Cảnh báo rủi ro trong thẩm định tài sản bảo đảm

vutuanhg

Verified Banker
MỤC LỤC

A. HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH TSBĐ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG.. 1
1. Về giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: 1
2. Kiểm tra thực tế để định giá giá trị của TSBĐ: 1
B. CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM... 4
I. VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: THẨM ĐỊNH VỀ NHÂN THÂN CỦA NGƯỜI THAM GIA KÝ KẾT HĐTC TÀI SẢN. 4
1. Cảnh báo về việc xác định chính xác nhân thân của người tham gia giao kết hợp đồng 5
2. Cảnh báo về việc xác định người ký kết hợp đồng có đủ năng lực hành vi dân sự. 5
3. Cảnh báo về việc xác định người ký kết hợp đồng có đủ thẩm quyền hay không ?. 5
4. Cảnh báo về 07 khả năng rủi ro khi ký hợp đồng với người được ủy quyền thế chấp tài sản 6
II. VẤN ĐỀ THỨ HAI: THẨM ĐỊNH VỀ TSBĐ.. 8
1. Cảnh báo TSBĐ ảo hoặc có tài sản thật nhưng không được định giá đúng. 8
2. Cảnh báo TSBĐ bị rủi ro do biến cố khách quan. 9
3. Cảnh báo rủi ro đến từ chính sách, PL.. 10
III. VẤN ĐỀ THỨ BA: XÁC ĐỊNH TSBĐ LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG.. 10
1. Cảnh báo khả năng rủi ro khi ký HĐTC tài sản không đủ căn cứ xác lập quyền tài sản chung hoặc riêng của vợ chồng. 10
2. Cảnh báo TSBĐ là đất cấp cho hộ gia đình nhưng không có đủ thành viên từ 15 tuổi trở lên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp GCNQSDĐ tham gia ký kết HĐTC.. 13
IV. VẤN ĐỀ THỨ TƯ: THẨM ĐỊNH TÍNH HỢP PHÁP CỦA HĐTC.. 14
1. Cảnh báo rủi ro đến từ các hành vi vi phạm PL của cán bộ NH và công chứng viên. 14
2. Cảnh báo rủi ro khi ký HĐTC quyền sở hữu nhà ở. 15
3. Cảnh báo rủi ro khi ký HĐTC QSDĐ khi chưa có GCNQSDĐ.. 17
4. Cảnh báo rủi ro khi có GCNQSDĐ.. 18
5. Cảnh báo rủi ro về tài sản đang trong thời gian bán đấu giá mà được mang ra thế chấp. 19
C. 07 VẤN ĐỀ CẢNH BÁO RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG, NH; 07 KHẢ NĂNG RỦI RO KHI KÝ HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN & 07 TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO CÓ GIẤY CNQSD ĐẤT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THẾ CHẤP.. 21
I. VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: PHẢI CHÚ Ý ĐẾN THẨM QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG.. 21
II. VẤN ĐỀ THỨ HAI: PHẢI CHỌN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG.. 22
III. VẤN ĐỀ THỨ BA: PHẢI XEM XÉT ĐẾN 07 KHẢ NĂNG RỦI RO KHI KÝ HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN.. 23
IV. VẤN ĐỀ THỨ TƯ: PHẢI XEM XÉT ĐẾN KHẢ NĂNG RỦI RO KHI KÝ HĐTC TÀI SẢN KHÔNG ĐỦ CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN TÀI SẢN CHUNG HOẶC RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG.. 24
V. VẤN ĐỀ THỨ NĂM: PHẢI XEM XÉT ĐẾN KHẢ NĂNG RỦI RO KHI KÝ HĐTC QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở.. 25
VI. VẤN ĐỀ THỨ SÁU: PHẢI XEM XÉT ĐẾN KHẢ NĂNG RỦI RO KHI KÝ HĐTC QSDĐ KHI CHƯA CÓ GCNQSDĐ.. 27
VII. VẤN ĐỀ THỨ BẢY: PHẢI XEM XÉT ĐẾN KHẢ NĂNG RỦI RO KHI KÝ HĐTC QSDĐ KHI CÓ GCNQSDĐ.. 28
VIII. VẤN ĐỀ THỨ TÁM: CẢNH BÁO 07 LOẠI QSDĐ KHÔNG ĐƯỢC THẾ CHẤP. 29
D. CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QSDĐ TẠI UBND CẤP XÃ 30
E. VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP CỦA VIỆC THẾ CHẤP BẰNG QSDĐ TRONG HOẠT ĐỘNG NH 37
I. NHỮNG BẤT CẬP, VƯỚNG MẮC NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP BẰNG QSDĐ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2003. 38
1. Về việc nhận thế chấp QSDĐ được Nhà nước cấp cho hộ gia đình. 38
2. Về quyền và nghĩa vụ đối với người trúng đấu giá QSDĐ nông nghiệp là TSBĐ bị xử lý 38
3. Về mục đích thế chấp bằng QSDĐ.. 39
4. Về việc tiếp tục được sử dụng QSDĐ thuê sau khi XLTS thế chấp gắn liền với đất thuê 39
5. Về việc công chứng, đăng ký HĐTC QSDĐ.. 40
6. Quy định về việc góp vốn bằng QSDĐ. 41
7. Về GCNQSDĐ. 41
8. Một số vướng mắc khác. 42
II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 43
1. Một số vấn đề liên quan đến đăng ký thế chấp bằng QSDĐ cần được nghiên cứu, giải quyết tổng thể trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai 43
2. Các đề xuất, kiến nghị sửa đổi quy định của Luật Đất đai 44
DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, THẾ CHẤP QSDĐ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.. 47
DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, THẾ CHẤP QSDĐ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT HAY KHÔNG?. 47

Download
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn chủ thớt tài liệu rất hay, tuy nhiên hiện nay các quy định mới đã bổ sung thêm nhiều nội dung khắc phục một số tồn tại như trong tài liệu đã nêu.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,110
Tổng số thành viên
351,960
Thành viên mới nhất
Etta James Merc
Back
Bên trên