So sánh giữa L/C chuyển nhượng và L/C giáp lưng

Anth

Adm
* Giống nhau:

- Là L/C không huỷ ngang
- Được dùng trong mua bán qua trung gian, diễn ra giữa ba bên Bên XK - Trung gian - Bên NK
L/C chuyển nhượng:
- Số tiền (thường ít hơn)
- Thới hạn hiệu lực (ngắn hơn)
- Thời gian xuất trính sớm hơn
L/C giáp lưng:
- Kim Ngạch L/C đối nhỏ hơn L/C gốc(chênh lệch giành cho trung gian trả phí mở L/C đối và hưởng hoa hồng)
- Thời hạn hiệu lực L/C đối ngắn hơn
- Thời gian xuất trình chứng tứ sớm hơn

* Khác nhau:

L/C chuyển nhượng:
- Cho phép chuyển nhượng từ người hưởng lợi ban đầu sang một hay nhiều bên khác( theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ nhất)
- Thực chất có một thư tín dụng
- Phí chuyển nhượng do người hưởng thụ đầu tiên chịu (trung gian)
- số lần chuyển nhượng 1 lần nhưng được tái chuyển nhượng(cho người hưởng đầu)
- Những phần L/C chuyển nhượng cho nhiều người không vượt quá tổng số tiền L/C; có thể chuyển riêng rẽ nếu trong L/C không ngăn cấm giao hàng riêng rẽ và thanh toán từng phấn
Ngày giao hàng có thể sớm hơn
- Ngân hàng CN chỉ có nghĩa vụ chuyển nhượng, ko có nghĩa vụ thanh toán
- Không nhất thiết phải có Ngân hàng thông báo
L/C giáp lưng:
- Là một L/C biệt lập được mở trên cơ sở của L/C gốc (cùng điều kiện với L/C gốc
- Có hai thư tín dụng
- Phí mở L/C giáp lưng (L/C đối) do người hưởng thụ đầu tiên chịu
- Có một L/C giáp lưng
- Ngày giao hàng trùng nhau
- Phức tạp phải thay đổi chứng từ và phải phối hợp thời gian sao cho ăn khớp với thời gian giao hàng
- Ngân hàng mở L/C đối có nghĩa vụ thanh toán cho người xuất khẩu, sau khi ngân hàng người nhập khẩu thanh toán.
- Có thể trừ trực tiếp tiền phí mở L/C với người trung gian từ khoản chênh lệch giữa hai L/C
- Nhất thiết phải có ngân hàng thông báo để xác minh tính chân thực của L/C
- Trung gian muốn dấu mối làm ăn
 

Featured resources

Featured resources

Top