Nhờ các bạn giải nhanh giúp mình bài tập Nghiệp vụ TD

truongvantrong87

Thành viên
DN A gửi đến NHTM bộ hồ sơ đề nghị cấp 1 hạn mức tín dụng (HMTD) cho năm 2011 để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động. Kế hoạch kd năm 2011 gửi cho ngân hàng có một số nội dung như sau: (đơn vị tính:triệu đồng)
Tổng chi phí thực hiện kế hoạch kinh doanh: 22.520
1. chi phí NVL: 16.973
2. chi phí nhân công: 265
3. chi phí khấu hao tài sản cố định 2.520
4. chi phí dịch vụ mua ngoài: 1950
5. chi phí khác bằng tiềnLL: 812
Sau khi thẩm định. NH đồng ý cho vay với lãi suất 1,2%/tháng và ổn định năm 2011.
Các số liệu phát sinh trong năm 2011 như sau:
VAY THEO HAN MỨC TÍN DỤNG:

NGÀY 11/01 SÔ TIỀN :1.000
NGÀY
16/02 SÔ TIỀN : 1.000
NGÀY 05/04 SÔ TIỀN :2000
NGÀY 16/05 SÔ TIỀN :800
NGÀY 21/06 SÔ TIỀN :1.500

THU TIỀN BÁN HÀNG TRONG THÁNG:

NGÀY 31/01 SỐ TIỀN : 1.500
NGÀY
28/02 SỐ TIỀN : 1.000
NGÀY 31/03 SỐ TIỀN : 1.500
NGÀY 30/04 SỐ TIỀN : 1.000
NGÀY 31/05 SỐ TIỀN : 1.000
NGÀY 30/06 SỐ TIỀN : 1.500
YÊU CẦU:
1. xác định hạn mức tín dụng năm 2011
2. xác định hạn mức tín dụng còn lại sau mỗi lần vay và cuối mỗi tháng
3. tính tiền lãi DN phải trả hàng tháng cho NH

Biết rằng:
- theo dự tính của DN A : vốn lưu động ròng và các khoản vốn khác được sủ dụng trong năm 2011 là 1.000. vòng quay vốn lưu động trong năm 2011 bình quân là 1,25 vong/quý
- giả định dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng của DN đến cuối 2010=0
- hàng tháng DN phải trích 80% tiền thu bán hàng để trả nợ gốc cho ngân hàng

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tổng chi phí sản xuất (0 khấu hao)= 22520-2520=20.000
Vòng quay vốn lưu động năm 2011 = 1.25*4 = 5 vòng
=> Nhu cầu vốn cho SXKD bình quân năm 2011 = 20.000/5=4000
=> Hạn mức tín dụng = 4000-1000 = 3000
 
Bạn giải ở trên ra 3000 là đúng rồi

Các nghiệp vụ bạn kẻ bảng ra thì mới thấy

Muốn tính được lãi hàng tháng thì bạn tính số ngày trong tháng mà DN chiếm dụng vốn của ngân hàng, tính thêm lãi/ ngày.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
1. Hạn mức tín dụng = ( nhu cầu vay VLĐ cần thiết cho sxkd trong kỳ/ số vòng quay VLĐ trong kỳ) - VLĐ tự có - vốn #
trong đó nhu cầu vay VLĐ cần thiết cho sxkd trong kỳ = 16973+265+1950+812=20000trđ
Số vòng quay VLĐ trong kỳ = 1.25*4=5
HMTD=20000/5 - 1000=3000trđ
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên