Hỏi về cách tính HMTD

  • Bắt đầu Bắt đầu heidy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

heidy

Thành viên tích cực
Các bạn ơi, jup mình bài này trong đề thi tín dụng của BIDV vs nhe! fan tính toán HMTD minh k nắm vững lắm! Thanks nha!

Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:
Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng
Doanh thu 160 tỷ đồng
Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008
Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu
Khấu hao cơ bản 5% doanh thu
Thuế các loại 3% doanh thu
Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu
Lợi nhuận 2% doanh thu
Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng và phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng năm 2009 là 10tỷ đồng.
Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn BIDV sẽ cấp cho doanh nghiệp năm 2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như sau:
Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng
Doanh thu thuần 150tỷ đồng
Thuế các loại 4,2tỷ đồng
Lợi nhuận 3tỷ đồng
Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng
 
Theo mình thì giải như sau:
Chi phí sản xuất dự tính = Giá trị sản phẩm dự tính- khấu hao- thuế- lợi nhuận dự tính
= 178- 5%*160-3%*160-2%* 160= 162
Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch (2009)= Tổng chi phí sản xuất dự tính/ Vòng quay VLĐ dự tính
Vòng quay VLĐ dự tính= Doan thu thuần/ Bình quân tài sản lưu động= 150/50= 3 (năm 2008=2009)
Nên nhu cầu VLĐ năm kế hoạch= 162/3= 52 (tỷ)
Vốn tự có là = 5%* 160=8 (tỷ)
Vốn lưu động khác = chi phí điều hành + vốn vay ngân hàng công thương+ chi phí trả duy trì cho nhà cung ứng nguyên liệu
= 2%*160 + 10+6 = 19,2 (tỷ)
HMTD= Nhu cầu vốn lưu động- vốn tự có- vốn lưu động khác
= 54-8-19,2=26.8 (tỷ)

PS: Các bạn kiểm tra hộ mình nhé, có gì sai bảo hộ mình với...Thân
 
Có đề bài này cũng tính HMTD mà mình không biết cách làm. Mọi người giúp mình với. Thank mọi người nhé!
Ngày 15/12/08 cty M gửi tới NH E phương án tài chính ngày 31/12/08 của cty như sau:
(ĐVT: tr đồng)
TS Số tiền NV Số tiền
1. TS lưu động 1. Nợ phải trả
-Tiền mặt 200 Nợ ngắn hạn 45.000
-Các khoản phải thu 21.000 - Vay ngắn hạn 45.000
-Hàng hóa tồn kho 78.000 - Phải trả ng bán 24.000
- Hàng mất phẩm chất 2.000 - phải trả khác 16.000
TS lưu động khác 1.000 2. Nợ dài hạn 12.500
2. TS CĐ 37.300 3. Vốn chủ sở hữu 40.000
Tổng cộng 137.500 Tổng cộng 137.500

Biết rằng:
• Vòng quay hàng tồn kho tối thiểu của cty là 4 vòng: vòng quay các khoản phải thu là 15 vòng.
• Doanh thu dự kiến của năm 2008 là 240.000 tr
• GVHB bằng 75% so với doanh thu.
• Quy chế cho vay của NH yêu cầu phải có 10% vốn lưu động của DN tham gia trong TS lưu động.
Yêu cầu:

1. Kiểm tra tính hợp pháp của phương án tài chính mà cty đã gửi NH.

2. Xác định hạn mức tín dụng vốn lưu động cho cty M trên cơ sở phương án tài chính hợp lý.
 
Theo mình thì giải như sau:
Chi phí sản xuất dự tính = Giá trị sản phẩm dự tính- khấu hao- thuế- lợi nhuận dự tính
= 178- 5%*160-3%*160-2%* 160= 162
Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch (2009)= Tổng chi phí sản xuất dự tính/ Vòng quay VLĐ dự tính
Vòng quay VLĐ dự tính= Doan thu thuần/ Bình quân tài sản lưu động= 150/50= 3 (năm 2008=2009)
Nên nhu cầu VLĐ năm kế hoạch= 162/3= 52 (tỷ)
Vốn tự có là = 5%* 160=8 (tỷ)
Vốn lưu động khác = chi phí điều hành + vốn vay ngân hàng công thương+ chi phí trả duy trì cho nhà cung ứng nguyên liệu
= 2%*160 + 10+6 = 19,2 (tỷ)
HMTD= Nhu cầu vốn lưu động- vốn tự có- vốn lưu động khác
= 54-8-19,2=26.8 (tỷ)

PS: Các bạn kiểm tra hộ mình nhé, có gì sai bảo hộ mình với...Thân
Bạn ơi cho mình hỏi giả thiết Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng xử lý ra sao? Tại sao chi phí điều hành lại tính vào vốn lưu động khác?
 
Giả thiết DN được ngân hàng ứng trước chỉ là để gây nhiễu thôi, vì thực ra ứng trước của ngân hàng cũng được tính trong HMTD của Dn được vay mà bạn.
Chi phí điều hành được xếp vào vốn lưu động của DN (đọc phần phân loại các loại vốn lưu động)

PS: có gì pm cùng nhau trao đổi nhé bạn :D
 
Mình giải thử bạn tham khảo xem đúng không:
1. Tính nhu cầu VLĐ cần thiết 09 = (Tổng chi phí 09 - khấu hao 09)/Vòng quay VLĐ 09
- Vòng quay VLĐ 09 = Vòng quay VLĐ 08 = 150/50 = 03 vòng (1)
- Khấu hao 09 = 5% doanh thu = 5% x 160 = 8 tỷ (2)
- Tính Chi phí 09
+ Doanh thu = 160
+ Thuế các loại = 3% doanh thu = 3% x 160 = 4,8 tỷ
+ Lợi nhuận = 2% doanh thu = 2% x 160 = 3,2 tỷ
=> Chi phí 09 = 160 - 4,8 - 3,2 = 152 tỷ (3)
Từ (1)(2)(3) => Nhu cầu VLĐ cần thiết 09 = (152-8)/3 = 48 tỷ
2. Tính hạn mức BIDV = Tổng Nhu cầu VLĐ cần thiết 09 - Vốn tự có - Hạn mức công thương cấp - Tiền ngân hàng ứng trước
- Tổng Nhu cầu VLĐ cần thiết 09 = 48 tỷ
- Vốn tự có = 5% Doanh thu = 5% x 160 = 8 tỷ
- Hạn mức Vietinbank cấp = 10 tỷ
- Tiền ngân hàng ứng trước = 10 + 6 = 16 tỷ
=> Hạn mức BIDV cấp = 48 - 8 - 10 - 16 = 14 tỷ.
 
Giả thiết DN được ngân hàng ứng trước chỉ là để gây nhiễu thôi, vì thực ra ứng trước của ngân hàng cũng được tính trong HMTD của Dn được vay mà bạn.
Chi phí điều hành được xếp vào vốn lưu động của DN (đọc phần phân loại các loại vốn lưu động)

PS: có gì pm cùng nhau trao đổi nhé bạn :D
mình tính gần giống bạn, chỉ khác phần chi phí điều hành
Nhu cầu vốn lưu động= Chi phí sản xuất dự tính/ vòng quay VLĐ - nhu cầu phải trả (chỗ này mình đọc trong tài liệu của ACB)= 54 - 6 = 48 tỷ
Nhu cầu vốn vay = nhu cầu vốn lưu động - vốn tự có - vốn vay = 48 - 8 - 10= 30 tỷ
mình k tính chi phí điều hành, bạn giải thích hộ mình chố này kĩ hơn dc k? mình k hieu lam, nếu có tài liệu phần này bạn gửi cho mình với dc k? thank ban!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Có đề bài này cũng tính HMTD mà mình không biết cách làm. Mọi người giúp mình với. Thank mọi người nhé!
Ngày 15/12/08 cty M gửi tới NH E phương án tài chính ngày 31/12/08 của cty như sau:
(ĐVT: tr đồng)
TS Số tiền NV Số tiền
1. TS lưu động 1. Nợ phải trả
-Tiền mặt 200 Nợ ngắn hạn 45.000
-Các khoản phải thu 21.000 - Vay ngắn hạn 45.000
-Hàng hóa tồn kho 78.000 - Phải trả ng bán 24.000
- Hàng mất phẩm chất 2.000 - phải trả khác 16.000
TS lưu động khác 1.000 2. Nợ dài hạn 12.500
2. TS CĐ 37.300 3. Vốn chủ sở hữu 40.000
Tổng cộng 137.500 Tổng cộng 137.500

Biết rằng:
• Vòng quay hàng tồn kho tối thiểu của cty là 4 vòng: vòng quay các khoản phải thu là 15 vòng.
• Doanh thu dự kiến của năm 2008 là 240.000 tr
• GVHB bằng 75% so với doanh thu.
• Quy chế cho vay của NH yêu cầu phải có 10% vốn lưu động của DN tham gia trong TS lưu động.
Yêu cầu:

1. Kiểm tra tính hợp pháp của phương án tài chính mà cty đã gửi NH.

2. Xác định hạn mức tín dụng vốn lưu động cho cty M trên cơ sở phương án tài chính hợp lý.
Trong tài liệu mình có thấy có bài tương đương, mình ghi lại cách giải, mọi người xem thế nào nhé!
Đề bài fai bổ sung/ thay đổi một số dữ kiện sau:
- Các vòng quay nêu trên của năm 2009
- Doanh thu dự kiến năm 2009 (không phải 2008)
- Dự trữ về tiền và TSLĐ khác năm 2009 không đổi so với năm 2008
- Vốn lưu động tự có năm 2009 = năm 2008
- Tài trợ ngắn hạn từ nhà cung cấp và các khoản phải trả khác năm 2009 = năm 2008
Tính HMTD năm 2009
* Cách giải như sau:
GVHB= 75%DT= 180.000
VQHTK= 4= GVHB/HTK nên HTK=180.000/4=45.000
VQPT = DT/KPT= 15 nên KPT = 240.000/15= 16.000
Dự trữ về tiền và TSLĐ khác năm 2009 = năm 2008 = 200 + 1000 =1.200
Tài trợ ngắn hạn từ nhà cung cấp và các khoản phải trả khác năm 2009 = năm 2008 = 24.000 +16.000 = 40.000
Nhu cầu VLĐ = nhu cầu dự trữ tiền mặt + nhu cầu phải thu + nhu cầu tồn kho - nhu cầu phải trả = 1.200 + 16.000 + 45.000 - 40.000 = 22.200
Vốn lưu động tự có năm 2009 = năm 2008 = (VCSH + Nợ DH) - TSCĐ = ( 40.000 + 12.500) - 37.300 = 15.200
Nhu cầu vốn vay = HMTD = nhu cầu VLĐ - vốn tự có - vốn vay = 22.200 - 15.200 = 7000
Các ban tham khảo và cho ý kiến nhe!
 
nguyenhoa và heidy ơi, cho mình hỏi CPSX= Doanh thu -... hay = Giá trị sản lượng -...
vì nguyên tắc kế toán là chi phí phải phù hợp với doanh thu, nên mình ko biết tính thế nào :-?
 
Theo minh thi the nay
CPSXKD can thiet: GT sản lượng- KH- Thuế các loại- lợi nhuận= 162
Vòng quay VLD= DTT (2008)/ TSLD= 150/50=3
NCVLD= 162/3=54
HMTD= NCVLD- VTC- von #= 54-5%x160-(10+6+10)=20
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,174
Thành viên mới nhất
widerworld
Back
Bên trên