Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi tuyển cán bộ, công chức năm 2014 như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: tổng số 30 người.

2. Các vị trí tuyển dụng gồm:

2.1. Thi tuyển công chức:
25 người (Ban Tuyên giáo: 01 người; Ban Dân vận: 01 người; Ban Tổ chức: 02 người; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra: 06 người; Văn phòng: 06 người; Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối: 09 người).

2.2. Thi tuyển lãnh đạo cấp phòng, ban: 05 người

- Lãnh đạo cấp ban: 01 Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối;
- Lãnh đạo cấp phòng: 01 Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp Văn phòng Đảng ủy Khối; 01 Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Đảng ủy Khối; 01 Trưởng Ban Phong trào Đoàn Thanh niên Khối;
- 01 Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

3.1. Tiêu chuẩn: Đối tượng tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn cán bộ được quy định theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII); tiêu chuẩn cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể được quy định theo Quyết định số 1061-QĐ/TCTW, ngày 12/3/2003 và Quyết định số 450-QĐ/TCTW, ngày 22/12/1998 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

3.2. Điều kiện:


- Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.
- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khoẻ để công tác.
- Người được tuyển dụng phải có trình độ đại học trở lên; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo phù hợp với yêu cầu của chức danh tuyển dụng; chứng chỉ A tin học hoặc chứng chỉ Tin học Văn phòng; ngoại ngữ trình độ B trở lên.
- Người được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên phải có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.
- Người được tuyển dụng làm nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nói chung phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Người được tuyển dụng làm chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
- Người được tuyển dụng bảo đảm có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động.
- Về độ tuổi:
+ Người đăng ký tuyển dụng theo đối tượng tiếp nhận công tác tại các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối: nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi.
+ Người đăng ký tuyển dụng theo đối tượng thi tuyển: nam không quá 40 tuổi, nữ không quá 35 tuổi; người đang công tác tại Cơ quan Đảng ủy Khối không quá 45 tuổi.
+ Người đăng ký tuyển dụng về Cơ quan Đoàn Khối: không quá 28 tuổi đối với người được tuyển dụng làm chuyên viên; không quá 30 tuổi đối với người được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức vụ từ phó trưởng ban Đoàn Khối trở lên; người đang công tác tại Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối không quá 35 tuổi.
- Có đơn xin dự tuyển vào vị trí công tác cụ thể; có cam kết làm việc ít nhất 05 năm ở Cơ quan Đảng uỷ Khối nếu được tuyển dụng.
- Các vị trí lãnh đạo chỉ tuyển dụng đối với các đối tượng đáp ứng các điều kiện thuộc diện tiếp nhận và tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định của Đảng và Nhà nước.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của các vị trí tuyển dụng:

4.1. Tiêu chuẩn dự tuyển các vị trí lãnh đạo cấp phòng, ban

- Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối:

+ Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, ngân hàng, luật.
+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Kinh nghiệm công tác: đã qua các vị trí lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,5 trở lên; có khả năng lãnh đạo, điều hành, bao quát công việc; có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp; có khả năng tổ chức phân tích, đánh giá các báo cáo, các chỉ số tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng và tham mưu chính sách kinh tế vĩ mô; am hiểu về công tác xây dựng Đảng.

- Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp:

+ Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, ngân hàng, luật.
+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Kinh nghiệm công tác: đã qua các vị trí lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên; có khả năng lãnh đạo, điều hành, bao quát công việc, có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp; có khả năng tổng hợp, viết báo cáo, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; nắm bắt thông tin, nghiên cứu, phân tích, đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng; am hiểu về công tác xây dựng Đảng.

- Trưởng phòng Quản trị:


+ Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về quản trị, văn phòng, du lịch, văn hóa, kỹ thuật công nghiệp.
+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Kinh nghiệm công tác: đã qua các vị trí lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên; có khả năng lãnh đạo, bao quát công việc, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác, tổ chức các hoạt động tập thể, các hội nghị, hội thảo, sự kiện…; am hiểu về công tác quản trị, ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác quản trị, quản lý xe ô tô, lễ tân, tổ chức sự kiện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, văn phòng các địa phương.

- Trưởng Ban Phong trào Thanh niên:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
+ Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 05 năm tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở một trong các chức vụ sau: Ủy viên BCH Đoàn cấp tỉnh, thành; trưởng, phó các ban, đơn vị cơ quan Đoàn cấp tỉnh, thành trở lên.

- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối:


+ Là nam giới.
+ Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí; được cấp thẻ nhà báo.
+ Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.
+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Kinh nghiệm công tác: có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên; thành thạo khả năng viết; có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, bao quát công việc của cơ quan báo chí, có khả năng tổ chức sự kiện.

4.2. Số lượng, tiêu chuẩn dự tuyển công chức


* Văn phòng Đảng ủy Khối

- 02 chuyên viên Phòng Nghiên cứu tổng hợp:

+ Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, ngân hàng, luật.
+ Kinh nghiệm công tác: có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tổng hợp; có khả năng phân tích, đánh giá các báo cáo, các chỉ số tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc ngân hàng; có khả năng tổng hợp, viết báo cáo; am hiểu về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- 01 chuyên viên Phòng Hành chính:

+ Là nam giới.
+ Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư lưu trữ, đại học hành chính.
+ Kinh nghiệm công tác: có khả năng soạn thảo các văn bản hành chính thông thường; có kinh nghiệm làm công tác văn thư lưu trữ, hành chính tại các cơ quan Đảng từ 02 năm trở lên.

- 03 chuyên viên Phòng Tài chính Đảng:

+ Là nữ giới.
+ Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngành tài chính, kế toán; tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán.
+ Kinh nghiệm công tác: có kinh nghiệm làm công tác tài chính Đảng từ 02 năm trở lên.

* Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: 01 Phóng viên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối:

+ Chuyên ngành đào tạo: chuyên ngành báo chí; được cấp thẻ nhà báo.
+ Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm báo; sử dụng thành thạo các phương tiện tác nghiệp (máy ảnh, máy ghi âm….); có khả năng giao tiếp tốt.

* Ban Dân vận Đảng ủy Khối: 01 chuyên viên Phòng Nghiệp vụ

- Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, chính trị, khoa học xã hội và nhân văn.
- Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Kinh nghiệm công tác: có kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng; có khả năng tham mưu, đề xuất về công tác dân vận.
- Ưu tiên các trường hợp là cán bộ công chức đã có thời gian làm công tác đảng, đoàn thể, doanh nghiệp từ 02 năm trở lên.

* Ban Tổ chức Đảng ủy Khối: 02 chuyên viên phòng nghiệp vụ và Văn phòng

- Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng, Kinh tế chính trị, Luật, Công nghệ thông tin.
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Kinh nghiệm công tác: đã có kinh nghiệm và thời gian công tác từ 03 năm trở lên ở các ban xây dựng đảng cấp quận, huyện ủy và tương đương trở lên; những người có kinh nghiệm về quản lý, sử dụng Chương trình Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

* Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: 06 chuyên viên các phòng nghiệp vụ, Văn phòng

- Chuyên ngành đào tạo: tốt nghiệp đại học các ngành luật, kinh tế hoặc tài chính, kế toán; trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên;
- Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Ưu tiên:
+ Những người tốt nghiệp Cử nhân Chính trị chuyên ngành kiểm tra hoặc Cử nhân Xây dựng Đảng tại các trường trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc đã có bằng thạc sỹ.
+ Những người có kinh nghiệm và thời gian công tác (từ 03 năm trở lên) tại Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên hoặc cán bộ có thời gian công tác (từ 05 năm trở lên) tại các ban xây dựng đảng của huyện, quận ủy và tương đương trở lên.

* Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối: 09 chuyên viên các ban phong trào và Văn phòng

+ Kinh nghiệm công tác: có hiểu biết cơ bản về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; có khả năng văn nghệ, thể dục thể thao.
+ Ưu tiên: cán bộ có ít nhất 02 năm kinh nghiệm cán bộ chuyên trách công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đã hoặc đang đảm nhiệm các chức vụ từ phó bí thư chi đoàn trở lên.

5. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (do người có nhu cầu dự tuyển nộp, không được trả lại) gồm:

(1) Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
(2) Sơ yếu lý lịch tự thuật hoặc lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương;
(3) Bản sao công chứng giấy khai sinh;
(4) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập. Các văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng kèm theo;
(5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày;
(6) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);
(7) Bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có);
(8) Ba bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 03 ảnh thẻ cỡ 4x6cm;
(9) Những người được tuyển dụng bổ sung thêm lý lịch tư pháp sau khi có thông báo trúng tuyển.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định (gồm cả địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có…). Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Hình thức, thời gian thi tuyển hoặc kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ:

- Đối với trường hợp tiếp nhận và tiếp nhận không qua thi tuyển: kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ bằng hình thức làm bài kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu chức danh cần tuyển dụng trên máy vi tính (thời gian 120 phút) và phỏng vấn trực tiếp để sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Đối với trường hợp thi tuyển công chức:

+ Môn kiến thức chung: thi viết, thời gian: 180 phút;
+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài, thời gian: 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian: 30 phút;
+ Môn ngoại ngữ: thi viết 01 bài bằng một trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức (đăng ký khi nộp hồ sơ dự thi); thời gian: 30 phút.
+ Thi tin học Văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian: 30 phút.
+ Phỏng vấn trực tiếp để sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ (thực hiện sau khi có kết quả thi tuyển đối với những người có điểm thi tất cả các môn đạt từ điểm 50 trở lên).

- Đối với những người thi tuyển các vị trí lãnh đạo:

+ Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ bằng hình thức làm bài kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu chức danh cần tuyển dụng trên máy vi tính (thời gian 120 phút) và phỏng vấn trực tiếp để sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
+ Bảo vệ chương trình hành động trước Hội đồng tuyển dụng.

7. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thi tuyển công chức: từ ngày 27/6 – 28/7/2014.

- Thi tuyển lãnh đạo cấp phòng, ban: từ ngày 27/6 – 11/7/2014.
(thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

8. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Địa chỉ: Phòng 904, Tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Các thông tin chi tiết được đăng tải trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (doanhnghieptrunguong.vn) hoặc liên hệ Phòng Tổ chức và Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; điện thoại 080.48265.

Theo tuyencongchuc.vn
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,685
Thành viên mới nhất
youhuihuodog55
Back
Bên trên