Bài tập xác định thời hạn vay hợp lý của dự án?

tienktqt

Thành viên
[FONT=&amp]Bài 3:[/FONT]
[FONT=&amp]Trước quý 2/2008 Cty CP QUỐC TẾ gửi đến NHCT Ba Đình hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng khu du lịch công ty đang đầu tư. Giá trị dự toán của dự án đc NH chấp nhận như sau:[/FONT] [FONT=&amp]+ Tổng mức vốn đầu tư và thực hiện dụ án gồm:[/FONT] [FONT=&amp]- Chi phí giải phóng măth bằng: 180 tỷ đ[/FONT]
[FONT=&amp]- Chi phí XDCB 300 tỷ đ[/FONT] [FONT=&amp]- Chi phí XDCB khác 50 tỷ đ[/FONT] [FONT=&amp]- Dự kiến mua trang thiết bị 200 tỷ đ[/FONT] [FONT=&amp]- Chi phí vận chuyển 0.4 tỷ đ[/FONT] [FONT=&amp]+ Vốn tự có của DN tham gia thực hiện dự án = 30% giá trị dự toán của dự án[/FONT] [FONT=&amp]+ Lợi nhuận dự kiến DN thu được hằng năm sau khi thực hiện dự án là 5 tỷ. Biết rằng sau khi thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 50% so với trc đầu tư.[/FONT] [FONT=&amp]+ Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hằng năm 15%[/FONT] [FONT=&amp]+ Các nguồn vốn khác tham gia thực hiện dự án 16.7 tỷ đồng[/FONT] [FONT=&amp]Yêu cầu:[/FONT] [FONT=&amp]Xác định mức cho vay tối đa đối với dự án[/FONT] [FONT=&amp]Xác định thời hạn cho vay hợp lý với dự án[/FONT] [FONT=&amp]Biết rằng:[/FONT] [FONT=&amp]Cty cam kết dùng toàn bộ khấu hao từ đc hình thành từ vốn vay và phần lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án đc dùng để trả nợ NH[/FONT] [FONT=&amp]Các nguồn khác để trả nợ NH hàng năm 30.23 tỷ[/FONT] [FONT=&amp]Giá trị TS thế chấp 780 tỷ[/FONT] [FONT=&amp]Khả năng vốn NH đáp ứng đủ nhu cầu vay[/FONT] [FONT=&amp]Qui mô vốn của NHCT thời điểm xét là 4100 tỷ[/FONT] [FONT=&amp]Dự án khởi công ngày 15/07/2008 và đưa vào sử dụng 12 tháng sau ngày khởi công[/FONT]
[FONT=&amp]Công ty không có nợ với NH or các TCTD khác

Mình cảm ơn mọi người nhiều![/FONT]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
[FONT="]Bài 3:[/FONT][/U][/B]
[FONT="]Trước quý 2/2008 Cty CP QUỐC TẾ gửi đến NHCT Ba Đình hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng khu du lịch công ty đang đầu tư. Giá trị dự toán của dự án đc NH chấp nhận như sau:[/FONT] [FONT="]+ Tổng mức vốn đầu tư và thực hiện dụ án gồm:[/FONT] [FONT="]- Chi phí giải phóng măth bằng: 180 tỷ đ[/FONT]
[FONT="]- Chi phí XDCB 300 tỷ đ[/FONT] [FONT="]- Chi phí XDCB khác 50 tỷ đ[/FONT] [FONT="]- Dự kiến mua trang thiết bị 200 tỷ đ[/FONT] [FONT="]- Chi phí vận chuyển 0.4 tỷ đ[/FONT] [FONT="]+ Vốn tự có của DN tham gia thực hiện dự án = 30% giá trị dự toán của dự án[/FONT] [FONT="]+ Lợi nhuận dự kiến DN thu được hằng năm sau khi thực hiện dự án là 5 tỷ. Biết rằng sau khi thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 50% so với trc đầu tư.[/FONT] [FONT="]+ Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hằng năm 15%[/FONT] [FONT="]+ Các nguồn vốn khác tham gia thực hiện dự án 16.7 tỷ đồng[/FONT] [FONT="]Yêu cầu:[/FONT] [FONT="]Xác định mức cho vay tối đa đối với dự án[/FONT] [FONT="]Xác định thời hạn cho vay hợp lý với dự án[/FONT] [FONT="]Biết rằng:[/FONT] [FONT="]Cty cam kết dùng toàn bộ khấu hao từ đc hình thành từ vốn vay và phần lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án đc dùng để trả nợ NH[/FONT] [FONT="]Các nguồn khác để trả nợ NH hàng năm 30.23 tỷ[/FONT] [FONT="]Giá trị TS thế chấp 780 tỷ[/FONT] [FONT="]Khả năng vốn NH đáp ứng đủ nhu cầu vay[/FONT] [FONT="]Qui mô vốn của NHCT thời điểm xét là 4100 tỷ[/FONT] [FONT="]Dự án khởi công ngày 15/07/2008 và đưa vào sử dụng 12 tháng sau ngày khởi công[/FONT]
[FONT="]Công ty không có nợ với NH or các TCTD khác[/FONT]


Mình xin đc giải bài này như sau :
.Tổng mức đầu tư d.a : 180 + 300 + 50 + 200 + 0.4 = 730.4 tỷ.
.Vốn CSH : 730.4 x 0.3 = 219.12 tỷ.
.Vốn khác : 16.7 tỷ.
=> Nhu cầu vay : 730.4 - 219.12 - 16.7 = 494.58 tỷ
.Giá trị TSĐB : 780 tỷ.Vì đề bài ko nói rõ => Hạn mức cho vay tối đa = 70% x 780 = 546 tỷ.
Vậy ngân hàng đồng ý cho cty vay 494.58 tỷ.

Khấu hao hàng năm : 0.15 x 494.58 = 74.187 tỷ.
Lợi nhuân tăng thêm : 2.5 tỷ
Nguồn trả nợ hàng năm : 74.187 + 2.5 + 30.23 = 106.917 tỷ
=> Thời hạn trả nợ : 494.58/106.917 = 4.6 năm = 5năm.
=>Thời hạn cho vay = 5 + 1 = 6 năm.

Mình nghĩ như vậy,mọi người cùng cho ý kiến.
 
Mình xin đc giải bài này như sau :
.Tổng mức đầu tư d.a : 180 + 300 + 50 + 200 + 0.4 = 730.4 tỷ.
.Vốn CSH : 730.4 x 0.3 = 219.12 tỷ.
.Vốn khác : 16.7 tỷ.
=> Nhu cầu vay : 730.4 - 219.12 - 16.7 = 494.58 tỷ
.Giá trị TSĐB : 780 tỷ.Vì đề bài ko nói rõ => Hạn mức cho vay tối đa = 70% x 780 = 546 tỷ.
Vậy ngân hàng đồng ý cho cty vay 494.58 tỷ.

Khấu hao hàng năm : 0.15 x 494.58 = 74.187 tỷ.
Lợi nhuân tăng thêm : 2.5 tỷ
Nguồn trả nợ hàng năm : 74.187 + 2.5 + 30.23 = 106.917 tỷ
=> Thời hạn trả nợ : 494.58/106.917 = 4.6 năm = 5năm.
=>Thời hạn cho vay = 5 + 1 = 6 năm.

Mình nghĩ như vậy,mọi người cùng cho ý kiến.

Cách giải của bạn đúng rùi nhưng mình thắc mắc lợi nhuận tăng thêm bạn tính thế nào ra 2,5 tỷ thế???
nó phải là 5/(1+0,5)*0,5= 1,667 chứ :D
 
Mình xin đc giải bài này như sau :
.Tổng mức đầu tư d.a : 180 + 300 + 50 + 200 + 0.4 = 730.4 tỷ.
.Vốn CSH : 730.4 x 0.3 = 219.12 tỷ.
.Vốn khác : 16.7 tỷ.
=> Nhu cầu vay : 730.4 - 219.12 - 16.7 = 494.58 tỷ
.Giá trị TSĐB : 780 tỷ.Vì đề bài ko nói rõ => Hạn mức cho vay tối đa = 70% x 780 = 546 tỷ.
Vậy ngân hàng đồng ý cho cty vay 494.58 tỷ.

Khấu hao hàng năm : 0.15 x 494.58 = 74.187 tỷ.
Lợi nhuân tăng thêm : 2.5 tỷ
Nguồn trả nợ hàng năm : 74.187 + 2.5 + 30.23 = 106.917 tỷ
=> Thời hạn trả nợ : 494.58/106.917 = 4.6 năm = 5năm.
=>Thời hạn cho vay = 5 + 1 = 6 năm.

Mình nghĩ như vậy,mọi người cùng cho ý kiến.

Cái phần khấu hao tớ nghĩ là phải lấy tổng mức đầu tư dự án là 730,4tỷ x 15% chứ nhỉ :(.
 
1). Xác định mức cho vay tối đa
- Tổng giá trị dự toán = CP giải phóng mặt bằng + CP XDCB + CP XDCB khác + Giá mua thiết bị + CP vận chuyển
= 180 + 300 + 50 + 200 + 0,4 = 730,4 tỷ

- Vốn tự có tham gia dự án = 30% tổng dự toán = 30% x 730,4 = 219,12 tỷ

-Nhu cầu vay = Tổng giá trị dự toán - Vốn tự có tham gia dự án - Vốn huy động khác
= 730,4 - 219,12 - 16,7 = 494,58 tỷ

- Mức cho vay theo TSBĐ = 70% x 780 = 546 tỷ
Khả năng vốn của ngân hàng đủ đáp ứng nhu cầu vay

=> Mức cho vay tối đa = Min (494,58; 546) = 494,58 tỷ

2). Xác định thời hạn cho vay

- Khấu hao hàng năm = 15% x ( Tổng dự toán - CP giải phóng mặt bằng)
= 15% x ( 730,4 - 180) = 82,56 tỷ

- Lợi nhuận dùng để trả nợ hàng năm = 5/1,5 = 3,33 tỷ

- Nguồn khác để trả nợ hàng năm = 30,23 tỷ

=> Số tiền trả nợ bình quân hàng năm = 82,56 + 3,33 + 30,23 = 116,12 tỷ

=> thời hạn trả nợ = Mức cho vay của NH/ số tiền trả nợ bình quân hàng năm = 494,58/ 116,12 = 4,26 năm

=> Thời hạn cho vay = thời gian thi công + thời hạn trả nợ = 1 + 4,26 = 5,26 năm = 5 năm 3 tháng 4 ngày.

Vậy NH cho vay từ 15/7/2008 đến 4/10/2013.
 
Lợi nhuận dự kiến DN thu được hằng năm sau khi thực hiện dự án là 5 tỷ. Biết rằng sau khi thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 50% so với trc đầu tư >> Lợi nhuận trước khi có DA là 5/1,5=3.33
Doanh nghiệp dùng phần lợi nhuận tăng thêm để trả=>> 5-3,33=1,67 thôi
Khấu hao hàng năm = 15% x ( Tổng dự toán -CP giải phóng mặt bằng)
= 15% x ( 730,4 - 180) = 82,56 tỷ
là sao bạn?
Cty cam kết dùng toàn bộ khấu hao từ đc hình thành từ vốn vay=>> chỉ lấy tổng khoản vay nhân với tỷ lệ thôi cậu
Tổng dự toán -CP giải phóng mặt bằng Chi phí vận chuyển còn được cộng vào nguyên giá tài sản thế CP giải phóng mặt bằng sao không được cộng vào xây dựng cơ bản?
 
Mình xin đc giải bài này như sau :
.Tổng mức đầu tư d.a : 180 + 300 + 50 + 200 + 0.4 = 730.4 tỷ.
.Vốn CSH : 730.4 x 0.3 = 219.12 tỷ.
.Vốn khác : 16.7 tỷ.
=> Nhu cầu vay : 730.4 - 219.12 - 16.7 = 494.58 tỷ
.Giá trị TSĐB : 780 tỷ.Vì đề bài ko nói rõ => Hạn mức cho vay tối đa = 70% x 780 = 546 tỷ.
Vậy ngân hàng đồng ý cho cty vay 494.58 tỷ.

Khấu hao hàng năm : 0.15 x 494.58 = 74.187 tỷ.
Lợi nhuân tăng thêm : 2.5 tỷ
Nguồn trả nợ hàng năm : 74.187 + 2.5 + 30.23 = 106.917 tỷ
=> Thời hạn trả nợ : 494.58/106.917 = 4.6 năm = 5năm.
=>Thời hạn cho vay = 5 + 1 = 6 năm.

Mình nghĩ như vậy,mọi người cùng cho ý kiến.

Bạn này làm đúng rồi này.

Cách giải của bạn đúng rùi nhưng mình thắc mắc lợi nhuận tăng thêm bạn tính thế nào ra 2,5 tỷ thế???
nó phải là 5/(1+0,5)*0,5= 1,667 chứ :D
Ở đây đề bài có ghi rõ là "phần lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án đc dùng để trả nợ NH", hàng năm được lợi nhuận là 5 tỷ, có DA tăng 50% tức được 7.5 tỷ, như vậy lợi nhuận tăng thêm là 2.5 tỷ (cái dùng để trả nợ).
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên