Nguồn vốn

  • Bắt đầu Bắt đầu sontt
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

sontt

Thành viên
a. Khái niệm
Vốn (ngân hàng) là những giá trị tiền tệ do NHTM huy động và tạo lập được để phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lợi.
b. Phân loại
Vốn gồm có:
- Vốn huy động,
- Vốn đi vay,
- Vốn tự có,
- Vốn khác (được ủy thác).
Trong đó, vốn huy động là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập thông qua thu hút tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá.
Ngoài nguồn vốn đi vay và nguồn vốn khác được kể ở trên, thì nguồn vốn tự có có một số khái niệm liên quan cần đề cập như sau:
- Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập và duy trì hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật
- Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên cổ đông đóng góp và được ghi vào điều lệ hoạt động của ngân hàng
- Vốn chủ sở hữu: là giá trị tiền tệ thuộc sở hữu ngân hàng hay được gọi là giá trị ròng của ngân hàng.
Thành phần vốn tự có (theo TT13/2010- NHNN):
@ Vốn tự có cơ bản (Vốn cấp 1)
- Vốn điều lệ (Vốn cổ phần)
- Qũy dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ
- Lợi nhuận không chia
- Thặng dư vốn
@ Vốn tự có bổ xung (Vốn cấp 2)
- 50% số dư Có tài khoản đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật
- 40% số dư Có tài khoản đánh giá lại tài sản tài chính theo quy định pháp luật
- Quỹ dự phòng tài chính
- Trái phiếu chuyển đổi do tổ chức tín dụng phát hành
- Các công cụ nợ khác.
c. Vai trò của nguồn vốn:
Nguồn vốn có một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doang của ngân hàng, đặc biệt là các nguồn vốn cơ bản ban đầu như vốn tự có. Điều đầu tiên để một cá nhân/tổ chức sẽ quyết định phát sinh mối liên hệ/ giao dịch với một ngân hàng là ấn tượng và sự tin tưởng vào ngân hàng đối tác của họ. Nhưng để có được sự tin tưởng của khách hàng thì ngân hàng đó trước hết phải hoạt động an toàn, phải đủ khỏe mạnh để có thể phát sinh các giao dịch tiếp theo với họ. Điều đó có được từ đâu, chỉ có thể là đến từ sự an toàn vốn.
Ở mức độ khái quát nhất, vai trò của nguồn vốn có thể được nhìn thấy dưới các góc nhìn như sau:
- Nguồn vốn ngân hàng quyết định khả năng sinh lời theo lý thuyết hiệu ứng kinh tế nhờ quy mô.
- Nguồn vốn ngân hàng quyết định khả năng thanh khoản của ngân hàng (dễ dàng vay mượn ngân hàng khác, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý).
- Nguồn vốn ngân hàng quyết định khả năng cạnh tranh của ngân hàng (cạnh tranh về giá, về sản phẩm dịch vụ).
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên