Câu hỏi trắc nghiệm vị trí TTQT (P3) - Có đáp án!!!!

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hungviet

Founder
Câu 120: Một khách hàng đến NH chiết khấu 1 tờ hối fiếu thu đc 200.000SGD, họ đề nghị NH đổi sang JPY
Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20

USD/JPY=112,24/321

Hỏi khách hàng sẽ nhận đc số tiền bằng JPY là bao nhiêu?

a)13.354.735,15

b)13.361.884,37

c)13.346.016,65

d)13.350.210,50

-C. Ta có SGD/JPY = min (USD/JPY : USD/SGD) = 112,24/1,6820
-1SGD = 112,24/1,6820 JPY
-200.000SGD - x JPY
==> x = 200.000 * 112,24/1,6820 = 13.346.016,65
Vậy khách hàng nhận đc số tiền là 13.346.016,65 JPY
Câu 121: Một khách hàng đến NH chiết khấu hối fiếu thu đc 500.000 HKD, họ muốn đổi sang SGD để thanh tóan hàng NK. Biết tỷ giá: USD/HKD=7,4020/28

USD/SGD=1,7826/32

Hỏi số SGD khách hàng sẽ nhận đc là bao nhiêu?

a)120.400,39

b)120.453,93

c)120.413,40

d)120.420,42

-A. Ta có HKD/SGD = min(USD/SGD : USD/HKD) = 1,7826/7,4028
Cứ 1 HKD = 1,7826/7,4028 SGD
500.000HKD- x SGD
==> x = 500.000 * 1,7826/7.4028 SGD = 120.400,39 SGD
Vậy với 500.000HKD thì khách hàng đổi đc 120.400,39 SGD
Câu 121: Nh chiết khấu 1 tờ hối fiếu trị giá 600.000 SGD lãi suất CK là 3% và số tiền CK 3000 SGD hỏi thời gian chiết khấu là bao nhiêu tháng?

a)1,5

b)2

c)2,5

d)3

-B. Gọi thời gian chiết khấu là t.
-3000 = (600.000 * 3%* t)/12
-t = 2
Vậy thời gian chiết khấu là 2 tháng
Câu 122: NH chiết khấu 1 tờ hối fiếu trị giá 600.000 USD và thời hạn 2 tháng số tiền chiết khấu là 3000 USD. Hỏi lãi xuất chiết khấu tính theo % năm là bao nhiêu?

a)2,0

b)3,0

c)2,5

d)4,0

-B. Gọi l/s chiết khấu tính theo %năm là i
-3000 = (600.000 * i *2)/12=3%
Câu 123: NH chiết khấu 1 tờ hối fiếu trị giá 500.000 EUR, l/s chiết khấu 2,5%/năm. Thời hạn 3 tháng. Số tiền chiết khấu (EUR) là bao nhiêu?

a)3125

b)3150

c)3200

d)3250

-A. Số tiền chiết khấu NH nhận đc (l/s chiết khấu)=(500.000*2.5%*3)/12=3125
Câu 124: Ngân hàng chiết khấu 1 tờ hối fiếu, thời hạn chiết khấu 3 tháng, l/s chiết khấu 2,5%/năm, số tiền chiết khấu 3125 USD. Hỏi tờ hối fiếu này có giá trị ban đầu là bao nhiêu USD?

a)502.000

b)500.000

c)520.000

d)540.000

-B. Gọi giá trị hối fiếu ban đầu là x.
-3125=(x * 2,5% *3)/12
-x = 500.000
Câu 125: NH chiết khấu 1 tờ hối fiếu trị giá 500.000 USD thời hạn 3 tháng số tiền CK 3125 USD l/s tính % theo năm là bao nhiêu?

a)2,0

b)2,5

c)3,0

d)3,5

-B. Gọi l/s tính theo năm là i
-3125=(500.000*i*3)/12 -i=2,5%
Câu 126 (79): NH chiết khấu 1 tờ hối fiếu trị giá 500.000 HKD, l/s chiết khấu 2,5%/năm. Số tiền CK 3125 HKD. Hỏi thời hạn chiết khấu hối fiếu tính theo tháng là bn?

a)3,0

b)2,0

c)2,5

d)3,5

-
Câu 127: Trong nhờ thu D/A người XK (A) chuyển nhượng hối fiếu đã đc chấp nhận cho người thụ hưởng mới (B) đến hạn người thu hưởng B đòi tiền nhưng người nhập khẩu ko trả tiền với lí do hàng hóa họ nhận đc ko đúng với hợp đồng. Hỏi trách nhiệm thanh tóan này ai fải gánh chịu

a)Người XK

b)Người NK

c)Người XK và người thụ hưởng

d)Người thụ hưởng

-B. Vì hối fiếu có đặc điểm là tính bắt buộc trả tiền của hối fiếu. Khi nhà NK đã kí chấp nhận trả tiền hối fiếu thì theo quy định của pháp luật, người bị kí fát fải trả tiền theo đúng nội dung của hối fiếu, ko đc việc bất kì lí do riêng hoặc chung nào để từ chối trả tiền, trừ khi hối fiếu đc lập trái với luật điều chỉnh. Vì vậy khi nhà NK đã kí chấp nhận trả tiền hối fiếu thì nhà NK buộc fải trả tiền cho bất cứ ai là người cầm hối fiếu ngay cả trong trường hợp người XK ko giao hàng hóa cho người mua.
Câu 128(81): NH xác nhận vẫn fải thanh tóan các ctừ fù hợp đc xuất trình đến NH sau ngày L/C. Xác nhận hết hạn nếu NH kiểm tra ctừ gửi văn bản xác nhận rằng ctừ đã đc xuất trình đến NH này trong thời gian hiệu lực của L/C

a)Đúng

b)Sai

c)Do NH fát hành quy định

d)Do NH thông báo

Câu 129: Ctừ xuất trình chậm là ctừ xuất trình sau

a)Khi L/C hết hạn hiệu lực

b)Thời hạn xuất trình quy định

c)

d)

-B. Vì trong hợp đồng thương mại có quy định thời hạn xuất trình ctừ, nếu xuất trình ctừ sau thời hạn quy định thì ctừ xuất trình chậm sẽ mất quyền đòi tiền
Câu 130 (83): Theo UCP 500 của ICC nếu L/C ko quy định gì khác thì giá trị hối fiếu có đc phép vượt số dư của L/C hoặc giá trị cho phép trong L/C hay ko?

a)Có

b)Ko

c)Do người XK quyết định

d)Do NH thanh tóan quyết định

-
Câu 131: Là người XK trong thanh tóan L/C nếu đc chọn L/C thì nên chọn loại nào?

a)Irrevocable credit

b)Revocable credit

c)Revoling credit

d)Irrevocable confirmed credit

-D. Irrevocable confirmed credit: thư tín dụng ko thể hủy ngang có xác nhận. Đây là loại thư tín dụng ko hủy ngang, đc 1 NH có uy tín đảm bảo trả tiền cho người thụ hưởng, theo yêu cầu của NH FH L/C , vì có 2 NH cam kết trả tiền- đảm bảo quyền lợi cho người XK.
Câu 132: Người XK khi kiểm tra L/C fát hiện sai sót cần bổ xung sửa đổi thì fải liên hệ đề nghị với ai?

a)NH thông báo

b)NH fát hành

c)NH thanh tóan

d)Người nhập khẩu

-D. Vì người NK là người đề nghị mở thư tín dụng, nên có mqh với NH fát hành, mặt khác người XK và người NK có mqh với nhau dựa trên hợp đồng thương mại đã kí và dựa vào hợp đồng thì ngừơi XK kiểm tra sai sót sau đó liên hệ với người NK để sửa đổi bỏ sung L/C
Câu 133: 1 L/C đã đc thanh tóan sau đó người NK nhận hàng fát hiện hàng hóa bị thiếu.Họ khiếu nại yêu cầu NH FH hòan trả lại số tiền của hàng hóa bị thiếu.Nhận xét của anh chị về khiếu nại này

a)Sai

b)Đúng

c)Tùy NH quyết định

d)Tùy người vận chuyển quyết định

-A. Khiếu nại của người NK đến NHFH là sai, vì NHFH trả tiền căn cứ vào ctừ hàng hóa, chứ ko căn cứ vào hàng hóa chỉ chịu trách nhiệm thanh tóan chứ ko chịu trách nhiệm vầ chất lượng hàng hóa. Vì vậy, muốn khiếu nại thì fải khiếu nại nhà XK
Câu 134: Một L/C có những thông tin

Date of issve: 1-3-2005

Period of presentation:20-4-2005

Expiry date: 1-5-2005

Hiệu lực L/C đc hiểu là ngày nào?

a)1-3-2005

b)20-4-2005

c)1-5-2005

d)Từ 1-3-2005 tới 1-5-2005

-D. Vì thời hạn hiệu lực đc tính kể từ ngày fát hành đến ngày hết hạn hiệu lực của thư tín dụng
Câu 135: Trong L/C xác nhận, người có nghĩa vụ thanh tóan cho người thụ hưởng là ai?

a)Importer

b)Issuing bank

c)Advising bank

d)Confiming bank

-D. Confiming bank: NHXN. Vì khi L/C đã đc xác nhận thì NHXN fải có nghĩa vụ thanh toán, ko đc fép từ chối mỗi khi nhận đc bộ ctừ hoàn hảo, bất kể NHFH có thanh toán đc hay ko
Câu 136: KHi nhận đc bộ ctừ thanh tóan L/C NH fát hiện có 1 ctừ ko có quy định của L/C thì NH sẽ xử lí ctừ này ntn?

a)Fải kiểm tra

b)Fải kiểm tra và gửi đi

c)Gửi trả lại cho người xuất trình

d) Gửi trả lại cho người xuất trình gửi ctừ này đi mà ko chịu trách nhiệm

-D. Vì bộ ctừ gửi đi ko fù hợp với quy định của L/C, nên sẽ ko đc NH thanh tóan và đc NH gửi trả lại nơi lập ctừ mà ko fải chịu trách nhiệm gì. Trách nhiệm này thuộc về người lập ctứ.
Câu 137: Một hối fiếu thương mại kì hạn đc người NK kí chấp nhận. Hối fiếu đã đc chuyển nhượng. Đến hạn thanh toán, người NK ko trả tiền hối fiếu với lí do hàng hóa hộ nhận đc chất lượng kém so với hợp đồng. Hỏi việc làm đó người NK là thế nào?

a)Đúng

b)Sai

c)

d)Tùy người NK quyết định

-B. Vì hối fiếu có đặc điểm là tính bắt buộc trả tiền của hối fiếu.Khi người NK kí chấp nhận trả tiền hối fiếu thì theo quy định của fáp luật, người bị kí fát fải trả tiền theo đúng nội dung của hối fiếu, ko đc viện bất kì lí do riêng hoặc chung nào để từ chối trả tiền, trừ khi hối fiếu đc lập trái với luật điều chỉnh.Vì vậy, khi nhà NK kí chấp nhận trả tiền vào hối fiếu thì nhà NK buộc fải trả tiền cho bất cứ ai là người cầm hối fiếu ngay cả trong trường hợp người XK ko giao hàng cho người mua
Câu 138: NH chiết khấu 1 tờ hối fiếu kì hạn 2 tháng l/s 3% năm số tiền chiết khấu 3000 SGD tờ hối fiếu có gía trị ban đầu là bao nhiêu SGD?

a)580.000

b)600.000

c)620.000

d)630.000

-C. Gọi x là giá trị tờ hối fiếu ban đầu
-3000 = ( x * 2*3%)/12
- x = 600.000
 
TKS anh Hưng nhé!!!
em sẽ xem xét xem mình có nên chuyển nghề không???
e cũng thích làm banker lắm rồi nhưng chưa có đủ điều kiện
:)):)):) nên đang cố gắng học hỏi mọi người.
hi vọng anh sẽ share nhiều đề tài hơn nữa để em còn học hỏi
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên