NHNN áp cơ chế cho vay ngoại tệ mới thay thế 07/2011/TT-NHNN

  • Bắt đầu Bắt đầu kienbank
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

kienbank

Thành viên
NGAN HANG NHA CQNG HOA X A- HQI CHU NGHIA VI$T NAM
VIVT NAM DOc 1ap - Tv do - Hanh phtic
03/2012/TT-NHNN Ha NOi, ngay 08 tiding 3 nom 2012
THONG TV
Quy dinh cho vay bang ngo#i tg cua to chin tin dung, chi nhanh
ngfin hang ntrofvc ngoii doi ved khach hang vay IA ngtrivi cir tru
Can cir Ludt Ngan hang Nha ntroc Viet Nam so 46/2010/QH12 ngay 16
thong 6 nom 2010;
Can cti. Ludt Cac to chirc tin dung so 47/2010/QH12 ngay 16 thong 6 nom
2010;
Can cir PIOT, Penh Ngogi hoi so 28/2005/PL-UBTVQH11 ngay 13 timing 12
nom 2005;
Can cir Nghi clinh so 160/2006/ND-CP ngay 28 thong 12 nom 2006 clic'
Chinh phii Quy clinh chi tth thi hanh Phap lenh Ngogi hoi;
Can ca. Nghi dinh so 96/2008/ND-CP ngay 26 tiding 8 nom 2008 cua
Chinh phu Quy dinh chin nang, nhiem vu, quyen han va co. cau to chirc cua
Ngan hang Nha nuac Viet Nam.
Xet cle nghi awl Vu truang Vu Chinh sach tien re;
Thong dac Ngan hang Nha nuac Viet Nam ban hanh Thong to quy dinh
cho vay bang ngogi to clia to chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuac ngoai
cloi voi khach hang vay la nguai cu. trio.
Dieu 1. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuac ngoai &roc phep hoat
dOng ngoai h6i xem xet quye't dinh cho khach hang la nguai cu tru vay von ngan
han, trung han va dai han bang ngoai to de thanh toan ra nuorc ngoai tien nhap
khau hang Ma, dich vu khi khach hang vay c8 du ngoai to tit nguon thu san xua. 't
- kinh doanh de tra no vay.
Dieu 2. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuac ngoai dugc phep hoat
Ong ngoai h6i xem xet quyet dinh cho khach hang la nguai cu tit vay von bang
ngoai to d6i vai cac nhu cau von ngoai quy dinh tai Dieu 1 Th8ng to nay trong
cac truang hop sau day:
1. Cho vay ngan han de thanh town ra nu& ngoai tien nhap khau xang dau
khi duac Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cho phep bang van ban.
2. Cho vay cac nhu cau vein duoc Ngan hang Nha nuac Viet Nam chip
thuan bang van ban doi tong truang hop cu the theo de nghi dm to chirc tin
dung, chi nhanh ngan hang nuac ngoai, tren co so:
a) Nhu cau vay von bang ngoai to cua khach hang a thuc hien du an,
phuong an san xuat - kinh doanh hang Ma thu8c linh vuc uu tien theo chu
trucmg cua Chinh
www.LuatVietnam.vn
THONG DOG
0 THONG DOC
b) T8 chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nu& ngoai da tham dinh va dam
bao du an, phuong an san xuat - kinh doanh cua khach hang c6 kha thi, hieu qua
va khach hang vay dap Ung du cac dieu kien vay von theo quy dinh cua phap
luat ve hoat dOng cho vay, c6 kha nang thu hoi ng dung han (goc va lai).
Dieu 3.
1. T8 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mrac ngoai cho vay bang ngoai
to theo quy dinh tai Thong tu nay, quy dinh cua phap luat ve cho vay, quan 15/
ngoai hoi, tST le bao dam an town trong hoat Ong kinh doanh cua to chirc tin
dung va cac quy dinh khac cua phap luat c6 lien quan.
2. Hang thang, to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang Inuit ngoai bao cao
Ngan hang Nha nu& Viet Nam ye cho vay bang ngoai to theo phu luc kern theo
Thong tu nay.
Dieu 4.
1. Thong tu nay c6 hieu luc thi hanh ke tix ngay 02 thang 5 dam 2012 , va
thay the Thong tu so 07/2011/TT-NHNN ngay 24 thang 3 nam 2011 dm Th6ng
die Ngan hang Nha nugc Viet Nam quy dinh cho vay bang ngoai to dm to chirc
tin dung doi vui Bach hang vay la nguoi cu trU.
2. Dloi \Ted cac hop dong tin dung dugc ky ket trugc ngay Thong tu nay c6
hieu luc thi hanh, to chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nu& ngoai , va khach
hang vay thuc hien theo cac not dung trong hop dong tin dung da k3'T ket phi.' hop
yen quy dinh cua phap 141 c6 hieu luc thi hanh tai thoi diem 14 ket hop dong tin
dung do hoac thoa thu'an sira doi, b8 sung hop &rig tin dung phir hop vai quy
dinh tai ThOng tu nay.
3. Chanh Van phong, Vu trugng Vu Chinh sach tien to va Thu trugng cac
don vi thuOc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Giam doc Ngan hang Nha nuac
Viet Nam chi nhanh cac tinh , thanh pho truc thuOc Trung uong; Chir tich H8i
'long quan tri, Chia tich H8i dong thanh vien va. Tong giam doe (Giam doc) cac
to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nu& ngoai, to chirc kirk va ca nhan c6
lien quan chiu trach nhiem thi hanh Thong tu
Nai nhem:
- Nhu khoan 3 Dieu 4;
- Thu Wang Chinh phu va
cac Pho Thu tuemg (de bao cao);
- Ban Lanh dao NI-INN;
- Van ph6ng Chinh phu;
- B6 Tu phap (de kiem tra);
- C6ng bao;
- Ltru: VP, Vu CSTT.
NGUYEN
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,242
Thành viên mới nhất
dangnhapfun88
Back
Bên trên