Mọi người giúp mình giải bài toán tín dụng này cái ( xđ mức cho vay , thời hạn vay)

quangtrung0705_dtu

Thành viên
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu Ngọc Hà có nhu cầu vay từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Hà Lan. Tổng giá trị hợp đồng đã được quy đổi: 6000 triệu đồng (giả thiết hợp đồng bảo đảm nguồn thanh toán chắc chắn), thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là 17/08/07 thời gian thanh toán sau khi giao hàng 2 tháng.
Để thực hiện hợp đồng, Công ty cần thực hiện những khoản chi phí sau:
- Chi phí mua nguyen vật liệu: 3650 triệu đồng
- Chi phí trả công lao động : 623 triệu đồng
- khấu hao TSCĐ : 800 triệu đồng
- Các chi phí khác : 90 triệu đồng
Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/06/07, điều kiện thanh toán sau 1 tháng.
Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp với giá thị trường 5300 triệu đồng với đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Yêu cầu:
1, Hãy cho biết ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với cty hay không? vì sao?
2, Xác định mức cho vay, thời hạn vay
Biết rằng:
- lãi suất cho vay hiện hành là 0,8%/tháng
- Vốn tự có của công ty tham gia vào phương án KD : 1300 triệu đồng
- NH quy định mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp.
 
Theo tớ nghĩ là
Tổng chi phí= 3650+623+800+90= 5163
thời gian phải thanh toán cho bên bán là 15/7
thời gian nhận được tiền thanh toán là 17/10
--> ngân hàng sẽ cho khách hàng vay 3 tháng
Mức sinh lời của dự án= (6000-5163)/5163=16,21%/3 tháng = 5,4% > 0,8% (ls cho vay ngân hàng) --> Ngân hàng sẽ cho vay
Thời gian vay: 3 tháng
(1)Nhu cầu vay = Tổng chi phí thực hiện phương án(không bao gồm khấu hao) - Vốn tự có tham gia
=3650+623+90-1300=3063
(2)Giá trị cho vay tối đa = 70% .5300=3710
--> mức cho vay = min(1,2) = 3063 triệu đồng
 
Theo tớ nghĩ là
Tổng chi phí= 3650+623+800+90= 5163
thời gian phải thanh toán cho bên bán là 15/7
thời gian nhận được tiền thanh toán là 17/10
--> ngân hàng sẽ cho khách hàng vay 3 tháng
Mức sinh lời của dự án= (6000-5163)/5163=16,21%/3 tháng = 5,4% > 0,8% (ls cho vay ngân hàng) --> Ngân hàng sẽ cho vay
Thời gian vay: 3 tháng
(1)Nhu cầu vay = Tổng chi phí thực hiện phương án(không bao gồm khấu hao) - Vốn tự có tham gia
=3650+623+90-1300=3063
(2)Giá trị cho vay tối đa = 70% .5300=3710
--> mức cho vay = min(1,2) = 3063 triệu đồng

mình thấy bạn này làm chuẩn rùi đó!
 
1. Tổng nhu cầu vốn:
+ Chi phí mua nguyên liệu: 3.650 tr.đồng
+ Chi phí nhân công: 623 tr.đồng
+ Chi phí khác: 90 tr.đồng
+ Khấu hao: 800 tr.đồng
=> Tổng nhu cầu vốn: 3.650 + 623 + 90 = 4.363 tr.đồng
2. Vốn tự có của phương án: 1.300 tr.đồng
3. Nhu cầu vay: 4.363 - 1.300 = 3.063 tr.đồng
4. Hiệu quả phương án:
+ Doanh thu: 6.000 tr.đồng
+ Chi phí: 4.363 tr.đồng
+ Khấu hao: 800 tr.đồng
+ Lợi nhuận trước thuế và lãi vay: 6.000 - 4.363 - 800 = 837 tr.đồng
5. Trả lời các câu hỏi:
5.1 Ngân hàng có nên giải quyết cho vay hay không? Vì sao?
+ Xét ROI (tỷ suất lợi nhuận/Vốn đầu tư): 837/4.363 = 19.18%
+ Xét thời hạn vay: Từ 15/7 đến 17/10 là 03 tháng
+ Xét lãi suất vay: 0.8%/tháng x 3 = 2.4%/03 tháng
=> Lãi suất vay < ROI => Phương án hiệu quả => Ngân hàng nên cho vay phương án này
5.2 Xác định mức cho vay, thời hạn vay:
+ Nhu cầu vay: 3.063 tr.đồng
+ Giá trị TSBD: 5.300 tr.đồng => Mức cho vay tối đa theo GT TSBD = 5.300 x 70% = 3.710 tr.đồng
+ Các giới hạn khác: Không có
=> Mức cho vay: 3.063 tr.đồng
Thời hạn cho vay: hơn 03 tháng (từ 15/07 đến 17/10)
 
Chưa đủ trường hợp đâu nhé. Ngày ký hợp đồng mua đầu vào là 15/6, thanh toán trong vòng 1 tháng (chả biết là sau 1 tháng của ngày hợp đồng có hiệu lực, hay sau 1 tháng của ngày giao hàng, hay sau 1 tháng của j đó khác). Nếu đã quá thời hạn này thì cần yêu cầu KH cung cấp phụ lục gia hạn hợp đồng, ko có thì cho next,:D. Vì ngân hàng tài trợ giá vốn, chứ ko tài trợ cho doanh thu nhé. Sau đó mới xét đến trường hợp mọi điều kiện ok.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,583
Số bình luận
528,104
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên