Một số bài tập hmtd sưu tầm được

luongtan

Thành viên tích cực
Sưu tầm được trên mạng.

Bài 1:
Cong ty A kd du kien cho nam ke hoach nhu sau
Gia tri hang hoa mua vao 350
Gia tri hang hoa tieu thu 250
Chi phi luu thong phat sinh = 10% gthh mua vao
Chi phi dự trữ = 3
Chi phi cong cu lao dong,bao bi =4% gthh tiêu thụ
Phai tra = 10% gthh mua vao, phai thu = 25
Dtt = 400
So ngay du tru can thiet binh quan : 30 ngay
Tinh HMTD ?
Bài 2 :
Cong ty A co gia tri hop dong la 23. Thoi gian thuc hien la 1 nam. Doan thu du kien la 22. Tinh HMTD?
Biet :
KHTSCD la 2, VAT la 10%, cong ty duoc ung truoc 20% gia tri hop dong, lãi định mức là 1, vong quay vld la 2.
Bài 3
Cong ty A trúng hop dong thi cong voi gia tri hop dong la 45 ty trong vong 12 thang. Cong ty duoc ung truoc 10% gia tri hop dong ngay khi thi cong, thanh toan 40% sau 6 thang, phan con lai thanh toan not khi cong trinh hoan thanh.
Chi phi mua thiet bi 10 ty duoc giai ngan lan dau khi thuc hien. Von gop cua cong ty la 3,5 ty, duoc gop ngay khi bat dau thi cong
Tính HMTD cho cong ty biet rang :
Chi phi NVL 3 ty, khau hao 3 ty, chi phi quan ly 8 ty. Cac chi phi nay duoc phan bo deu trong 12 thang
Bài 4
Cong ty A can vay NH thanh toan cho hop dong NK :
Chi phi thanh toan cho nguoi xuat khau = 20 (thanh toan ngay 60%, con lai thanh toan sau 6 thang)
Chi phi khac di kem= 1,5
Von cua DN tham gia = 3
TSDB duoc dinh gia 26 (NH cho vay toi da 50%)
1. Tính HMTD
2.Sau 2 thang cho vay, NH nhận thấy công ty có biểu hiện sa sút về tài chính , TSDB giam 30% so với giá trị ban đầu . Hay xử lý tình huong tren.
Bài 5 :
Công ty X lập hồ sơ xin vay dài hạn dự án như sau :
Tổng mức đầu tư. = 160000. Doang nghiệp có VTC la 40000. Thời gian thi công 17 tháng , thời gian sx thử =1 tháng .
Khi đưa vào sứ dụng thì có thông tin như sau:
Thời gian khai thác dự án. = 10 năm
Tỷ lệ khấu hao 10%
Lợi nhuận ròng hàng năm là 18000 trong đó trích qũy 40%
Tính :
HMTD và thời gian trả nợ hợp lý
Bài 6:
Công ty X đề nghị vay NH 4 tỷ để thực hiện hợp đồng có giá trị 5 tỷ . Thời gian thực hiện từ 1/6 đến 1/11. Công ty dược ứng trước 10%, 15% được thanh toán sau 1 năm . Phần còn lại được trả làm 2 lần bằng nhau, lần 1 vào cuối tháng 9, lần 2 sau khi hoàn thành 1 tháng .
Tính :
1.Ngan hàng có cho vay hay không ? Tại sao?
2. HMTD và thời hạn cho vay hợp lý
3. Thời điểm thu no. Gốc lãi thu được là bao nhiêu
Biết :
Công ty đã có sẵn máy móc để thi công . Chi phí khấu hao chiếm 15% tổng chi phí
Lãi suất cho vay là 2%/ tháng, lãi định mức là 10% giá trị hợp đồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,094
Tổng số thành viên
351,729
Thành viên mới nhất
rs9mba1
Back
Bên trên