CQNN Tổng cục Hải quan tuyển dụng 539 chỉ tiêu công chức, viên chức năm 2012 [21.09.2012]

  • Bắt đầu Bắt đầu cocghe266
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trước hết, thay mặt Cộng đồng, cảm ơn bạn takikuko đã cung cấp tin tuyển dụng này. Sau đây là nội dung tin tuyển dụng:

Tổng cục Hải quan có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Cụ thể như sau:

I. Thi tuyển, xét tuyển công chức:

1. Số lượng tuyển dụng công chức: 539 chỉ tiêu (gồm 478 chỉ tiêu thi tuyển; 61 chỉ tiêu xét tuyển), trong đó:

1.1 Số lượng thi tuyển: 478 chỉ tiêu, gồm các Ngạch công chức sau:

- Ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 411 chỉ tiêu
- Ngạch Kiểm tra viên Cao đẳng Hải quan: 57 chỉ tiêu
- Ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 10 chỉ tiêu
(Xem Phụ lục chi tiết chỉ tiêu thi tuyển công chức kèm theo)

1.2 Số lượng xét tuyển: 61 chỉ tiêu, gồm các Ngạch công chức sau:

- Ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 52 chỉ tiêu
- Ngạch Kiểm tra viên Cao đẳng Hải quan: 08 chỉ tiêu
- Ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 01 chỉ tiêu

(Xem Phụ lục chi tiết chỉ tiêu xét tuyển công chức kèm theo)

2. Điều kiện, đối tượng tham dự thi tuyển, xét tuyển công chức:

2.1 Đối tượng và điều kiện dự tuyển: theo quy định tại điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau:

2.1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2.1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Riêng những người đăng ký xét tuyển phải có văn bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký dự xét tuyển thời gian 05 năm trở lên.

2.2 Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển:

a. Đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan:

- Tốt nghiệp đại học trở lên; tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc có trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ thuộc các nhóm ngành: nhóm ngành Kinh tế; nhóm ngành xã hội-nhân văn; nhóm ngành Kỹ thuật; chuyên ngành ngoại ngữ và một số chuyên ngành khác theo yêu cầu chuyên môn của một số đơn vị (chi tiết theo phụ lục I đính kèm).
- Có chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ B trở lên.
- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.

b. Đối với ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan:

- Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học;
- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ B trở lên;
- Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.

c. Đối với ngạch Lưu trữ viên trung cấp:

- Tốt nghiệp Trung cấp thuộc các chuyên ngành Văn thư-lưu trữ;
- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ A trở lên;
- Chứng chỉ tin học trình độ cơ bản A trở lên.

3. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức:

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển, xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển, xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển, xét tuyển.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển, xét tuyển theo quy định.

4. Hình thức nội dung thi tuyển công chức:

4.1 Môn kiến thức chung:

a. Nội dung thi: Kiến thức xã hội về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài chính – Hải quan; Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 số 83/2007/QH11; Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10); Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Hình thức: Thi viết.

c. Thời gian thi:

- Đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 180 phút.
- Đối với ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan: 120 phút.
- Đối với ngạch Lưu trữ viên trung cấp: 120 phút.

4.2 Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

a. Nội dung thi: Luật Hải quan năm 2001 số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

b. Hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm.

c. Thời gian:

- Đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan:
+ Thi viết: 180 phút.
+ Thi trắc nghiệm: 45 phút.

- Đối với ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan:
+ Thi viết: 120 phút.
+ Thi trắc nghiệm: 30 phút.

- Đối với ngạch Lưu trữ viên trung cấp:
+ Thi viết: 120 phút.
+ Thi trắc nghiệm: 30 phút.

Lưu ý:

* Đối với thí sinh đăng ký chuyên ngành ngoại ngữ (không phải thi môn ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B): môn nghiệp vụ chuyên ngành thi viết ngoại ngữ, trình độ Đại học, thời gian 180 phút. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào Vụ Hợp tác Quốc tế ngoài thi viết ngoại ngữ thời gian 180 phút phải thi phỏng vấn ngoại ngữ trình độ đại học thời gian 15 phút. Điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành được tính bằng điểm thi viết nhân hệ số 2, cộng với điểm thi phỏng vấn, chia cho 3.

* Đối với thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành: Công nghệ thông tin (phần mềm; phần cứng; hệ thống); tin học; Mạng máy tính và truyền thông; Khoa học máy tính; Tin học kỹ thuật tính toán; Quản trị mạng (không phải thi môn tin học văn phòng) thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là:

- Đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan: môn nghiệp vụ chuyên ngành thi viết tin học trình độ Đại học, thời gian 180 phút;
- Đối với ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan: môn nghiệp vụ chuyên ngành thi viết tin học trình độ Cao đẳng, thời gian 120 phút.

4.3. Môn Ngoại ngữ:

a. Đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan:
- Thi viết tiếng Anh trình độ B:
- Thời gian: 90 phút.

b. Đối với ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan:
- Thi viết tiếng Anh trình độ B
- Thời gian 60 phút.

c. Đối với ngạch Lưu trữ viên trung cấp:
- Thi viết tiếng Anh trình độ A
- Thời gian: 60 phút.

4.4 Môn Tin học văn phòng:

a. Nội dung và hình thức thi môn tin học áp dụng chung cho tất cả các ngạch dự tuyển: thi trắc nghiệm kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft word)

b. Thời gian thi:
- Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 45 phút.
- Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên cao đẳng Hải quan, ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 30 phút.

4.5 Điều kiện miễn thi

a. Miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

* Trường hợp miễn thi môn ngoại ngữ với đối tượng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam nếu học bạ, bằng, bảng điểm không nêu rõ thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đào tạo bằng tiếng nước ngoài của cả chương trình học đối với thí sinh đó (nộp ngay giấy xác nhận này khi sơ tuyển).

b. Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp môn Nghiệp vụ chuyên ngành không phải là Tin học nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

5. Hình thức nội dung xét tuyển công chức:

5.1 Những đơn vị Hải quan được xét tuyển đợt này:

Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc địa bàn hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBX của liên tịch Bộ Nội vụ- Bộ Lao động TBXH ban hành ngày 05/01/2005 và tình nguyện cam kết làm việc tại đơn vị đăng ký dự xét tuyển tối thiểu từ 05 năm trở lên, gồm 15 đơn vị sau:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Chi cục Hải quan Côn Đảo); Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (gồm Cơ quan Cục và các Chi cục); các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (Đội Kiểm soát Hải quan, CKHQ Thanh Thủy, Phó Bảng, Săm Pun); 05 Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng (Tà Lùng, Trà Lĩnh, Bí Hà, Pò Peo, Sóc Giang, Lý Vạn, Nà Lạn); Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng thuộc Cục Hải quan tỉnh ĐăkLăk; 02 Chi cục thuộc Cục Hải quan Gia Lai-KonTum (Lệ Thanh, Bờ Y); Chi cục Hải quan Phú Quốc thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang; Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi cục Hải quan A Đớt); Chi cục HQCK Cầu Treo – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục HQ Mường Khương – Cục HQ tỉnh Lào Cai; Đội Nghiệp vụ Na Hình, Nà Nưa thuộc Chi cục HQCK Tân Thanh – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; HQCK Nam Giang – Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; Chi cục HQCK La Lay, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; Chi cục HQCK Nậm Cắn – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An; Chi cục HQ Hoành Mô, Chi cục HQ Bắc Phong Sinh thuộc Cục HQ tỉnh Quảng Ninh.

5.2 Nội dung, hình thức xét tuyển:

- Xét hồ sơ dự tuyển (xét kết quả học tập: gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp);
- Phỏng vấn xét tuyển công chức. Nội dung phỏng vấn:
+ Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
+ Luật Hải quan năm 2001 số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển chuyên ngành Ngoại ngữ thì khi phỏng vấn phải kiểm tra cả trình độ ngoại ngữ.

II. Xét tuyển viên chức:

1. Số lượng xét tuyển viên chức: tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức đợt này là 56 chỉ tiêu, trong đó:

- Ngạch tương đương ngạch Chuyên viên: 53 chỉ tiêu.
- Ngạch tương đương ngạch Cán sự: 01 chỉ tiêu
- Ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 02 chỉ tiêu

(Xem Phụ lục chi tiết chỉ tiêu xét tuyển viên chức kèm theo)

2. Điều kiện, đối tượng đăng ký dự xét tuyển viên chức:

2.1 Điều kiện đối tượng dự tuyển: theo quy định tại điều 22, Luật Viên chức năm 2010.

2.1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2.1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2 Điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ:

2.2.1 Đối với ngạch tương đương ngạch chuyên viên:

- Tốt nghiệp đại học trở lên; tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc có trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ thuộc các chuyên ngành chi tiết theo phụ lục III đính kèm.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ B trở lên.
- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.

2.2.2 Đối với ngạch tương đương ngạch cán sự:

- Tốt nghiệp Trung cấp thuộc các chuyên ngành về Y tế.
- Chứng chỉ tin học trình độ cơ bản A trở lên.
- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ A trở lên.

2.2.3 Đối với ngạch Lưu trữ viên trung cấp:

- Tốt nghiệp Trung cấp thuộc các chuyên ngành về Văn thư-lưu trữ.
- Chứng chỉ tin học trình độ cơ bản A trở lên.
- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ A trở lên.

3. Hình thức nội dung xét tuyển viên chức:

- Xét hồ sơ dự tuyển (xét kết quả học tập: gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp);
- Phỏng vấn xét tuyển viên chức. Nội dung phỏng vấn:
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.
+ Luật Hải quan năm 2001 số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển chuyên ngành Ngoại ngữ thì khi phỏng vấn phải kiểm tra cả trình độ ngoại ngữ.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày (có đóng dấu lên ảnh và giáp lai các tờ của bản sơ yếu lý lịch), tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền bằng tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) kèm bảng kết quả học tập theo chương trình chính khoá; chứng chỉ ngoại ngữ và tin học;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký dự xét tuyển (đối với hình thức tuyển dụng xét tuyển) theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng.
- Hồ sơ dự tuyển ngoài bì ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc, đơn vị đăng ký dự tuyển, ngạch dự tuyển.

* Lưu ý: Thí sinh dự thi tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ sau thay thế cho chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B:
+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT)
+ IELTS 4.5 trở lên
+ TOEIC 405 trở lên.

Thí sinh có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A:
+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên (iBT)
+ IELTS 2.0 trở lên
+ TOEIC 255 trở lên.

* Thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên phải chuẩn bị sẵn và nộp ngay Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời gian sơ tuyển đã quy định của Hội đồng tuyển dụng. Khi sơ tuyển, thí sinh đem cả bản gốc đi để cán bộ sơ tuyển đối chiếu. Hội đồng tuyển dụng sẽ không bổ sung đối tượng ưu tiên đối với những thí sinh bổ sung sau thời hạn sơ tuyển quy định.

* Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tổng cục Hải quan kiểm tra hồ sơ gốc của thí sinh trúng tuyển, tổ chức xác minh bằng cấp, lý lịch bảo đảm tính hợp pháp, nếu phát hiện có vi phạm thì huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

IV. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ, sơ tuyển:

1. Người dự tuyển khai thác mẫu lý lịch, các mẫu đơn dự tuyển trên Website Hải quan tại địa chỉhttp://www.customs.gov.vn và Website của Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn để kê khai theo mẫu.

2. Các đơn vị nhận hồ sơ dự tuyển và sơ tuyển trong 5 ngày làm việc: từ 08 giờ ngày 17/9/2012 đến 16 giờ 30 ngày 21/9/2012.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

* Đối với người dự tuyển vào Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Nộp hồ sơ và dự sơ tuyển tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi tuyển, xét tuyển.

* Đối với người dự tuyển vào các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan: Nép hå s¬ vµ dù s¬ tuyÓn tại trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: số 162 Nguyễn Văn Cừ - quận Long Biên – Hà Nội.

* Đề đảm bảo thuận lợi và tiết kiệm chi phí đi lại cho thí sinh tham gia dự tuyển:

- Tổng cục sẽ tổ chức sơ tuyển và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (thí sinh ở xa so với đơn vị đăng ký dự tuyển) dự tuyển vào tất cả các đơn vị trong ngành có chỉ tiêu tuyển dụng tại trụ sở của Tổng cục Hải quan.
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp Hội đồng tuyển dụng sơ tuyển và tiếp nhận hồ sơ đối với các thí sinh miền nam có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các đơn vị miền Bắc.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Sẽ thông báo trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn và Website của Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn

- Dự kiến thi tuyển đợt 1 sẽ tổ chức đồng thời tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, thời gian 02 ngày từ 20/10 đến ngày 21/10/2012. Thí sinh chỉ được đăng ký địa điểm thi tại Tp. Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh khi làm thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển.

- Dự kiến thi tuyển đợt 2 đối với những thí sinh đăng ký dự thi vào các Cục Hải quan tỉnh An Giang, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai – Kontum, Long An, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam sẽ thi tại Tp.Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến: 02 ngày từ 23/10 đến ngày 24/10/2012.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức Phỏng vấn xét tuyển công chức, viên chức:

Sẽ thông báo trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn và Website của Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn. Dự kiến địa điểm tổ chức Phỏng vấn tại thành phố Hà Nội.
Dự kiến thời gian:
- Đối với xét tuyển công chức: 02 ngày: 06/12 – 07/12/2012
- Đối với xét tuyển viên chức: 02 ngày: 08/12 – 09/12/2012

VII. Lệ phí thi tuyển và xét tuyển công chức: Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức theo quy định.

VIII. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự t
uyển và kết quả thi tuyển, xét tuyển:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển và kết quả thi tuyển, xét tuyển sẽ được niêm yết công khai trên trang Website của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và của Hải quan địa phương nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Ghi chú: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển vào một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan (không trả lại hồ sơ).

- Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và trực tiếp người dự tuyển nộp (không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp thay).

- Thí sinh đã được Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thông tin về thời gian, địa điểm thi tuyển, phỏng vấn xét tuyển chính thức tại Website của Tổng cục Hải quanwww.customs.gov.vn và Website của Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn

- Thí sinh có thể hỏi thêm thông tin chi tiết khác qua Hội đồng sơ tuyển của các Cục Hải quan tỉnh,thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển hoặc qua số điện thoại của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2012: 04-44520276.

* Thông báo này được niêm yết tại cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đăng trên Website Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan./.

Tải về:
- Biểu mẫu hồ sơ dự tuyển
- Chỉ tiêu tuyển dụng
- Tài liệu ôn thi­­­­­


Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn takikuko đã cung cấp tin tuyển dụng này cho Cộng đồng!
 
Một mùa tuyển dụng lại đến của Các Bộ/Cơ quan Ngang Bộ :)). Dự sắp tới sẽ là Bộ Ngoại Giao ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên