VietBank tuyển dụng một số vị trí tại Hà Nội [30.04.2012]

binhminhcodon

Verified Banker
1. GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Phòng giao dịch. Đề xuất phương án phát triển phù hợp với từng thời kỳ.
 • Làm việc với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Phòng/Ban Hội Sở, nhân viên thuộc cấp để hoạch định nguồn lực cần thiết thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Tổ chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Điều hành và quyết định các vấn đề về hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Phòng giao dịch.
 • Chỉ đạo việc triển khai các chính sách, mục tiêu kinh doanh phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Vietbank.
 • Chỉ đạo và điều phối mọi hoạt động có liên quan đến kinh doanh tài sản nợ và tài sản có trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng hiệu quả hoạt động
 • Chỉ đạo việc thực hiện các quy trình, và điều phối hoạt động các Phòng/Bộ phận trong Phòng giao dịch.
 • Phân công hoặc ủy quyền một số nhiệm vụ cho thuộc cấp để thực hiện công việc theo đúng qui định của Vietbank.
 • Thực hiện đúng các quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại đơn vị.
 • Thương lượng và ký các hợp đồng trong phạm vi được ủy quyền.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết phân tích, đánh giá việc thực hiện và hiệu quả kinh doanh của Phòng giao dịch.
 • Phân tích hoạt động để đánh giá thành tích hoạt động của đơn vị và của nhân viên; xác định các khu vực cần tiết kiệm chi phí và thực hiện các chương trình cải tiến.
 • Báo cáo thông tin theo yêu cầu đầy đủ và đúng thời hạn.
 • Quản trị hành chính - nhân sự của Phòng giao dịch.
 • Xúc tiến thương hiệu Vietbank trước các đối tác, cơ quan Nhà nước, công chúng...
YÊU CẦU HỌC VẤN
Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, QTKD, Ngoại thương
YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 • Đã có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Trong đó đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm điều hành đơn vị ở vị trí Giám đốc/ Phó Giám đốc Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm.
YÊU CẦU KHÁC

 • Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng thương lượng, thuyết phục
 • Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Vi tính: văn phòng, TCBS quản lý.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp và nghiên cứu tài liệu
Đối với các vị trí Giám đốc/ Phó Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch/ Quỹ Tiết kiệm, Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh sẽ làm bản kế hoạch kinh doanh cho đơn vị hoạt động trong vòng 3 năm liên tục và gửi đính kèm theo hồ sơ ứng tuyển.
2. KIỂM SOÁT VIÊN GIAO DỊCH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm soát việc thực hiện nghiệp vụ giao dịch do Teller, CSR thực hiện và ký chấp thuận trên các chứng từ giao dịch và TCBS thuộc hạn mức kiểm soát
 • Theo dõi, hướng dẫn nhân viên trực thuộc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản của khách hàng.
 • Giải quyết các vướng mắc phát sinh của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ hoặc thao tác mà nhân viên trực thuộc thực hiện.
 • Kiểm soát cuối ngày giao dịch
 • Đối chiếu ấn chỉ đã sử dụng, ấn chỉ tồn trong ngày của Teller với TCBS và ký xác nhận.
 • Phát hiện, theo dõi, giải quyết và đề nghị giải quyết các sản phẩm không phù hợp.
 • Đề xuất hướng giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách và công việc được giao.
 • Cập nhật, phổ biến các hướng dẫn nghiệp vụ và các quy định chung của Vietbank được ban hành trên hệ thống mail lotus cho nhân viên
 • Đào tạo, kèm cặp tại chỗ nhân viên mới
YÊU CẦU HỌC VẤN
Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán
YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán ngân hàng/ kế toán giao dịch với khách hàng tại các ngân hàng.
YÊU CẦU KHÁC

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
 • Kỹ năng thương lượng, thuyết phục
 • Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Vi tính: văn phòng, TCBS
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp và nghiên cứu tài liệu
3. NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tiếp xúc, giới thiệu, và tư vấn khách hàng về các đặc tính và tiện tích của các sản phẩm dịch vụ của Vietbank, bao gồm: sản phẩm cho vay, sản phẩm huy động, dịch vụ tài khoản..
 • Thực hiện các nghiệp vụ thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng
 • Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới
 • Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo quy định
YÊU CẦU HỌC VẤN
Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD.
YÊU CẦU
KINH NGHIỆM
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên tín dụng, nhân viên kinh doanh tại Ngân hàng.
YÊU CẦU KHÁC

 • Kỹ năng tiếp thị
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, dự án đầu tư....
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Vi tính: văn phòng
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với máy tính và nghiên cứu tài liệu
4. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
A. Quản lý ISO:

 • Tổ chức thực hiện công tác triển khai áp dụng ISO cho toàn hệ thống Vietbank.
 • Thực hiện giám sát và duy trì việc áp dụng ISO toàn hệ thống:
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO cho toàn hệ thống.
 • Tìm kiếm và đề xuất lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát ISO
 • Tổ chức, phối hợp với bên đánh giá trong suốt quá trình đánh giá tại Vietbank.
 • Theo dõi, giám sát và báo cáo Trưởng/phó phòng về chất lượng đánh giá của bên đánh giá
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên Trưởng/phó phòng về tình hình áp dụng ISO của các đơn vị trong toàn hệ thống
 • Đề xuất cải tiến, điều chỉnh (nếu có) hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với hoạt động thực tế của Vietbank.
 • Thực hiện đánh giá hiệu quả việc áp dụng ISO của các đơn vị trong toàn hệ thống
B. Quản lý chất lượng dịch vụ:

 • Quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống
 • Quản lý công tác xử lý thông tin phản hồi của khách hàng
YÊU CẦU HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Quản trị chất lượng.
 • Hiểu biết chi tiết về quản trị chất lượng: đánh giá viên trưởng, đánh giá nội bộ ISO, 5S, quản lý chất lượng dịch vụ.
YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực làm việc
YÊU CẦU KHÁC

 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng thương lượng, thuyết phục
 • Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Vi tính: văn phòng
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp và nghiên cứu tài liệu
NƠI NHẬN HỒ SƠ: Phòng Nhân sự - Lầu 1, số 2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM hoặc email :
tuyendung@vietbank.com.vn
Tải mẫu hồ sơ tại đây
Hướng dẫn nộp hồ sơ:
Nếu nộp qua Email: Lưu ý: Tiêu đề (subject) email được viết theo dạng mặc định: [KHU VỰC ỨNG TUYỂN] - [VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN] Ví dụ: [TPHCM] – [Nhân viên tín dụng]
HẠN NỘP HỒ SƠ: 30.04.2012
 
ôi trời đất ơi. nhân viên tín dụng cũng đòi tận 2 năm kinh niệm, khủng bố quá nhỉ, hơn cả Vietinbank mới kinh chứ
 
Lạ nhỉ. tuyển dụng tại HN, mà lại yêu cầu nếu nộp trực tiếp thì nộp trong TPHCM? :-/
 
Nói thật là mình gửi cái ngan hàng này lâu lắm lằm lăm rồi, chả thấy thông báo j luôn
 
ôi lại là yêu cầu kinh nghiệm :-< sinh viên sắp ra trường như mik thì thế nào đây :-?
 
ôi. chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm cả. tới khi nào mình mới xin được việc đây. nản quá!
 
Thời buổi khó khăn , đâu đâu cũng cần kinh nghiệm , lối thoát nào cho chúng ta đây ^^
 
:)) kinh,2 năm kinh nghiệm.ở đâu cũng yêu cầu thế thì sinh viên ra trường biết vào đâu làm;))
 
Mình có 2 tháng kinh nghiệm thực tập,không biết apply được không nhi? :))
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,110
Tổng số thành viên
351,960
Thành viên mới nhất
Etta James Merc
Back
Bên trên