Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thi vào NH [Phần 4]

 • Bắt đầu Bắt đầu konhoten90
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

konhoten90

Thành viên tích cực
 1. Tổ chức tài chính sau là tổ chức tín dụng

 1. NHTM, Quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, NH chính sách, quỹ hỗ trợ phát triển, công ty bảo hiểm
 2. NHTM, Quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, NH chính sách, quỹ hỗ trợ phát triển
 3. NHTM, Quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, NH chính sách
 4. NHTM, Quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính


 1. TCTD nước ngoài được phép hoạt động KD tại Việt Nam dưới hình thức sau:

 1. Tổ chức tín dụng liên doanh, 100% vốn nước ngoài
 2. Chi nhánh tín dụng nước ngoài tại VN
 3. Văn phòng đại diện
 4. Cả a,b,c
 5. A và b


 1. Chọn câu trả lời đúng

 1. TCTD được chiết khấu trái phiếu và các giấy tờ có giá khác
 2. TCTD được chiết khấu trái phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác
 3. TCTD không được chiết khấu trái phiếu và các giấy tờ có giá khác
 4. TCTD không được chiết khấu trái phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác


 1. Hạn mức chiết khấu GTCG của NHNN đv NHTM đc xác định như sau:

 1. XĐ dựa vào lượng giấy tờ có giá được chiết khấu mà NHTM đó nắm giữ
 2. XĐ theo dư nợ tín dụng bằng VNĐ của NHTM đó mà tổng tài sản của NHTM đó nắm giữ
 3. XĐ theo vốn tự có của NHTM
 4. XĐ dựa vào tổng hạn mức chiết khấu trong kỳ của NHTM và vốn tự có, tổng tài sản, dư nợ tín dụng bằng VNĐ của các NHTM tham gia chiết khấu


 1. Trường hợp tại thời điểm thông báo mức chiết khấu, số dư chiết khấu của NH tại NHNN lớn hơn hạn mức chiết khấu được thông báo, các khoản chiết khấu có kỳ hạn đã được thực hiện trước đó sẽ được xử lý như sau:

 1. NHTM phải hoàn trả ngay lập tức số tiền chiết khấu vượt quá hạn mức
 2. NHTM phải hoàn trả ngay lập tức số tiền chiết khấu vượt quá hạn mức trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo hạn mức của NHNN
 3. Các khoản chiết khấu trước đó vẫn được thực hiện theo cam kết


 1. TCTD được phép hoạt đông ngoại hối được quyết định cho KH là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ với nhu cầu vốn sau:
  a. Nhu cầu vay vốn NH để SXKD mà KH không có nguồn thu bằng ngoại tệ
b. Để thực hiện các dự án đầu tư phục vụ cho SXKD trong nước
c. Để thực hiện các dự án đầu tư, phương án KD phục vụ XK, thực hiện các dự án đầu tư, phương án SXKD có nguồn thu ngoại tệ từ XK
d. Tất cả nhu cầu vốn trên đều được vay


 1. TCTD được chuyển nợ quá hạn trong trường hợp sau:

 1. Khoản nợ đến hạn và NH không chấp nhận gia hạn
 2. Khoản nợ mà NH đánh giá là không có khả năng trả nợ và không gia hạn
 3. Câu a và b
 4. Không câu nào


 1. Mức phạt tiền theo quy định cho hành vi sau: Không thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của KH theo quy định của PL

 1. 200-300 ngàn đồng
 2. 1-2 triệu đồng
 3. 2-6 triệu đồng
 4. 3-9 triệu đồng
 5. 5-12 triệu đồng
 6. 10-20 triệu đồng


 1. Việc đảo nợ hiện nay được thực hiện theo quy định nào:

 1. Giám Đốc các NHTM
 2. Thống đốc NHNN
 3. Chính phủ và hướng dẫn của NHNN


 1. Thời hiệu khởi kiện theo Bộ Luật dân sự

 1. Thời điểm lợi ích bị xâm hại
 2. Thời điểm quyền và lợi ích bị xâm hại
 3. Thời điểm quyền và lợi ích bị xâm hại, trừ trường hợp có quy định khác
 4. Thời điểm quyền và lợi ích có thể bị xâm hại


 1. Trường hợp một tài sản đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ trả nợ, khi xử lý TSĐB để thực hiện một nghĩa vụ trả nợ đến hạn thì các nghĩa vụ khác được xử lý như thế nào?

 1. Được coi là đến hạn
 2. Được coi là đến hạn và xử lý TSBĐ để thu hồi
 3. Là nợ bình thường và không xử lý
 4. Chuyển nợ quá hạn


 1. Một tài sản có thể được dùng để đảm bảo cho

 1. Một nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD
 2. Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD
 3. Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều TCTD
 4. Cả 3 câu trên đều đúng


 1. NH không nhận TS nào làm đảm bảo?
  a. Nhà đất thuộc quyền sở hữu
b. Sổ TK do TCTD phát hành
c. Cổ phiếu của TCTD
d. Trái phiếu chính phủ


 1. Theo qđ hiện hành thì TCTD được cho vay đv đơn vị sự nghiệp có thu:

 1. Đúng
 2. Sai


 1. Những đối tượng không đc cho vay không có bảo đảm, cho vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay bao gồm:

 1. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại TCTD cho vay; thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại TCTD cho vay;kế toán trưởng của TCTD cho vay
 2. Các cổ đông lớn của TCTD
 3. Thành viên HĐQT, ban kiểm soát, Tổng GĐ (GĐ), Phó tổng GĐ (Phó GĐ) của TCTD
 4. Cả a và c
 5. Cả a,b và c


 1. Trường hợp nhu cầu vốn của một KH vượt quá 15% vốn tự có của TCTD hoặc KH có nhu cầu huy động từ nhiều nguồn thì 1 NHTM có thể cho vay dưới hình thức:

 1. Cho vay uỷ thác
 2. Cho vay đồng tài trợ
 3. Cả a và b
 4. Không có câu nào đúng


 1. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ bao gồm những phương thức sau:

 1. Điều chỉnh kỳ hạn nợ
 2. Gia hạn nợ
 3. Khoanh nợ
 4. Cả a và b


 1. Những nhu cầu vốn nào sau đây không được cho vay theo quy định của PL:

 1. Để đảo nợ
 2. Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà PL cấm
 3. Để mua sắm các TS và các chi phí hình thành nên TS mà PL cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi
 4. Cả b và c
 5. Cả a,b và c


 1. Những đối tượng ko đc cấp bảo lãnh

 1. Thảnh viên HĐQT, ban kiểm soát, tổng GĐ (GĐ), Phó tổng GĐ (Phó GĐ) của TCTD
 2. Người thẩm định, xét duyệt cho vay
 3. Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên HĐQT, ban kiểm soát, tổng GĐ (GĐ), Phó tổng GĐ (Phó GĐ) của TCTD
 4. Cả a,b và c


 1. Các TCTD không đc cho vay đv bố, mẹ, vợ, chồng, con của Tổng GĐ (GĐ), Phó tổng GĐ (Phó GĐ) chi nhánh của TCTD

 1. Đúng
 2. Sai
 
Ko hiểu sao tớ post lên là nó ko theo thứ tự, vẫn như các phần trước, thứ tự các câu vẫn là 1-20, các phương án lần lượt là a,b,c,d.
Tớ sẽ post đáp án lên sau.
Các bạn chịu khó check hộ tớ nhé, hình như nó bị lỗi numbering :)
 
Câu 20 : là Đúng chứ nhỉ? Theo điều 20- Quy chế cho vay. Nhưng câu hỏi của bạn thừa " Chi nhánh của TCTD" . Đối với chi nhánh chỉ có GĐ chi nhánh, phó GĐ chi nhánh, chứ ko có "TỔNG". Câu hỏi có phần chưa chính xác chăng?
 
Câu 17, hình như là đáp án D. Quyết Định 127 đưa ra khái niệm “cơ cấu lại thời hạn trả nợ”, theo đó việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ có thể được thực hiện theo một trong hai phương thức: “điều chỉnh kỳ hạn trả nợ” hoặc “gia hạn nợ vay”. “Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ” là cơ chế theo đó ngân hàng có thể chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi mà không làm thay đổi kỳ hạn trả nợ cuối cùng. Còn “gia hạn nợ vay” là phương thức thay đổi lịch thanh toán nợ gốc và/hoặc lãi, cùng với kéo dài thời hạn cho vay đã thoả thuận trước đó trong hợp
 
Câu 12. Đáp án là B? Câu 11 đáp án là B?????
Theo điều 324, Bộ luật Dân sự 2005 :
1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

3. Trong trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên