PG CN Nghệ An tuyển 1 số vị trí [20/02/2012]

  • Bắt đầu Bắt đầu tunx89
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tunx89

Moderator
Các vị trí:
1. Chuyên viên quản lý tín dụng
2. Nhân viên hành chính lễ tân
3. Giao dịch viên
4. Nhân viên ngân quỹ


NGÀY HẾT HẠN: 20/2/2011
1. Chuyên viên Quản lý tín dụng

Mã công việc: CNNA- QLTD- CV

Mô tả công việc:

Trách nhiệm chung đối với Hồ sơ tín dụng
• Bảo đảm các hợp đồng tín dụng và tài liệu được sử dụng trong bộ hồ sơ vay tuân thủ theo đúng các mẫu biểu theo quy đinh, nếu không có mẫu thì phải được Phòng pháp chế thông qua. Đảm bảo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, công việc đảm trách theo thời hạn quy định
• Kiểm tra đối chiếu các thông tin đưa ra trên tờ trình tín dụng về hồ sơ pháp lý, kiểm tra lại kết quả tra thông tin CIC của CV QHKH, thông tin về xếp hạng khách hàng, kiểm tra bản chất báo cáo tài chính nêu trong tờ trình tín dụng đảm bảo báo cáo tài chính phân tích là báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán, thông tin về tài sản bảo đảm và số liệu về giao dịch tiền gửi, tiền vay, thu phí của khách hàng với PG BANK đúng với các thông tin ghi nhận trên hồ sơ lưu trữ tại ngân hàng;
• K‎ý đại diện cho PG BANK trên hồ sơ tín dụng theo ủy quyền (nếu có).
Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và hồ sơ bảo đảm tiền vay trước khi giải ngân
• Thông báo cho quản lý khách hàng về việc hoàn tất hồ sơ và thủ tục bảo đảm tiền vay làm cơ sở để giải ngân.
• Tập hợp và lưu trữ theo quy định bản gốc giấy tờ sở hữu và giấy tờ pháp lý tài sản bảo đảm tiền vay.
• Thực hiện thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
• Kiểm tra tính xác thực dấu và chữ ký của khách hàng trên các hồ sơ pháp lý và hồ sơ bảo đảm tiền vay.
• Theo dõi việc khách hàng mua và chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm Tài sản bảo đảm cho PG BANK
• Báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền những phát hiện về sự không hoàn chỉnh của hồ sơ pháp lý và bảo đảm tiền vay.
Bảo quản hồ sơ pháp lý và hồ sơ bảo đảm tiền vay
• Đảm bảo việc bảo quản an toàn hồ sơ pháp lý và hồ sơ bảo đảm tiền vay. Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ gốc, giấy tờ sở hữu tài sản bảo đảm và các chứng từ có giá theo quy định.

Định giá và Định giá lại tài sản bảo đảm
• Tham gia định giá Tài sản bảo đảm theo quy định.
• Đôn đốc các cán bộ QHKH đánh giá lại theo định kỳ (hàng năm) Tài sản thế chấp là đất đai và bất động sản theo quy định của PG BANK.
• Đánh giá lại tài sản cầm cố là chứng khoán và cổ phiếu định kỳ theo quy định.
• Kiểm tra và đôn đốc các cán bộ CV QHKH phân tích hàng tháng tình hình tồn kho hàng hóa, các khoản phải thu của khách hàng; phát hiện và có kiến nghị xử lý

Theo dõi kiểm tra thời hạn hợp đồng bảo hiểm và nhắc nhở CV QHKH
• Độc lập giám sát ngày hết hạn hiệu lực của các hợp đồng bảo hiểm, thư bảo lãnh.
• Gia hạn thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và thư bảo lãnh trước thời điểm đến hạn.
• Nhập kho lưu trữ bản gốc chứng từ bảo hiểm và thư bảo lãnh.

Theo dõi việc nộp báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh định kỳ của khách hàng
• Theo dõi định kỳ việc nộp các báo cáo định kỳ của khách hàng, như: báo cáo tồn kho, công nợ, các báo cáo kiểm toán, báo cáo tổng hợp tình hình Hoạt động kinh doanh…

Nghiệp vụ cho vay
• Thực hiện việc giải ngân, kết chuyển dư nợ cho vay từ hạn mức cũ sang hạn mức mới, thu nợ, chuyển tiền theo quy định của Hợp đồng tín dụng.
• Nhập thông tin về lãi suất, phí dịch vụ của khoản vay vào hệ thống tin học, đảm bảo khả năng thu lãi, phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn từ Khách hàng
• Thực hiện việc thu các loại phí khác liên quan đến khoản vay theo quy định hiện hành của PG Bank.

Thực hiện việc kiểm tra kết quả tra cứu CIC và xếp hạng khách hàng
• Kiểm tra lại kết quả tra cứu thông tin CIC của CV QHKH, thông tin về xếp hạng Khách hàng, do CV QHKH đưa ra trong Tờ trình tín dụng.

Xác nhận kiểm toán
• Đề nghị và trả lời yêu cầu kiểm toán về việc xác nhận số dư tài khoản tiền vay của Khách hàng.
• Thu các khoản phí phù hợp từ Khách hàng cho công việc này.

Quản trị phân hệ tín dụng (trên hệ thống IT)
• Nhập nội dung phê duyệt hạn mức tín dụng vào phân hệ tín dụng (bao gồm những điều kiện và thủ tục pháp lý cần thiết phải hoàn tất trước khi giải ngân).
• Nhập thông tin chi tiết về hạn mức tín dụng, bao gồm: các thông tin về khách hàng, hạn mức tín dụng, mức độ tín nhiệm, lãi suất và phí… vào phân hệ tín dụng ngay khi hoàn tất xong hồ sơ và thủ tục pháp lý của khoản vay; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin nhập vào hệ thống.

Theo dõi ngày hết hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng
• Độc lập theo dõi ngày đến hạn trả nợ của các khoản vay hoặc ngày hết hạn hiệu lực của các hợp đồng hạn mức tín dụng.
• Thông báo cho CV QHKH trong trường hợp có dấu hiệu chậm trễ trước thời hạn một tháng.

Theo dõi hạn mức tín dụng chưa giải ngân
• Theo dõi tất cả các hạn mức tín dụng đã được phê duyệt nhưng chưa giải ngân, báo cáo cấp quản lý có thẩm quyền để có sự quan tâm và biện pháp thích hợp.

Kiểm tra những điều kiện và cam kết đã thỏa thuận
• Xem xét một cách độc lập quá trình thực hiện những cam kết và thỏa thuận ban hành khi phê duyệt hạn mức tín dụng của Khách hàng, phát hiện và lập báo cáo về sự sai biệt, thông báo với CV QHKH, Phòng quản lý tín dụng và cấp lãnh đạo có thẩm quyền để thực hiện những điều chỉnh và có biện pháp xử lý thích hợp.
• Báo cáo tất cả các trường hợp vi phạm Hạn mức tín dụng được duyệt, yêu cầu Cán bộ quan hệ khách hàng có sự điều chỉnh kịp thời phù hợp với quy định.
• Những điều kiện và cam kết cơ bản cần theo dõi, giám sát: Những cam kết tài chính và phi tài chính; Những điều kiện chung theo luật định; biến động các khoản phải thu và hàng hóa tồn kho; Vi phạm chính sách tín dụng của PG BANK; Tất cả những sự kiện liên quan đến việc mất khả năng thanh toán của Khách hàng…

Cho vay đồng tài trợ
• Tham gia các buổi họp đồng tài trợ cùng với Cán bộ quan hệ Khách hàng và cán bộ Thẩm định dự án đồng tài trợ.
• Quản lý những hạn mức đồng tài trợ (nếu có) sau khi được phê duyệt.

Báo cáo, thống kê, bảo quản và lưu trữ thông tin và hồ sơ tín dụng
• Báo cáo, thống kê theo quy định của Ban lãnh đạo PG Bank và NHNN
• Bảo quản, lưu trữ và cập nhật bổ sung hồ sơ tín dụng.
• Chủ động đề xuất và tham gia công tác cải tiến quy trình và hồ sơ tín dụng.

Phát triển cá nhân
• Nâng cao hiệu quả làm việc của mình thông qua việc bổ sung các kiến thức chuyên môn và các kỹ năng quản lý. Bên cạnh đó, cần phải lập ra các kế hoạch phát triển năng lực cho cá nhân, các kế hoạch đào tạo, hỗ trợ từ cấp trên và những người có kinh nghiệm
• Tìm hiểu các vấn đề có liên quan tới lĩnh vực kinh doanh và các ngành nghề khác để có được cái nhìn tổng quát về mọi vấn đề phát sinh trong thực tế kinh doanh.

Tuân thủ
• Tuân thủ tất các các nguyên tắc đạo đức và các quy định nội bộ; đồng thời có tính kỷ luật cao trong hành động
• Hoàn toàn tuân thủ các quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex và các cấp có thẩm quyền khác.
• Trách nhiệm khác: trách nhiệm khác do trưởng phòng giao do nhu cầu công việc..

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng.
• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên QLTD hoặc trong lĩnh vực tín dụng tại các TCTD.
• Có kiến thức kinh tế nói chung.
• Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm.
• Sử dụng được tiếng Anh trong công việc.
• Sử dụng vi tính thành thạo.
• Sẵn sàng làm việc với cường độ cao và sức ép lớn.
• Có khả năng làm việc theo nhóm

Chế độ và quyền lợi:

• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại
• Rất nhiều cơ hội thăng tiến
• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

Hồ sơ dự tuyển:

• Thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (Download tại đây)
• SYLL có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.
• Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
• Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng)
• 03 ảnh 3x4cm (Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh)

Nộp Hồ sơ:
• Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện: Lễ Tân – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
• Nộp qua email: pgbank.tdmb@petrolimex.com.vn (Khuyến khích ứng viên nộp theo cách này)

Lưu ý:
• Cách ghi tiêu đề email và đặt tên file đính kèm: “Mã tỉnh – Mã vị trí – Tên ứng viên”. Ví dụ: “Ha Noi – NS – TD-CV- Nguyễn Văn A”
• Hồ sơ không có ảnh coi như không hợp lệ
• Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Không hoàn trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu


---------------------------------------------------***********------------------------------------------------


NGÀY HẾT HẠN 20/02/2012
2. Nhân viên hành chính lễ tân

Mã công việc: CNNA- HCLT- NV
Mô tả công việc:
• Thực hiện công tác hành chính, lễ tân, văn thư

Yêu cầu:
• Nữ, tuổi từ 22 đến 28, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
• Ngoại hình khá, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, giao tiếp tốt.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Chế độ và quyền lợi:
• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại
• Rất nhiều cơ hội thăng tiến
• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

Hồ sơ dự tuyển:
• Thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (Download tại đây)
• SYLL có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.
• Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
• Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng)
• 03 ảnh 3x4cm (Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh)

Nộp Hồ sơ:
• Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện: Lễ Tân – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
• Nộp qua email: pgbank.tdmb@petrolimex.com.vn (Khuyến khích ứng viên nộp theo cách này)

Lưu ý:
• Cách ghi tiêu đề email và đặt tên file đính kèm: “Mã tỉnh – Mã vị trí – Tên ứng viên”. Ví dụ: “Ha Noi – NS – TD-CV- Nguyễn Văn A”
• Hồ sơ không có ảnh coi như không hợp lệ
• Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Không hoàn trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu

---------------------------------------------------***********------------------------------------------------NGÀY HẾT HẠN 20/02/2012
3. Chi nhánh Nghệ An- Giao dịch viên

Mã công việc: CNNA- GDKQ- GDV

Mô tả công việc:
• Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
• Tiếp khách tới giao dịch tại quầy:
+ Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.
+ Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách (tiết kiệm dân cư, tiền gửi của tổ chức, phí dịch vụ, mua/bán ngoại tệ, thẻ, trả lương qua tài khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …)
+ Thực hiện giao dịch với khách hàng theo đúng quy định của ngân hàng (mở/tất toán sổ tiết kiệm, trả tiền kiều hối WU, mở/đóng tài khoản, giao dịch thu phí, chuyển tiền, xác nhận số dư tiền gửi, trả lương qua tài khoản, thực hiện các công việc liên quan đến thẻ và máy ATM- theo dõi lượng tiền tồn, nạp quỹ, phát hành thẻ, nạp tiền vào thẻ, vấn tin, in sao kê, phối hợp với TT Thẻ thực hiện tra soát, thu các loại phí liên quan, báo cáo chương trình khuyến mại…
+ Giải đáp thắc mắc, khiếu nại trong thẩm quyền.
+ Bán chéo sản phẩm.

• Đảm bảo an toàn và chính xác quỹ lẻ được giao: đầu ngày- yêu cầu xuất quỹ và nhận tiền mặt, trong ngày- yêu cầu nhập xuất qũy và nhập giao dịch, cuối ngày- hoàn thành nhật ký thu chi tiền mặt và kiểm tra, ký duyệt nhật ký thu chi tiền mặt trong ngày.

• Tập hợp chứng từ cuối ngày, soát xét chứng từ (tập hợp, chấm chứng từ cuối ngày, báo cáo cân đối ngày, in, ký, lưu báo cáo cân đối ngày của chi nhánh, tập hợp, lưu báo cáo cân đối của PGD, báo cáo các vấn đề liên quan tới chứng từ chậm, nợ đọng chứng từ của các PGD).
• Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank.
• Quản lý, theo dõi hồ sơ, hợp đồng (hợp đồng tiền gửi, hợp đồng nội dịch vụ, hồ sơ thanh toán chuyển tiền nước ngoài, hồ sơ khách hàng, séc chuyển khoản, in/đối chiếu hóa đơn VAT và ký chuyển khách hàng/Phòng TCKT để làm báo cáo thuế, các chương trình khuyến mại …).

• Lập báo cáo (chi trả kiều hối, khách hàng mới, khuyến mại, sử dụng sổ tiết kiệm, sổ tiết kiệm đến hạn, báo cáo NHNN, phôi thẻ phát hành và doanh thu trong tháng, kiểm kê quỹ tiền mặt ATM, chi tiết phát sinh số dư tiền gửi, hợp đồng tiền gửi- mở mới, món sắp đến hạn, chăm sóc, phát triển, mở rộng …).
• Phản ánh góp ý của khách hàng tới cán bộ quản lý.
• Hỗ trợ các Giao dịch viên khác và bộ phận Ngân quỹ khi cần thiết.
• Thực hiện các công việc liên quan khác do cán bộ quản lý giao.

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường Khối kinh tế
• Ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng.
• Tác phong nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, hoạt bát.
• Phát âm tiếng địa phương chuẩn, không nói ngọng.
• Có kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt thông tin.
• Có khả năng giải quyết tình huống.
• Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.
• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt.
• Chịu được cường độ làm việc cao và sức ép lớn.
• Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh ( mức đọc hiểu được các lỗi trên Core Flexcube )
• Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point…) và các trang thiết bị văn phòng.

Chế độ và quyền lợi:
• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại
• Rất nhiều cơ hội thăng tiến
• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

Hồ sơ dự tuyển:
• Thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (Download tại đây)
• SYLL có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.
• Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
• Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng)
• 03 ảnh 3x4cm (Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh)

Nộp Hồ sơ:
• Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện: Lễ Tân – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
• Nộp qua email: pgbank.tdmb@petrolimex.com.vn (Khuyến khích ứng viên nộp theo cách này)
Lưu ý:
• Cách ghi tiêu đề email và đặt tên file đính kèm: “Mã tỉnh – Mã vị trí – Tên ứng viên”. Ví dụ: “Ha Noi – NS – TD-CV- Nguyễn Văn A”
• Hồ sơ không có ảnh coi như không hợp lệ
• Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Không hoàn trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu---------------------------------------------------***********------------------------------------------------

NGÀY HẾT HẠN 15/02/2012
4. Chi nhánh Nghệ An- Nhân viên Ngân quỹ

Mã công việc: CNNA- GDKQ- NVNQ

Mô tả công việc:
• Trực tiếp kiểm đếm và phân loại tiền mặt, ngoại tệ, các giấy tờ có giá.
• Thực hiện giao, nhận tiền với các Giao dịch viên và khách hàng.
• Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao.
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
• Ưu tiên có kinh nghiệm ngân quỹ: kiểm đếm, phân biệt các loại tiền mặt và giấy tờ có giá trị.
• Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Chế độ và quyền lợi:
• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại
• Rất nhiều cơ hội thăng tiến
• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân
• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

Hồ sơ dự tuyển:
• Thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (Download tại đây)
• SYLL có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc có giá trị trong vòng 6 tháng.
• Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
• Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 3 tháng)
• 03 ảnh 3x4cm (Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh)

Nộp Hồ sơ:
• Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện: Lễ Tân – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
• Nộp qua email: pgbank.tdmb@petrolimex.com.vn (Khuyến khích ứng viên nộp theo cách này)

Lưu ý:
• Cách ghi tiêu đề email và đặt tên file đính kèm: “Mã tỉnh – Mã vị trí – Tên ứng viên”. Ví dụ: “Ha Noi – NS – TD-CV- Nguyễn Văn A”
• Hồ sơ không có ảnh coi như không hợp lệ
• Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Không hoàn trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,229
Thành viên mới nhất
linkf88
Back
Bên trên