Nhờ mọi người giúp bài Hạn mức tín dụng

  • Bắt đầu Bắt đầu nhok2905
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

nhok2905

Thành viên
mình sắp thi tốt nghiệp, đây là đề thi mình tham khảo của khóa trước, mong mọi người giúp mình với :((

DN A gửi đến NHTM 1 bộ hồ sơ dề nghị cấp 1 HMTD cho năm 2011 để đáp ứng nhu cầu VLĐ. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 gửi cho NH có 1 số nội dung như sau(đvt:trđ)
Tổng chi phí thực hiện kinh doanh: 22.520

  1. CP nguyên,vật liệu 16.973
  2. CP nhân công 265
  3. CP KHTSCĐ 2.520
  4. CP dịch vụ mua ngoài 1.950
  5. CP khác bằng tiền 812
Sau khi thẩm định, NH đã đồng ý cho vay với LS 1.2%/tháng và ổ định năm 2011
Các số liệu phát sinh trong năm 2011 như sau
* vay theo hạn mức tín dụng
ngày 11/1 vay 1000
ngày 16/2 vay 1000
ngày 5/4 vay 2000
ngày 16/5 vay 800
ngày 21/6 vay 1500
* thu tiền bán hàng trong tháng
ngày 31/1 thu 1500
ngày 28/2 thu 1000
ngày 31/3 thu 1500
ngày 30/4 thu 1000
ngày 31/5 thu 1000
ngày 30/6 thu 1500


Yêu cầu:

  1. Xđ HMTD năm 2011?
  2. Xđ HMTD còn lại sau mỗi lần vay và cuối mỗi tháng?
  3. Tính tiền lãi DN phải trả hàng tháng cho NH?
Biết rằng:
Theo dư tính cuả DN A:Vốn lưu động ròng và các khoản vốn khác được sử dụng trong năm 2011 là 1.000. Vòng quay VLĐ trong năm 2011 bình quân 1.25 vòng/ quý
Giả định dư nợ cho vay theo HMTD của DN đến cuối 2010=0
Hàng tháng DN phải trích 80% tiền thu bán hàng để trả nợ gốc cho NH
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
1. Vòng quay Vốn lưu động/năm = 1,25x4 = 5 vòng
Nhu cầu Vốn lưu động = (22.520 - 2.520)/5= 4.000
VTC = 1.000
-> HMTD = 4.000 - 1.000 = 3.000
2. Hạn mức tín dụng sau mỗi lần vay và sau mỗi tháng là:
HMTD sau lần vay ngày 11/1 là 3.000 - 1.000 = 2.000
HMTD cuối tháng 1 là: 3.000
HMTD sau lần vay ngày 16/2 là 3.000 – 1.000 = 2.000
HMTD cuối tháng 2 là: 2000 + (1.000x80%) = 2.800
HMTD cuối tháng 3 là: 3.000
HMTD sau lần vay ngày 5/4 là: 3.000 – 2.000 = 1.000
HMTD cuối tháng 4 là: 1.000 + (1.000x80%) = 1.800
HMTD sau lần vay ngày 16/5 = 1.800 – 800 = 1.000
HMTD cuối tháng 5 là: 1.000 + (1.000x80%) = 1.800
HMTD sau lần vay ngày 21/6 là: 1.800 – 1.500 = 300
HMTD cuối tháng 6 là: 300 + (1.500x80%) = 1.500
3.
ngày Dư nợ NH Số ngày Tích số
11/1 1.000 21 21.000
1/2 0 16 0
16/2 1.000 13 13.000
1/3 200 31 6.200
1/4 0 5 0
5/4 2.000 26 52.000
1/5 1.200 16 19.200
16/5 2.000 16 32.000
1/6 1.200 21 25.200
21/6 2.700 10 27.000


Lãi tháng 1: 21.000x1,2%/30=8,4
Lãi tháng 2: 13.000x1,2%/30 =5,2
Lãi tháng 3: 6.200x1,2%/30=2,48
Lãi tháng 4: 52.000x1,2%/30=20,8
Lãi tháng 5: (19.200+32.000)x1,2%/30=19,68
Lãi tháng 6: (25.200+27.000)x1,2%/30 = 20,88
Theo em thì như thế. Mong nhận được sự góp ý của các anh chị. Em cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp ai có tài liệu hay đề thi gì
thì chia sẻ cho em với nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ngày Dư nợ NH Số ngày Tích số
11/1 1.000 21 21.000
1/2 0 16 0
16/2 1.000 13 13.000
1/3 1.000 31 31.000
1/4 0 5 0
5/4 2.000 26 52.000
1/5 1.200 16 19.200
16/5 2.000 16 32.000
1/6 1.200 21 25.200
21/6 2.700 10 27.000
Mình không rõ lắm phần trên đây(chỗ ngày 1/3 sao dư nợ lại là 1000,mình nghĩ dư nợ là 0),có bạn nào giải thích lại giùm được không??
 
ngày Dư nợ NH Số ngày Tích số
11/1 1.000 21 21.000
1/2 0 16 0
16/2 1.000 13 13.000
1/3 1.000 31 31.000
1/4 0 5 0
5/4 2.000 26 52.000
1/5 1.200 16 19.200
16/5 2.000 16 32.000
1/6 1.200 21 25.200
21/6 2.700 10 27.000
Mình không rõ lắm phần trên đây(chỗ ngày 1/3 sao dư nợ lại là 1000,mình nghĩ dư nợ là 0),có bạn nào giải thích lại giùm được không??
Hihi. Cái này em nhầm chút! ngày 1/3 dư nợ phải là 200 vì dư nợ ngày 16/2 là 1000 vậy tới ngày 28/2 doanh nghiệp
thu được 1000 và sẽ trích 80% để trả nợ gốc. vậy số sư ngày 1/3 là: 1000 - (1000x80%) = 200
 
1. Vòng quay Vốn lưu động/năm = 1,25x4 = 5 vòng
Nhu cầu Vốn lưu động = (22.520 - 2.520)/5= 4.000
VTC = 1.000
-> HMTD = 4.000 - 1.000 = 3.000
2. Hạn mức tín dụng sau mỗi lần vay và sau mỗi tháng là:
HMTD sau lần vay ngày 11/1 là 3.000 - 1.000 = 2.000
HMTD cuối tháng 1 là: 3.000
HMTD sau lần vay ngày 16/2 là 3.000 – 1.000 = 2.000
HMTD cuối tháng 2 là: 2000 + (1.000x80%) = 2.800
HMTD cuối tháng 3 là: 3.000
HMTD sau lần vay ngày 5/4 là: 3.000 – 2.000 = 1.000
HMTD cuối tháng 4 là: 1.000 + (1.000x80%) = 1.800
HMTD sau lần vay ngày 16/5 = 1.800 – 800 = 1.000
HMTD cuối tháng 5 là: 1.000 + (1.000x80%) = 1.800
HMTD sau lần vay ngày 21/6 là: 1.800 – 1.500 = 300
HMTD cuối tháng 6 là: 300 + (1.500x80%) = 1.500
3.
ngày Dư nợ NH Số ngày Tích số
11/1 1.000 21 21.000
1/2 0 16 0
16/2 1.000 13 13.000
1/3 200 31 6.200
1/4 0 5 0
5/4 2.000 26 52.000
1/5 1.200 16 19.200
16/5 2.000 16 32.000
1/6 1.200 21 25.200
21/6 2.700 10 27.000


Lãi tháng 1: 21.000x1,2%/30=8,4
Lãi tháng 2: 13.000x1,2%/30 =5,2
Lãi tháng 3: 6.200x1,2%/30=2,48
Lãi tháng 4: 52.000x1,2%/30=20,8
Lãi tháng 5: (19.200+32.000)x1,2%/30=19,68
Lãi tháng 6: (25.200+27.000)x1,2%/30 = 20,88
Theo em thì như thế. Mong nhận được sự góp ý của các anh chị. Em cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp ai có tài liệu hay đề thi gì
thì chia sẻ cho em với nhé!


mình nghĩ ngày tính lãi không tính ngày 31(cuối tháng) vì ngày cuối tháng mình thu được tiền hàng và đem trả cho ngân hàng mà. như vậy tháng 1 chỉ có 20 ngày ....
 
Theo mình thì cái ngày 31 đó khách hàng mới mang tiền đến thì chỉ được tính vào tháng sau tức là ngày 1/2
còn ngày 31 thì ngân hàng đã hạch toán rồi. Vì vậy, tháng 1 phải có 21 ngày.
 
Theo mình thì cái ngày 31 đó khách hàng mới mang tiền đến thì chỉ được tính vào tháng sau tức là ngày 1/2
còn ngày 31 thì ngân hàng đã hạch toán rồi. Vì vậy, tháng 1 phải có 21 ngày.


[TABLE="width: 500"] [TR] [TD]Ngày[/TD] [TD]Số ngày[/TD] [TD]Dư nợ[/TD] [TD]tích
[/TD] [/TR] [TR] [TD]11/1
[/TD] [TD]20
[/TD] [TD]1.000 TÍCH 20.000
[/TD] [/TR] [TR] [TD]31/1[/TD] [TD]1[/TD] [TD]0[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]16/2[/TD] [TD]12[/TD] [TD]1.000[/TD] [TD]12.000[/TD] [/TR] [TR] [TD]28/2[/TD] [TD]1[/TD] [TD]200[/TD] [TD]200[/TD] [/TR] [TR] [TD]1/3[/TD] [TD]30[/TD] [TD]200[/TD] [TD]200[/TD] [/TR] [TR] [TD]31/3[/TD] [TD]1[/TD] [TD]0[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]5/4[/TD] [TD]25[/TD] [TD]2.000[/TD] [TD]50.000[/TD] [/TR] [TR] [TD]30/4[/TD] [TD]1[/TD] [TD]1.200[/TD] [TD]1.200[/TD] [/TR] [TR] [TD]1/5[/TD] [TD]15[/TD] [TD]1.200[/TD] [TD]18.000[/TD] [/TR] [TR] [TD]16/5[/TD] [TD]15[/TD] [TD]2.000[/TD] [TD]30.000[/TD] [/TR] [TR] [TD]31/5[/TD] [TD]1[/TD] [TD]1.200[/TD] [TD]1.200[/TD] [/TR] [TR] [TD]1/6[/TD] [TD]20[/TD] [TD]1.200[/TD] [TD]24.000[/TD] [/TR] [TR] [TD]21/6[/TD] [TD]9[/TD] [TD]2.700[/TD] [TD]24.300[/TD] [/TR] [TR] [TD]30/6[/TD] [TD]1[/TD] [TD]1.500[/TD] [TD]1.500[/TD] [/TR] [/TABLE] Lãi tháng 1 = 20.000*1,2%/30 = 8
Lãi tháng 2 = (12.000+200)*1,2%/30 = 4,88
Lãi tháng 3 = 6.000*1,2%/30 = 2,4
Lãi tháng 4 = (50.000+1.200)*1,2%/30 = 20,48
Lãi tháng 5 = (18.000+30.000+1.200)*1,2%/30 = 19,68
Lãi tháng 6 = (24.000+24.300+1.500)*1.2%/30 = 19,92

MÌNH NGHĨ TÍNH LÃI NHƯ THẾ
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hihi. Mình muốn đặt ra một câu hỏi với bạn là sáng ngày 1/1/N bạn đi vay tiền. Chiều ngày 1/1/N bạn trả thì bạn có phải trả lãi 1 ngày không? nếu không thì tớ sai, nếu có thì tớ đúng. ^^!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hihi. Mình muốn đặt ra một câu hỏi với bạn là sáng ngày 1/1/N bạn đi vay tiền. Chiều ngày 1/1/N bạn trả thì bạn có phải trả lãi 1 ngày không? nếu không thì tớ sai, nếu có thì tớ đúng. ^^!

4. Nếu tôi sử dụng hạn mức ứng trước nhưng hoàn trả số tiền đó trong ngày thì có bị tính lãi trên số tiền sử dụng không ?

Trả lời: Nếu khách hàng ứng trước và hoàn trả trong cùng một ngày sẽ không tính lãi trên số tiền sử dụng đó.
https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/hoi--dap/KHCN-FAQ/201098-HOI_VA_DAP_DICH_VU_CHO_VAY/
câu trả lời của bạn đây!!
 
Um. Có thể mình nhầm lẫn ở đoạn này. nhưng một số bài tập mình học thì vấn tính. để mình xem lại. Ak nhok2905 cho mình số điện thoại hay địa chỉ yahoo có gì mình trao đổi nhé!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên