Bài tập tính NPV, IRR

  • Bắt đầu Bắt đầu hoasbmt
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hoasbmt

Verified Banker
Doanh nghiệp A dự kiến đầu tư vào một dây chuyền công nghệ với số vốn là 1700 triệu đồng trong đó 1600 triệu đầu tư TSCĐ 100 triệu đầu tư TSLĐ. Vốn được bỏ ra một lần ở năm 0. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều đối với TSCĐ. Dự kiến thời gian hoạt động của dây chuyền là 4 năm. Tiền bán TSCĐ thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) là 100 triệu.
Hàng năm dây chuyền đem lại doanh thu là 1.600 triệu, chi phí biến đổi bằng 60% doanh thu, chi phí cố định (không kể khấu hao, lãi vay, và thuế) là 100 triệu. Thuế suất thuế TNDN là 32%, tỷ lệ chiết khấu là 10%. Doanh nghiệp không phải tính VAT.
Doanh nghiệp thực hiện phương thức tài trợ cho TSCĐ bằng 30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay với thời hạn 4 năm, lãi suất 12%/năm và được trả đều hàng năm vào cuối mỗi năm bắt đầu từ năm thứ nhất. Tài sản lưu động được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.
Hãy tính NPV và IRR của dự án.
Đáp án:
[TABLE="width: 576"]
[TR]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 3"]Tổng mức đầu tư[/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD]1700[/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]TSCĐ[/TD]
[TD="colspan: 2"]1600[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Vay dài hạn[/TD]
[TD="colspan: 2"]1120[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Lãi suất [/TD]
[TD="colspan: 2"]12%[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Thời gian vay,dự án 04 năm[/TD]
[TD="colspan: 2"]4[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Chi phí biến đổi 60% DT[/TD]
[TD="colspan: 2"]60%[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Thuế TNDN[/TD]
[TD="colspan: 2"]32%[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]Tỷ lệ chiết khấu[/TD]
[TD="colspan: 2"]10%[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kết quả hoạt động SXKD[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Doanh thu[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]1600[/TD]
[TD]1600[/TD]
[TD]1600[/TD]
[TD]1700[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chi phí biến đổi[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]960[/TD]
[TD]960[/TD]
[TD]960[/TD]
[TD]960[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chi phí cố định[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]100[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Khấu hao[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lãi vay[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]134,4[/TD]
[TD]100,8[/TD]
[TD]67,2[/TD]
[TD]33,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lợi nhuận trước thuế[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]5,6[/TD]
[TD]39,2[/TD]
[TD]72,8[/TD]
[TD]206,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thuế TNDN[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]1,792[/TD]
[TD]12,544[/TD]
[TD]23,296[/TD]
[TD]66,048[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lợi nhuận sau thuế[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]3,808[/TD]
[TD]26,656[/TD]
[TD]49,504[/TD]
[TD]140,352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cân đối nguồn trả nợ:[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KHTSCD[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lợi nhuận sau thuế[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]3,808[/TD]
[TD]26,656[/TD]
[TD]49,504[/TD]
[TD]140,352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]-1700[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tổng:[/TD]
[TD="colspan: 2"]-1700[/TD]
[TD="colspan: 2"]403,808[/TD]
[TD]426,656[/TD]
[TD]449,504[/TD]
[TD]640,352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NPV[/TD]
[TD="colspan: 2"]($186,55)[/TD]
[TD="colspan: 2"]-1700[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]IRR[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]5%[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trả nợ vay ngân hàng:[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]400[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chênh lệch:[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]3,808[/TD]
[TD]26,656[/TD]
[TD]49,504[/TD]
[TD]240,352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]lãi vay[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]134,4[/TD]
[TD]100,8[/TD]
[TD]67,2[/TD]
[TD]33,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dòng vào của dự án[/TD]
[TD="colspan: 2"]-1700[/TD]
[TD="colspan: 2"]538,208[/TD]
[TD]527,456[/TD]
[TD]516,704[/TD]
[TD]673,952[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]-1700[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]$67,02 [/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]IRR[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]12%[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CF[/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]489,28[/TD]
[TD]435,914[/TD]
[TD]388,2074[/TD]
[TD]460,3183[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[TD="colspan: 2"]1773,7197[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]NPV[/TD]
[TD="colspan: 2"]73,719697[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]IRR[/TD]
[TD="colspan: 2"]12%[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Bạn nào chỉ cách tính IRR = tay đc ko.
Có nên giải theo cách WACC hay ko.
WACC = 0,7 * 12%*(1-32%) + 0,3* 10% = 8,71%
Từ đây tính NPV và IRR ntn.
Thanks!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình thấy bài này bạn đang tính NPV theo quan điểm Tổng đầu tư. Nhưng đề không nói rõ ràng làm sao mình biết là tính theo tổng đầu tư hay chủ đầu tư chứ? Giúp mình với!!!
 
Doanh nghiệp A dự kiến đầu tư vào một dây chuyền công nghệ với số vốn là 1700 triệu đồng trong đó 1600 triệu đầu tư TSCĐ 100 triệu đầu tư TSLĐ. Vốn được bỏ ra một lần ở năm 0. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều đối với TSCĐ. Dự kiến thời gian hoạt động của dây chuyền là 4 năm. Tiền bán TSCĐ thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) là 100 triệu.
Hàng năm dây chuyền đem lại doanh thu là 1.600 triệu, chi phí biến đổi bằng 60% doanh thu, chi phí cố định (không kể khấu hao, lãi vay, và thuế) là 100 triệu. Thuế suất thuế TNDN là 32%, tỷ lệ chiết khấu là 10%. Doanh nghiệp không phải tính VAT.
Doanh nghiệp thực hiện phương thức tài trợ cho TSCĐ bằng 30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay với thời hạn 4 năm, lãi suất 12%/năm và được trả đều hàng năm vào cuối mỗi năm bắt đầu từ năm thứ nhất. Tài sản lưu động được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.
Hãy tính NPV và IRR của dự án.

Bài này mình giải theo quan điểm tổng đầu tư - Quan điểm của Ngân hàng (TIP) cũng chính là cái mình được dạy, quan điểm chủ đầu tư (EPV) thì mình không chắc.

Giá trị thanh lý = 100 - (100-0)*32% = 68

1234.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
cái này tính theo 2 trường hợp chứ, lãi tiền vay tính theo dư nợ thực tế và tính theo gôc tiền vay
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài này mình giải theo quan điểm tổng đầu tư - Quan điểm của Ngân hàng (TIP) cũng chính là cái mình được dạy, quan điểm chủ đầu tư (EPV) thì mình không chắc.

Giá trị thanh lý = 100 - (100-0)*32% = 68

1234.jpg
Bài này bạn tanmafia chưa tính đến chi phí lãi vay.
 
Các bạn cho mình hỏi, nếu trên quan điểm của ngân hàng thì khi tính dòng tiền thuần từ dự án có cộng lãi vay vào dòng tiền thu về ko?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,206
Thành viên mới nhất
vietucplast
Back
Bên trên