Chuẩn bị để ôn thi Vietcombank, các bạn có nhã hứng làm bài này nha

changdumuc

Verified Banker
Bài tập Tín dụng thi Vietcombank Thành Công năm 2008

Lập bảng cân đối kế toán dự tính của c.ty Tiến Đạt năm 2008
Biết rằng: Doang thu dự tính cho năm kế hoạch (2008) là 60000 triệu tăng 35% so với năm trước.
1. Số dư tiền mặt tối thiểu là 2500 triệu đồng
2. Các giấy tờ có giá ngắn hạn không thay đổi so với thời điểm cuối năm trước là 1500 triệu đồng.
3. Khoản phải thu trung bình là 45 ngày bán hàng.
4. Hàng tồn kho cuối kỳ là 6000 triệu, trong đó 35% là NVL, 65% là thành phẩm.
5. TSCĐ ròng hiện tại là 16000 triệu đồng và đầu tư mới máy móc thiết bị trong năm kế hoạch là 1800 triệu đồng với tổng số tiền khấu hao trong năm là 600 triệu đồng.
6. Các khoản mua sắm chiếm 30% doanh thu hàng năm, và c.ty dự tính mất 60 ngày để trả các khoản phải trả.
7. Các khoản thuế phải trả chiếm ¼ khoản thếu của năm kế hoạch. (Theo báo cáo thu nhập dự tính năm 2008, giá trị thuế thu nhập phải nộp là 306 triệu).
8. Các giấy nợ ngắn hạn vẫn là 1980 triệu đồng
9. Các khoản nợ khác vẫn không đổi là 980 triệu đồng
10. Nợ dài hạn và cổ phiếu thường vẫn ở mức 5400 triệu và 9000 triệu đồng tương ứng vì không có việc mua lại hay phát hành thêm cổ phiếu mới.
11. Lợi nhuận để lại lũy kế đến năm 2007 là 6600 triệu đồng. Biết rằng lợi nhuận để lại để tái đầu tư dự kiến của năm 2008 là 1800 triệu đồng.
Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán dự tính năm 2008 của c.ty Tiến Đạt bằng phương pháp phán đoán. Cho biết để đáp ứng mức tăng doanh thu lên 60000 triệu đồng thì c.ty cần nguồn tài trợ từ bên ngoài là bn?

Mình chia bảng rồi nhưng TS của mình ra là : 29.300 tr còn Nguồn Vốn là 29.160 tr k biết lệch chỗ nào, các bạn xem thử xem!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình làm thế này nhưng chưa ra được KQ:

A.Tài sản:

I. Tài sản ngắn hạn
1. Tiền & các khoản tương đương tiền= 1.500+2.500= 4.000 tr
2. Khoản phải thu: 60.000/(360/45)=7.500 tr
3. HTK: 6.000 tr


II. Tài sản dài hạn
1. TSCD: 16.000+ 1.800-600=17.200

Tổng: 1+2+3+1= 34.700 tr

B. Nguồn vốn:


I. Nợ
1. Nợ Ngăn hạn
- Vay và nợ NH: 1.980+980=2.960 tr
- Phải trả: 60.000/(360/60)= 10.000 tr
- Thuế phải nộp và các khoản phải trả NN: 306*3 = 918 tr (mình nghĩ Thuế phải trả = Thuế TN hoãn phải trả lại + Thuế và các khoản phải trả NN = 306*4= 1.224 tr)

2. Nợ dài hạn: 5.400 tr
- Thuế TN hoãn phải trả lại = 306 tr

II. Vốn chủ sở hữu
- Lợi nhuận giữ lại dầu tư: 1.800 tr
- Cổ phiếu: 9.000tr
Tổng tất cả: 30.384 tr

--> Nhu cầu VLĐ cần tài trợ = TS-NV = 4.316 tr
các bạn cho ý kiến nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bạn tính bị sai vài chỗ, với lại đề bảo tính phần tài trợ thêm bên ngoài, nên phải chênh là đúng rồi. Tài trợ thêm=TS-NV
 
7. Các khoản thuế phải trả chiếm ¼ khoản thếu của năm kế hoạch. (Theo báo cáo thu nhập dự tính năm 2008, giá trị thuế thu nhập phải nộp là 306 triệu).

Trích dẫn: http://ub.com.vn/threads/3911-Chuan...ban-co-nha-hung-lam-bai-nay-nha#ixzz0XLCi4poW
Bạn cho mình hỏi các khoản thuế của năm của kế hoạch gồm những khoản nào? Chỉ tính thuế thu nhập doanh ngiệp hay còn thuế GTGT ...?
 
7. Các khoản thuế phải trả chiếm ¼ khoản thếu của năm kế hoạch. (Theo báo cáo thu nhập dự tính năm 2008, giá trị thuế thu nhập phải nộp là 306 triệu).

Trích dẫn: http://ub.com.vn/threads/3911-Chuan...ban-co-nha-hung-lam-bai-nay-nha#ixzz0XLCi4poW
Bạn cho mình hỏi các khoản thuế của năm của kế hoạch gồm những khoản nào? Chỉ tính thuế thu nhập doanh ngiệp hay còn thuế GTGT ...?


Theo mình thuế phải trả bao gồm : Thuế và các khoản phải nộp nhà nước và thuế TNDN và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 
Mình làm thế này nhưng chưa ra được KQ:

A.Tài sản:

I. Tài sản ngắn hạn
1. Tiền & các khoản tương đương tiền= 1.500+2.500= 4.000 tr
2. Khoản phải thu: 60.000/(360/45)=7.500 tr
3. HTK: 6.000 tr


II. Tài sản dài hạn
1. TSCD: 16.000+ 1800-600=11.800

Tổng: 1+2+3+1= 29.300 tr

B. Nguồn vốn:


I. Nợ
1. Nợ Ngăn hạn
- Vay và nợ NH: 1980+980=2960 tr
- Phải trả: 60.000/(360/60)= 10.000 tr
- Thuế phải nộp: ¼*(60.00*0.28)=4.200
2. Nợ dài hạn: 5.400 tr
- Thuế TN hoãn phải trả: 980 tr

II. Vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận giữ lại dầu tư: 6.600 tr

Tổng tất cả: 29.466 tr

các bạn cho ý kiến nhé
Đầu tiên là tính tổng tài sản sai: ra 34.700tr
Thứ 2 là Phần vốn chủ sở sửu có thêm Vốn chủ sở hữu là 9.000tr.
Thứ 3 là phần Thuế phải trả thì bạn đã tính sai ko thế lấy DT X 0.28 dc. Và Phần thuế này chưa rõ ràng ( Thuế phải trả dự tính cho năm 2008 đề ghi là 306tr, 1/4 của kì kế hoạch đầy là gì? Thuế còn thiếu hay sao?)
Thứ 4 tính ra sẽ có sự chênh lệch vì sẽ có phần tài trợ thêm. Phần tài trợ thêm = TS - NV
Thứ 5 phần tài trợ này sẽ có 35% là từ nợ NH tài trợ cho sự tăng lên của Vốn lưu động và 75 là nợ dh.
ĐÓ là nhận xét và bài làm của minh
 
cái này phải nhớ được bảng cân đối là ra ngay, hi nhưng mình k nhớ
 
Đầu tiên là tính tổng tài sản sai: ra 34.700tr
Thứ 2 là Phần vốn chủ sở sửu có thêm Vốn chủ sở hữu là 9.000tr.
Thứ 3 là phần Thuế phải trả thì bạn đã tính sai ko thế lấy DT X 0.28 dc. Và Phần thuế này chưa rõ ràng ( Thuế phải trả dự tính cho năm 2008 đề ghi là 306tr, 1/4 của kì kế hoạch đầy là gì? Thuế còn thiếu hay sao?)
Thứ 4 tính ra sẽ có sự chênh lệch vì sẽ có phần tài trợ thêm. Phần tài trợ thêm = TS - NV
Thứ 5 phần tài trợ này sẽ có 35% là từ nợ NH tài trợ cho sự tăng lên của Vốn lưu động và 75 là nợ dh.
ĐÓ là nhận xét và bài làm của minh

Bạn có thể trả lời cụ thể được k? Mình tôn trọng ng đọc nên ghi chú rất rõ ràng, do đó mình hy vọng ng đọc cũng trả lời cụ thể giúp mình

Nhận xét 1: mình tính sai và đã tính lại rùi

Nhận xét 2: mình thiếu :p

Nhận xét 3: Phần thuế này mình thắc mắc, ở phần tài sản dài hạn đều có phần thuế thu nhập được hoãn, còn đến phần Nguồn vốn thì Nợ dài hạn có khoản mục thuế TN hoãn phải trả, Nợ ngắn hạn có thuế và các khoản phải trả nhà nước, ở đây có khoản thuế TN rõ rồi, do đó mình nghĩ Thuế phải trả = Thuế TN hoãn phải trả lại + Thuế và các khoản phải trả = 306*4= 1.224 tr.

Nhận xét 5: Tỷ lệ 35% & 75% bạn giải thích được k?

Ngoài ra có 1 phần mình chưa hiểu lắm về dữ liệu đề bài đó là phần mua sắm chiếm 30% doanh thu của Công ty ( dữ liệu này để làm gì? )
và khoản phải trả thì mất 60 ngày thu hồi nhưng k có dữ liệu giá vốn hàng bán nên mình đành dùng DT/Vòng quay khoản phải trả (chưa đúng) theo bạn khoản phải trả tính thế nào?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên