Phương thức thanh toán nhờ thu trong thanh toán quốc tế

daochaubau2003

Verified Banker
Thanh toán nhờ thu
Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người bán, sau khi giao hàng hoá hoặc dịch vụ cho người mua, uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền hàng hoá hoặc dịch vụ đó
1. Đặc điểm
• Thanh toán bằng phương thức nhờ thu sẽ giảm thiểu một phần rủi ro cho nhà xuất khẩu vì chứng từ chỉ được giao cho người nhập khẩu khi người nhập khẩu thanh toán tiền hàng hoặc đã ký chấp nhận hối phiếu (đối với nhờ thu chứng từ). Tuy nhiên thanh toán theo phương thức này người bán/xuất khẩu vẫn phải chịu rủi ro trong trường hợp người mua/nhập khẩu không chấp nhận chứng từ hoặc từ chối thanh toán hối phiếu khi đáo hạn
Căn cứ theo thời hạn, có 2 loại Nhờ thu:
- Nhờ thu trả ngay (D/P): Phương thức này qui định người mua/người nhập khẩu phải thanh toán tiền ngay khi nhận bộ chứng từ.
- Nhờ thu trả chậm (D/A): Phương thức này cho phép người mua không phải thanh toán ngay nhưng phải ký chấp nhận thanh toán trên hối phiếu có kỳ hạn, được ký phát bởi người bán/người xuất khẩu. Thông thường hối phiếu đã chấp nhận sẽ được giữ tại nơi an toàn của ngân hàng nhờ thu (ngân hàng người nhập khẩu) cho đến ngày đáo hạn. Tới ngày này, người mua phải thực hiện thanh toán như đã chấp nhận.
Căn cứ theo chứng từ, có 2 loại Nhờ thu:
- Nhờ thu phiếu trơn: Bộ chứng từ Nhờ thu chỉ gồm Hối phiếu và Yêu cầu nhờ thu của Ngân hàng của người xuất khẩu
- Nhờ thu kèm chứng từ: Bộ chứng từ Nhờ thu ngoài Hối phiếu, Yêu cầu nhờ thu của Ngân hàng còn có bộ chứng từ gửi hàng. Khi đó người nhập khẩu nếu muốn nhận chứng từ thì sẽ phải thanh toán (D/P) hoặc ký chấp nhận hối phiếu (D/A)
2. Tiện ích
• Chi phí khá thấp (so với phương thức thanh toán Thư tín dụng (L/C))
• Giảm thiểu một phần rủi ro thanh toán cho nhà xuất khẩu vì chứng từ chỉ được giao cho người nhập khẩu khi người nhập khẩu thanh toán tiền hàng hoặc đã ký chấp nhận hối phiếu (đối với nhờ thu kèm chứng từ).
• Có sự hỗ trợ của Ngân hàng trong việc tra soát, yêu cầu thanh toán…
>:P(*) ST
 
Phương thức nhờ thu là một phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng sẽ ủy thác cho ngân hàng của mình thu hộ số tiền ở người mua trên cơ sở hối phiếu của người bán lập ra.
Các bên tham gia phương thức nhờ thu gồm có:
-Người bán tức là người hưởng lợi (Principal)
-Ngân hàng bên bán là ngân hàng nhận sự uỷ thác của người bán (Remitting Bank)
-Ngân hàng đại lý của ngân hàng bên bán là ngân hàng ở nước người mua. (Collecting Bank and/or Presenting Bank).
-Người mua tức là người trả tiền (Drawee)
Có hai loại nhờ thu là nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.
 
nhờ mọi người giải thích hộ em 1 chút: trường hợp thanh toán kèm theo chứng từ( D/A hoặc D/P) thì nhà nhập khẩu chỉ được giao bộ chứng từ khi thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, như vậy tức là lúc giao hàng,nhà xuất khẩu giao cho người vận tải.Chỉ khi nào nhà nhập khẩu giao chứng từ cho người vận tải mới được nhận hàng đúng ko ạ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên