X
Reaction score
14

Profile posts Latest activity Postings About

  • Yêu cầu: Đọc bài Hướng dẫn trước khi post bài tại UB. Tất cả bài viết của bạn đã được sửa.
    Nhắc nhở bạn lần 1 : Bạn vui lòng đọc kĩ nội quy UB và làm theo hướng dẫn.
    Nếu bạn muốn hỏi về cách thức thi từng ngân hàng, vui lòng vào link sau
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top