[Share] Đề thi vào ngân hàng

  • Bắt đầu Bắt đầu letan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

letan

Thành viên
CHƢƠNG 1: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
A - Kiến thức về Luật
1. Văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài có được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng
không?
a) Đƣợc phép
b) Không đƣợc phép
c) Đƣợc phép nếu có ủy quyền
d) Không đƣợc phép trong mọi trƣờng hợp
2. Nếu đến hạn trả lãi tiền vay mà khách hàng không trả đúng hạn và không được TCTD
chấp nhận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi và không gia hạn lãi thì TCTD phải xử lý thế nào?
a) Chuyển toàn bộ dƣ nợ gốc và lãi sang nợ quá hạn
b) Chuyển toàn bộ dƣ nợ gốc sang nợ quá hạn
c) Chuyển toàn bộ nợ lãi sang nợ quá hạn
3. Trường hợp khách hàng không trả hết nợ gốc đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐTD và có
văn bản đề nghị cho điều chỉnh hạn trả nợ thì TCTD được xem xét gia hạn nợ đối với cho vay
ngắn hạn như sau:
a) Bằng 1 chu kỳ SXKD
b) Bằng thời hạn cho vay
c) Tối đa 12 tháng
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM
8
d) Tối đa bằng 1 chu kỳ SXKD nhƣng không quá 12 tháng
4. Gia hạn nợ vay được hiểu là:
a) TCTD và Khách hàng thỏa thuận về việc thay đổi các kỳ hạn nợ gốc đã thỏa thuận trƣớc đó
trong HĐTD
b) TCTD và Khách hàng thỏa thuận về việc thay đổi các kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi đã thỏa thuận
trƣớc đó trong HĐTD
c) TCTD và Khách hàng thỏa thuận về việc thay đổi các kỳ hạn nợ lãi đã thỏa thuận trƣớc đó
trong HĐTD
d) Cả 3 câu đều sai
5. Thực hiện kiểm tra giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng là:
a) Quyền của TCTD
b) Trách nhiệm của TCTD
c) Cả a và b

 
B - Kiến thức Nghiệp vụ
6. Nguyên tắc giải ngân khi cho vay là?
a) Phù hợp với đối tƣợng cho vay và mục đích sử dụng vốn
b) Phù hợp với đối tƣợng sử dụng vốn và thanh toán trực tiếp cho ngƣời hƣởng
c) Phù hợp với đối tƣợng cho vay, tiến độ sử dụng vốn và phƣơng thức thanh toán
d) Cả 3 câu trên đều đúng
7. Doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh dự thầu, doanh nghiệp sẵn sàng ký quỹ 100%. Ngân hàng
có cần xem xét khả năng tài chính của doanh nghiệp không?
a) Có
b) Không
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM
9
8. Khoản mục nào không được dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của
khách hàng khi vay vốn:
a) Hàng hóa trong kho
b) Cổ phiếu do ngƣời vay phát hành
c) Cổ phiếu công ty do ngƣời đó nắm giữ
d) Uy tín của ngƣời đi vay
9. Một doanh nghiệp phát hành cổ phiếu tăng vốn để tham gia dự án đầu tư, vốn huy động
bằng tiền mặt được chuyển ngay cho công ty liên kết để góp vốn thực hiện dự án. Theo anh (chị)
việc huy động vốn trên sẽ làm cho hệ số thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp
a) Tăng
b) Giảm
c) Không thay đổi
d) Cả a, b, c đều sai
10. Hoạt động nào dưới đây là biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí trả lãi cho NH
a) Tăng cƣờng chi phí trả lãi trung – dài hạn thay vì chi phí trả lãi ngắn hạn
b) Đa dạng các hình thức huy động vốn
c) Tăng lƣợng tiền đƣợc bảo hiểm bằng tiền gửi
d) Phát hành trái phiếu
----------------------
CHƢƠNG 2: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
1. Trong trường hợp nào được cấp Séc trắng
a) Mở tài khoản không bị cấm sử dụng Séc
b) Mở tài khoản tại ngân hàng khác
c) Có quan hệ với cán bộ tín dụng Ngân hàng Đại Á
d) Khách hàng vãng lai
2. Thời hạn xuất trình Séc tối đa bao nhiêu ngày kể từ ngày ký phát?
a) 5 ngày
b) 15 ngày
c) 30 ngày
d) 45 ngày
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM
10
3. Một khách hàng phát hành nhiều tờ séc ở các thời điểm khác nhau. Khi có nhiều tờ séc của
khách hàng đó được đem đến ngân hàng cùng 1 thời điểm, nhưng số dư ở tài khoản của
khách hàng không đủ để thanh toán hết số séc đó. Vậy thức tự ưu tiên thanh toán cho các
tờ séc đó là như thế nào?
a) Thanh toán cho tờ séc đƣợc ký trƣớc
b) Thanh toán cho tờ séc đƣợc đem đến ngân hàng sớm hơn
c) Ngân hàng sẽ liên hệ ngƣời chi trả trên Séc để xác minh
d) Yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền vào tài khoản
4. Trong trường hợp số tiền bằng chữ và số tiền bằng số trên tờ Séc khác nhau thì số tiền được
thanh toán sẽ là:
a) Số tiền bằng chữ
b) Số tiền bằng số
c) Số tiền có giá trị nhỏ hơn
d) Yêu cầu khách hàng viết lại Séc
5. Séc có thể được chuyển nhượng bao nhiêu lần:
a) 1
b) 2
c) 3
d) Nhiều lần
----------------------
CHƢƠNG 3: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Trong các điều kiện giao hàng nào dưới đây, rủi ro về hàng hóa thuộc về người mua khi
hàng đã được giao qua lan can tàu:
a) FOB
b) CIF
c) CFR
d) Cả a, b và c
2. Trong giao dịch thương mại quốc tế, người mua bảo hiểm rủi ro cho hàng hóa là:
a) Ngƣời mua hàng, ngƣời nhập khẩu
b) Ngƣời bán hàng, ngƣời xuất khẩu
c) Ngân hàng ngƣời xuất khẩu
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM
11
d) Tùy từng trƣờng hợp cụ thể
3. Một L/C có những thông tin sau:
Date of issue: 3-8-2010
Period of presentation: 21-10-2010
Expiry date: 3-11-2010
Ngày L/C có hiệu lực là kể từ ngày nào?
a) 3-8-2010
b) 21-10-2010
c) 3-11-2010
d) Từ 3-8-2010 đến 3-11-2010
4. Đối với L/C phát hành bằng vốn vay, tài sản đảm bảo bằng chính lô hàng nhập khẩu,
thời điểm để cán bộ tín dụng xuất trình khế ước nhận nợ cho giao dịch TTQT là:
a) Trƣớc khi ký hậu vận đơn và bàn giao bộ chứng từ hàng nhập
b) Trƣớc khi ký bảo lãnh nhận hàng
c) Trƣớc khi ký ủy quyền nhận hàng
d) Cả ba phƣơng án trên đều đúng
5. Theo UCP 600 của ICC, trong chứng từ bảo hiểm nếu không quy định rõ số tiền được
bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm tối thiểu phải là bao nhiêu
a) 100% giá CIF
b) 110% giá CIF
c) 110% giá FOB
d) 100% giá trị hóa đơn
----------------------
CHƢƠNG 4: TRẮC NGHIỆM HIỂU BIÊT CHUNG
1. AESAN có bao nhiêu thành viên? (8, 9, 10, 11 hay 12)
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
e) 12
2. Những phẩm chất cần có của một nhân viên ngân hàng
a) Sự lành nghề
b) Tạo lòng tin cho khách hàng
c) Thái độ ân cần
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM
12
d) Tất cả các ý trên
3. Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XI là ai:
a) Nông Đức Mạnh
b) Nguyễn Phú Trọng
c) Nguyễn Tấn Dũng
d) Không đáp án nào đúng
4. Cuộc khủng hoảng nợ tại EU năm 2010 bắt đầu từ nước nào:
a) Hy Lạp
b) Ailen
c) Bồ Đào Nha
d) Tây Ban Nha
5. Cha đẻ của Lý thuyết Marketing hiện đại là:
a) Michael Porter
b) Phillip Kotler
c) Laura Ries
d) Al Riea

 
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên