[Tài liệu] Hiểu và thẩm định kế hoạch kinh doanh (UABP)

central

Thành viên
Tài liệu thuộc chương trình đào tạo: Hiểu và thẩm định kế hoạch kinh doanh (UABP).
Tài liệu này được Phái đoàn của Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam tài trợ thông qua Dự án Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF)
.
Mục lục tham khảo:
Phần 1. 1
Kế hoạch kinh doanh dưới góc độ là một công cụ quản lý - Hiểu mục đích và các mục tiêu. 1
Thế nào là một Kế hoạch kinh doanh?. 2
Năm lý do cần có kế hoạch kinh doanh. 2
Mẫu Kế hoạch kinh doanh. 3
Mức độ đáng tin cậy. 4
Quy trình đánh giá tín dụng. 4
Phần 2. 5
Nghiên cứu thị trường – Các Thuật ngữ, Khái niệm, Công cụ và Kỹ thuật thường được sử dụng để đánh giá Quy mô thị trường, Phân đoạn thị trường, Xu hướng và Môi trường cạnh tranh. 5
Phân biệt giữa nhu cầu, mong muốn, cầu của con người 6
Thị trường mục tiêu. 6
Nghiên cứu thị trường. 7
Phân đoạn thị trường. 8
Các biến số được sử dụng trong phân đoạn đoạn thị trường (Sản phẩm và Dịch vụ) 9
Phân tích cạnh tranh. 10
Lựa chọn các thị trường mục tiêu phù hợp. 11
Tìm - Xác định thị trường mục tiêu?. 12
Bài tập Phân tích thị trường - Công ty Cổ phần LapTop. 13
Quan điểm của người cho vay thương mại 13
Bài tập Phân tích thị trường - Công ty Cổ phần LapTop. 15
Từ góc độ của chủ doanh nghiệp. 15
Bài tập Phân tích thị trường - Công ty Cổ phần BigFish. 17
Quan điểm của người cho vay thương mại 17
Bài tập phân tích thị trường – Công ty Cổ phần BigFish, JSC. 20
Từ góc độ của chủ doanh nghiệp. 20
Phần 3. 22
Chuẩn bị chiến lược Marketing–trong mối quan hệ với Tiếp cận thị trường, Hệ thống phân phối, Quảng cáo và Quảng bá sản phẩm. 22
Các chiến lược marketing. 23
Ảnh hưởng của các chiến lược marketing khác nhau. 23
Chiến lược phân đoạn đơn lẻ. 23
Chiến lược chuyên môn hoá chọn lọc. 23
Chiến lược chuyên môn hoá sản phẩm.. 23
Chiến lược chuyên môn hoá thị trường. 23
Chiến lược bao phủ toàn thị trường. 23
Marketing hỗn hợp – 4P của Marketing. 24
Hàng hoá so sánh với Dịch vụ. 24
Marketing hỗn hợp mở rộng sử dụng cho dịch vụ - 3P. 24
4P truyền thống. 25
Marketing hỗn hợp mở rộng sử dụng cho dịch vụ 3P. 25
Bài tập Chiến lược tiếp thị – Công ty Cổ phần LapTop. 26
Quan điểm của người cho vay thương mại 26
Bài tập Chiến lược Marketing – Công ty Cổ phần LapTop. 27
Từ góc độ của chủ doanh nghiệp. 27
Bài tập Chiến lược Marketing – Công ty Cổ phần BigFish. 28
Quan điểm của người cho vay thương mại 28
Bài tập Chiến lược Marketing – Công ty Cổ Phần BigFish. 29
Từ góc độ của chủ doanh nghiệp. 29
Phần 4. 30
Quy trình sản xuất - Hiểu Vai trò và Tầm quan trọng của Kiểm soát chất lượng, Kiểm soát hàng tồn kho, Nguồn nguyên vật liệu, và Công suất khả dụng. 30
Chu kỳ chuyển hoá tài sản - ACC.. 31
Bốn công đoạn của chu kỳ chuyển hoá tài sản. 37
Những rủi ro phi tài chính. 37
Những rủi ro phi tài chính thường thấy trong Chu kỳ chuyển hoá tài sản. 38
Rủi ro cung cấp các yếu tố đầu vào. 38
Rủi ro sản xuất 38
Rủi ro về cầu sản phẩm.. 38
Rủi ro thu hồi các khoản phải thu. 38
Bài tập về Rủi ro kinh doanh/Biện pháp giảm nhẹ. 39
Phần 5. 42
Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của Ban lãnh đạo. 42
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức – Phân tích SWOT. 43
Bài tập về đánh giá ban lãnh đạo/ban giám đốc/ban quản lý điều hành - Công ty cổ phần LapTop. 45
Quan điểm của người cho vay thưuơng mại 45
Bài tập về đánh giá ban lãnh đạo/ban giám đốc/ban quản lý điều hành - Công ty cổ phần LapTop. 46
Quan điểm của người chủ doanh nghiệp. 46
Bài tập về đánh giá ban lãnh đạo/ban giám đốc/ban quản lý điều hành - Công ty cổ phần BigFish. 47
Quan điểm của người cho vay thương mại 47
Bài tập về đánh giá ban lãnh đạo/ban giám đốc/ban quản lý điều hành - Công ty cổ phần BigFish. 48
Quan điểm của người chủ doanh nghiệp. 48
Phần 6. 49
Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Hiểu tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong đánh giá mức độ đáng tin cậy của khách hàng. 49
Bảng cân đối kế toán. 50
Báo cáo thu nhập chi phí 50
Hạn chế/ rủi ro khi lệ thuộc vào các báo cáo tài chính. 50
Phân tích các báo cáo tài chính. 51
Phân tích tỷ số. 51
Các tỷ số về doanh số. 52
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) 52
Vòng quay tài sản (ATO) 52
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 52
Đòn bẩy tài sản (ALEV) 52
Các tỷ số về khả năng sinh lời 52
Giá vốn hàng bán/doanh thu. 52
Tỷ suất lợi nhuận gộp. 52
Chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu. 52
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động /doanh thu. 52
Các tỷ số về hiệu quả hoạt động. 53
Số ngày các khoản phải thu (ARDOH) 53
Số ngày hàng tồn kho (INVDOH) 53
Số ngày các khoản phải trả (APDOH) 53
Số ngày chi phí chờ phân bổ (AEDOH) 53
Các tỷ số về nợ vay và khả năng thanh toán. 53
Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn. 53
Vốn lưu động. 53
Tỷ số khả năng thanh toán nhanh. 53
Tỷ số thanh toán bằng tiền. 53
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu. 53
Công ty cổ phần LapTop - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.. 54
Công ty cổ phần LapTop - BÁO CÁO THU NHẬP CHI PHÍ. 55
Công ty cổ phần BigFish - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.. 56
Công ty cổ phần BigFish - BÁO CÁO THU NHẬP CHI PHÍ. 57
Bài tập tính tỷ số. 58
Những lưu ý khác khi phân tích báo cáo tài chính hoặc các tỷ số hiệu quả hoạt động. 59
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 60
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp) 61
Tỷ số thanh toán lãi vay. 63
Tỷ số thanh toán nợ bằng tiền. 63
Dự báo – Một yêu cầu để đánh giá mức độ đáng tin cậy. 64
Thế nào là dự báo tài chính?. 64
Dự báo ngân sách tài chính được tiến hành bằng cách nào?. 64
Phân tích độ nhạy – Tình huống. 65
PHỤ LỤC.. 66
Đề cương khóa học. 67
Ghi chú Phần 2. 71
Ghi chú Phần 6. 77
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) 84
Vòng quay tài sản (ATO) 84
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 84
Đòn bẩy tài sản (ALEV) 84
Giá vốn hàng bán/doanh thu. 84
Tỷ suất lợi nhuận gộp. 84
Chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu. 84
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động /doanh thu. 84
Số ngày các khoản phải thu (ARDOH) 85
Số ngày hàng tồn kho (INVDOH) 85
Số ngày các khoản phải trả (APDOH) 85
Số ngày chi phí chờ phân bổ (AEDOH) 85
Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn. 85
Vốn lưu động. 85
Tỷ số khả năng thanh toán nhanh. 85
Tỷ số thanh toán bằng tiền. 85
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu. 85
Tỷ số thanh toán lãi vay. 88
Tỷ số thanh toán nợ bằng tiền. 88
Dự báo – Một yêu cầu để đánh giá mức độ đáng tin cậy. 89
Thế nào là dự báo tài chính?. 89
Dự báo ngân sách tài chính được tiến hành bằng cách nào?. 89
Phân tích độ nhạy – Tình huống. 89
Kế hoạch kinh doanh chi tiết 91
P/S Tài liệu này sưu tầm được, share cho bạn nào quan tâm!
 

Đính kèm

  • Thẩm định kế hoạch KD_DN.zip
    171.6 KB · Xem: 411
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình đã down về nhưng không mở đc file. Sau một hồi xem xét, hóa ra là tại file đặt tên bằng tiếng việt (có các kí tự có dấu). Bạn nào gặp trường hợp như mình thì hãy đổi tên file rồi mở lại bình thường nhé ^^.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình mở đc rồi mà.
Thực sự cám ơn bạn rất nhiều, tài liệu của bạn rất hay và bổ ích!^^
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,094
Tổng số thành viên
351,729
Thành viên mới nhất
rs9mba1
Back
Bên trên