Đề thi vị trí TTQT cho các bạn tham khảo!

konhoten90

Thành viên tích cực
1. Người viết đơn yêu cầu NH phát hành L/C là:
a. XK hàng hoá b. NH đại diện cho người XK
c. Nhập khẩu
2. UCP 600, 2007 ICC là một thông lệ quốc tế mang tính chất pháp lý:
a. Tuỳ ý b. Bắt buộc
3. Theo UCP 600, 2007 ICC, một L/C khôn ghi rõ thì nó thuộc loại nào:
a. Revoable b. Irrevoable c. cả a và b
4. ...
5. Theo UCP 600, Nh phát hành và Nh xác nhận có một khoảng thời gian hợp lý để kiểm tra chứng từ nhiều nhất không quá:
a. 5 ngày NH cho mỗi NH b. 5 ngày theo lịch cho mỗi NH
c. 5 ngày NH
6. Vận đơn của người chuyên chở do thuyền trưởng ký mà không chỉ rõ tên của thuyền trưởng thì có được phép chấp nhận không?
a. Có b. Không
7. Nếu L/C quy định số lượng hàng hoá gồm 10 ôtô và 5 máy kéo, không cho phép giao hàng từng phần tì NH sẽ chấp nhận hoá đơn ghi số lượng nào?
a. 10 ôtô và 4 máy kéo b. 10 ôtô và 5 máy kéo
c. 4 máy kéo d. cả 3 phương án trên
8. Một L/C theo UCP 600, các từ “ngay lập tức”, “càng nhanh càng tốt” có nghĩa là:
a. 3 ngày b. 7 ngày c. sẽ bị NH bỏ qua
9. Một L/C có tham chiếu eUCP người hưởng lợi cho rằng L/C đó không có giá trị thực hiện vì không nêu rõ số của người diễn giả
a. Đúng b. Sai
10. C/O có thể thể hiện người gửi hàng hoặc người XK khác người hưởng lợi L/C hoặc người gửi hàng tronchứng từ vận tải?
a. Có thể b. Không thể
11. Một L/C chỉ có thể chuyển nhượng được nếu:
a. Ghi có thể chia nhỏ
b. Được xác nhận cho phép
c. Có quy định rõ ràng có thể chuyển nhượng
12. Chứng từ nào không thay thế được trong thanh toán bằng l/C chuyển nhượng:
a. Hoá đơn b. Hối phiếu c. Giấy chứng nhận
13. Một L/C yêu cầu tất cả các chứng từ phải được xuất trình bằng phương tiện điện tử, liệu L/C đó chỉ tham chiếu eUCP 1.1 2007 ICC có nghĩa là không tham chiếu UCP 600, 2007 ICC?
a. Có b. Không
14. Trong trường hợp nào NH được chỉ định xuất trình chứng từ điện tử được phép chuyển nhượng chứng từ đi đòi tiền người phát hành?
a. Tính chân thực bề ngoài của chứng từ được kiểm tra một cách chắc chắn
b. Nhận chứng từ như thế nào chuyển như thế ấy
15. Theo eUCP khi từ chối chứng từ, loại chứng từ nào phải hoàn lại cho người xuất trình?
a. Chứng từ điện tử b. Chứng từ văn bản
c. Cả hai loại trên
16. Có thể sửa đổi chứng từ điện tử sau khi đã xuất trình?
a. Có b. Không
17. NH trả tiền cho người hưởng lợi L/C nếu...
a. ...
b. Bộ chứng từ gửi hàng phù hợp L/C
18. Cần phải quy định trên L/C laọi nào điều khoản “Third party documents are acceptable”
a. Revolving L/c b. Back to back L/C
c. Red clause L/C d. cả 3 loại trên
19. ...
20. ...
21. ...
22. Nếu trong L/C yêu cầu ký phát hối phiếu đòi tiền người yêu cầu thì hối phiếu được xem như:
a. Bỏ qua yêu cầu
b. Chứng từ phụ
c. UCP 600 không cho phép phát hành HP như thế
d. Không được phép phát hành L/C như thế
23. Trong thư tín dụng ghi “Barotex International Company, Ltd” chứng từ nào sai:
a. Hoá đơn “Barotex Company, Ltd”
b. Hoá đơn “Barotex International Co. Ltd”
c. C/O “Barotẽ International Co, Ltd”
24. Nh chấp nhận các chứng từ nhiều trang nếu:
a. Các trang đựơc gắn kết tự nhiên với nhau
b. Các trang gắn kết tự nhiên với nhau và đựơc đánh số liên tiếp
c. Các trang rời nhau và không được đánh số
25. Trong trường hợp nào, Hợp đồng thương mại không đứng tên người xin mở L/C
a. Irrevoable L/C b. Tranferable L/C c. Reciprocal L/C
26. NH thông báo nhận đựơc L/C mở bằng điện không có test:
a. Từ chối thông báo L/C và báo ngay cho người hưởng lợi biết
b. Phải xác minh tính chân thật vủa bực điện, nếu NH muốn thông báo L/C đi
c. Có thể thông báo L/C mà không chịu trách nhiệm gì.
27. Các chứng từ xuất trình có sai biệt so với L/C, trách nhiệm thuộc về ai?
a. Thuộc người xin mở L/C
b. Thuộc về người hưởng lợi
c. Thuộc về Nh chỉ định nếu Nh này đã thanh toán chúng có bảo lưu
28. Nếu Nh phát hành thấy ràng các chứng từ trên bề mặt không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C
a. Nó phải tiếp cận người xin mở L/C để xin bỏ qua các sai biệt
b. Nó có thể trả lại bộ chúng từ cho người xuất trình lưu ý anh ta mọi các sai biệt
c. Nó phải chuyển nhượng đến người xin mở L/C để họ định đoạt.
29. Có nhiều bộ B/L xuất trình theo 1 hối phiếu kỳ hạn :180 ngày kể từ ngày B/L”, hỏi ngày nào được dùng để tính ngày đáo hạn của hối phiếu
a. Ngày B/L đầu tiên
b. Ngày ghi chú “on board” của B/L cuối cùng
c. Ngày phát hành của B/L “on board” của B/L cuối cùng
30. Chứng từ BH do văn phòng môi giới của người bảo hiển phát hành sẽ đựơc Nh chấp nhận nếu
a. Do văn phòng của người môi giới bảo hiểm ký đối chứng
b. Do cty BH đã ký
c. Do các đại lý của người BH đã ký
 
Mình học lâu rồi cũng ko nhớ lắm. Các bạn xem rồi góp ý nhé.
Đáp án của mình như sau:

1. Người viết đơn yêu cầu NH phát hành L/C là:
a. XK hàng hoá
b. NH đại diện cho người XK
c. Nhập khẩu
Đáp án: c ( người nhập khẩu hoặc người đại diện cho người nhập khẩu)
2. UCP 600, 2007 ICC là một thông lệ quốc tế mang tính chất pháp lý:
a. Tuỳ ý
b. Bắt buộc
Đáp án: a
Tính pháp lý tùy ý thể hiện ở các điểm:
+ Tất cả các phiên bản đều còn nguyên giá trị, do đó khi áp dụng phải dẫn chiếu cụ thể.
+ Chỉ khi có dẫn chiếu thì nó mới có hiệu lực pháp lý bắt buộc điều chỉnh các bên tham gia.
+ Các bên có thể thỏa thuận sử dụng, không sử dụng hoặc sử dụng khác đi một số điều khoản cụ thể.
3. Theo UCP 600, 2007 ICC, một L/C không ghi rõ thì nó thuộc loại nào:
a. Revoable
b. Irrevoable
c. cả a và b
Đáp án b: Theo điều 3 UCP 600: Một tín dụng là không thể hủy ngang ngay cả khi nó không quy định như thế.
4. ...
5. Theo UCP 600, Nh phát hành và Nh xác nhận có một khoảng thời gian hợp lý để kiểm tra chứng từ nhiều nhất không quá:
a. 5 ngày NH cho mỗi NH
b. 5 ngày theo lịch cho mỗi NH
c. 5 ngày NH
Đáp án: C
Chính xác là các ngân hàng sẽ có 5 ngày làm việc ngân hàng tiếp theo ngày xuất trình để quyết định xem xuất trình có phù hợp hay không. Thời gian này không bị rút ngắn hoặc bị ảnh hưởng nào khác bởi sự cố xảy ra vào hoặc sau ngày xuất trình rơi đúng vào ngày hết hạn hay ngày xuất trình chậm nhất.
6. Vận đơn của người chuyên chở do thuyền trưởng ký mà không chỉ rõ tên của thuyền trưởng thì có được phép chấp nhận không?
a. Có
b. Không
Đáp án: A

7. Nếu L/C quy định số lượng hàng hoá gồm 10 ôtô và 5 máy kéo, không cho phép giao hàng từng phần tì NH sẽ chấp nhận hoá đơn ghi số lượng nào?
a. 10 ôtô và 4 máy kéo
b. 10 ôtô và 5 máy kéo
c. 4 máy kéo
d. cả 3 phương án trên
Đáp án: B

8. Một L/C theo UCP 600, các từ “ngay lập tức”, “càng nhanh càng tốt” có nghĩa là:
a. 3 ngày
b. 7 ngày
c. sẽ bị NH bỏ qua
Đáp án: C
Trừ khi có yêu cầu sử dụng trong chứng từ, các cụm từ trên sẽ không đc xem xét
9. Một L/C có tham chiếu eUCP người hưởng lợi cho rằng L/C đó không có giá trị thực hiện vì không nêu rõ số của người diễn giả
a. Đúng
b. Sai
Cái này hem hiểu lắm :(
10. C/O có thể thể hiện người gửi hàng hoặc người XK khác người hưởng lợi L/C hoặc người gửi hàng tronchứng từ vận tải?
a. Có thể b. Không thể
Đáp án : A
Trên C/O:
+ Người nhận hàng ( nếu có): Không được mâu thuẫn với chứng từ vận tải hoặc tên người mở yêu cầu hoặc tên của bên khác như L/C chỉ định hoặc người thụ hưởng thứ nhất ( Tín dụng chuyển nhượng)
+ người gửi hàng hay người XK: Không nhất thiết là người thụ hưởng hay người gửi hàng trên chứng từ vận tải
+ Hàng hóa: phải liên quan đến hàng hóa ghi trên hóa đơn, có thể mô tả chung chung, miễn là ko mâu thuẫn.
11. Một L/C chỉ có thể chuyển nhượng được nếu:
a. Ghi có thể chia nhỏ
b. Được xác nhận cho phép
c. Có quy định rõ ràng có thể chuyển nhượng
Đáp án: C điều 38 UCP 600: Một tín dụng chuyển nhượng là tín dụng quy định rõ ràng có thể chuyển nhượng.
12. Chứng từ nào không thay thế được trong thanh toán bằng l/C chuyển nhượng:
a. Hoá đơn
b. Hối phiếu
c. Giấy chứng nhận
Đáp án C: Nhưng ko rõ ở đây là Giấy chứng nhận gì?
Tín dụng đã chuyển nhượng phải phản ánh chính xác các điều khoản và điều kiện của tín dụng bao gồm xác nhận, nếu có, ngoại trừ:
+ Số tiền của tín dụng
+ Bất kỳ đơn giá nào trong tín dụng
+ Ngày hết hạn hiệu lực
+ Thời hạn xuất trình chứng từ
+ Ngày giao hàng chậm nhất
Người thụ hưởng thứ nhất có quyền thay thế hóa đơn và hối phiếu của người thụ hưởng thứ hai thành của mình, nếu có, nhưng số tiền không được vượt quá quy định trong tín dụng
13. Một L/C yêu cầu tất cả các chứng từ phải được xuất trình bằng phương tiện điện tử, liệu L/C đó chỉ tham chiếu eUCP 1.1 2007 ICC có nghĩa là không tham chiếu UCP 600, 2007 ICC?
a. Có b. Không
14. Trong trường hợp nào NH được chỉ định xuất trình chứng từ điện tử được phép chuyển nhượng chứng từ đi đòi tiền người phát hành?
a. Tính chân thực bề ngoài của chứng từ được kiểm tra một cách chắc chắn
b. Nhận chứng từ như thế nào chuyển như thế ấy
15. Theo eUCP khi từ chối chứng từ, loại chứng từ nào phải hoàn lại cho người xuất trình?
a. Chứng từ điện tử b. Chứng từ văn bản
c. Cả hai loại trên
16. Có thể sửa đổi chứng từ điện tử sau khi đã xuất trình?
a. Có b. Không
17. NH trả tiền cho người hưởng lợi L/C nếu...
a. ...
b. Bộ chứng từ gửi hàng phù hợp L/C
18. Cần phải quy định trên L/C laọi nào điều khoản “Third party documents are acceptable”
a. Revolving L/c
b. Back to back L/C
c. Red clause L/C
d. cả 3 loại trên
Đáp án: B
Revolving L/C: Tín dụng tuần hoàn: L/C có thể tự động có giá trị như cũ sau khi hết giá trị cũ ( giá trị cũ đã hết hiệu lực), điều này diễn ra tuần hoàn trong 1 thời gian nhất định cho đến khi tổng giá trị hợp đồng được thực hiện hết.
Áp dụng: Vd: L/C tuần hoàn hiệu lực 3 tháng tuần hoàn 4 lần trong năm ( hàng hóa mua bán định kỳ thường là tin tưởng nhau để tránh động vốn cho 2 bên tránh trường hợp người bán ko chủ động đầu ra, người mua không chủ động về nguồn hàng.

Back to Back L/C: L/C giáp lưng: Người trung gian căn cứ vào nội dụng và điều khoản L/C (L/C chủ )được mở cho mình và dùng chính L/C đó để thế chấp mở một L/C khác đối) cho nhà XK.
Áp dụng:
+ L/C gốc không thể chuyển nhượng ( nhà NK ko đồng ý)
+ L/C đối ko chuyển nhượng ( Nhà XK ko đồng ý)
+ Chứng từ trong 2 L/C không thể khớp nhau
+ Người trung gian muốn giấu thông tin
Red clause L/C: L/C điều khoản đỏ: là hình thức tín dụng thương mại, NHPH cho phép NHTB ứng trước cho người thụ hưởng để mua hàng hóa, NVL phục vụ sản xuất hàng hóa theo L/C đã mở, thông thường sẽ yêu cầu người hưởng phải thương lượng vs ngân hàng của họ để mở bảo lãnh
19. ...
20. ...
21. ...
22. Nếu trong L/C yêu cầu ký phát hối phiếu đòi tiền người yêu cầu thì hối phiếu được xem như:
a. Bỏ qua yêu cầu
b. Chứng từ phụ
c. UCP 600 không cho phép phát hành HP như thế
d. Không được phép phát hành L/C như thế
Hối phiếu ký phát đòi tiền bên quy định trong L/C mà UCP quy định ko dc phát hành tín dụng quy định hối phiếu đòi tiền người yêu cầu.
Đáp án D
23. Trong thư tín dụng ghi “Barotex International Company, Ltd” chứng từ nào sai:
a. Hoá đơn “Barotex Company, Ltd”
b. Hoá đơn “Barotex International Co. Ltd”
c. C/O “Barotẽ International Co, Ltd”
Đáp án A
24. Nh chấp nhận các chứng từ nhiều trang nếu:
a. Các trang đựơc gắn kết tự nhiên với nhau
b. Các trang gắn kết tự nhiên với nhau và đựơc đánh số liên tiếp
c. Các trang rời nhau và không được đánh số
Điều 26 ISBP
+ L/C hoặc chứng từ quy định khác
+ các trang gắn kết tự nhiên
+đánh số trang liên tục
+ có chỉ dẫn tham khảo bên trong
Thì được kiểm tra như 1 chứng từ

25. Trong trường hợp nào, Hợp đồng thương mại không đứng tên người xin mở L/C
a. Irrevoable L/C
b. Tranferable L/C
c. Reciprocal L/C
+L/C chuyển nhượng ( Transferable L/C): Người hưởng lợi thứ nhất chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ thực hiện L/C hoặc quyền đòi tiền cho 1 hoặc nhiều người hưởng lợi thứ hai.
+ L/C đối ứng ( Reciprocal L/C) sử dụng trong trường hợp gia công nguyên vật liệu quốc tế, hoặc mua hàng đổi hàng. L/C này chỉ có hiệu lực khi L/C đối ứng với nó được mở.
Đáp án: B
26. NH thông báo nhận đựơc L/C mở bằng điện không có test:
a. Từ chối thông báo L/C và báo ngay cho người hưởng lợi biết
b. Phải xác minh tính chân thật vủa bực điện, nếu NH muốn thông báo L/C đi
c. Có thể thông báo L/C mà không chịu trách nhiệm gì.
Có 2 trường hợp:
+ Nó ko thông báo thì phải thông báo cho ngân hàng mà nó nhận được thông báo
+ Nó đồng ý thông báo thì phải thông báo cho người thụ hưởng hoặc NHTB thứ hai.
Có vẻ như chả đáp án nào chính xác. Nếu buộc phải chọn, t sẽ chọn A :))
27. Các chứng từ xuất trình có sai biệt so với L/C, trách nhiệm thuộc về ai?
a. Thuộc người xin mở L/C
b. Thuộc về người hưởng lợi
c. Thuộc về Nh chỉ định nếu Nh này đã thanh toán chúng có bảo lưu
Không hiểu ý câu hỏi lắm. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm j?????
28. Nếu Nh phát hành thấy ràng các chứng từ trên bề mặt không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C
a. Nó phải tiếp cận người xin mở L/C để xin bỏ qua các sai biệt
b. Nó có thể trả lại bộ chúng từ cho người xuất trình lưu ý anh ta mọi các sai biệt
c. Nó phải chuyển nhượng đến người xin mở L/C để họ định đoạt.
Trong trường hợp này NHPH có quyền tự định đoạt. Phải ở cả 3 đáp án đều dẫn đến đáp án ko chính xác. Chắc bạn nhớ nhầm đề chăng :p
29. Có nhiều bộ B/L xuất trình theo 1 hối phiếu kỳ hạn :180 ngày kể từ ngày B/L”, hỏi ngày nào được dùng để tính ngày đáo hạn của hối phiếu
a. Ngày B/L đầu tiên
b. Ngày ghi chú “on board” của B/L cuối cùng
c. Ngày phát hành của B/L “on board” của B/L cuối cùng
Đáp án B
Ngày giao hàng muộn nhất.
Trường hợp B/L có on board thì xác định theo ngày On board
30. Chứng từ BH do văn phòng môi giới của người bảo hiển phát hành sẽ đựơc Nh chấp nhận nếu
a. Do văn phòng của người môi giới bảo hiểm ký đối chứng
b. Do cty BH đã ký
c. Do các đại lý của người BH đã ký
Đáp án B
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,928
Thành viên mới nhất
cooongame789
Back
Bên trên