Tính NCF dùm mình bài tập này, mình cảm ơn nhiều nhiều! Mình cần sự giúp đỡ gấp!!!

McKyung

Verified Banker
Cho kế hoạch đầu tư như sau:
Hạn mục: Năm 0 1 2 3 4 5 6 7

A. Chi tiêu:
1. Nguyên vật liệu
+ Giá ngoại thương nhập khẩu 500 500
chưa thuế
Thuế nhập khẩu 75 75
Thuế doanh thu 29 29
+Giá phí ngoại thương 400 300
Thuế doanh thu 20 15
+Lao động tay nghề cao 150 100
+Lao động phổ thông 200 250
2. Thiết bị
- Giá ngoại thương chưa thuế 600 2000
Thuế nhập khẩu 60 200
Thuế phải thu 66 220
Tổng chi tiêu 2100 3689
B. Huy động vốn
- Cổ phần ( cổ đông) 2000 1189
- Vay ngân hàng 100 500
-Vay nước ngoài 0 2000
Tổng huy động 2100 3689

Tiếp theo bảng trên:

Hạn mục: năm: 0 1 2 3 4 5 6 7

Doanh thu ngoại thương 2000 3000 2000 3500 2000

  • Khoản mua hàng
Ngoại thương 600 750 800 700 600
Phi ngoại thương 200 250 320 200 200
Thuế quan hàng
ngoại thương 60 75 80 70 60
Thuế quan hàng
phi ngoại thương 75 25 32 20 20

  • Lao động
Có tay nghề 100 150 200 150 125
Phổ thông 50 70 90 80 60

  • Chi phí khác: khấu hao 789 1000 1000 1000 0
  • Vốn lưu động ( giá trị cuối kỳ)
Khoản phải thu 0 500 750 1000 750 500 0
Khoản phải trả 0 160 200 300 250 150 0
Tồn kho 0 200 250 300 200 0 0
Tiền mặt dạng VLĐ 20 30 45 50 45 20 0

  • Bổ sung thông tin
Giá trị thanh lý tài sản cuối cùng: 1000

Yêu cầu: thiết lập dòng ngân lưu ròng từ năm 1 đến năm 7
Biết rằng:

1. Dòng ngân lưu vào ( Khoản thu trong kỳ) = doanh thu trong kỳ + tài khoản phải thu đầu kỳ - tài khoản phải thu cuối kỳ.

2. Chi tiền mặt ( Dòng ngân lưu ra) = khoản mua trong kỳ + tài khoản phải trả đầu kỳ - tài khoản phải trả cuối kỳ.

3. Thay đổi trong khoản phải thu và phải trả = giá trị cuối kỳ - giá trị đầu kỳ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình nghĩ bạn nên gửi kèm file Word hay là pdf để có bạn nào muốn giúp sẽ dễ làm hơn, chứ mình nhìn vào số nhảy tùm lum chóng mặt quá :(
 
Cách dễ nhất để làm loại bài này là Lập bảng tính toán (vì khi đó nhìn rất rõ các thông số đầu vào của dự án)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,087
Số bình luận
527,566
Tổng số thành viên
349,599
Thành viên mới nhất
Foo Fighters Me
Back
Bên trên