Mọi người cho e hỏi bài tập Ngân hàng thương mại này với ạ!

yennguyen254

Verified Banker
Ngày 15/12/08 cty M gửi tới NH E phương án tài chính ngày 31/12/08 của cty như sau:
(ĐVT: tr đồng)
TS Số tiền
1. TS lưu động
Tiền mặt 200
Các khoản phải thu 21.000
Hàng hóa tồn kho 78.000
- Hàng mất phẩm chất 2.000
TS lưu động khác 1.000
2. TS CĐ 37.300
Tổng cộng 137.500

NV Số tiền
1. Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn 45.000
- Vay ngắn hạn 45.000
- Phải trả ng bán 24.000
- phải trả khác 16.000
2. Nợ dài hạn 12.500
3. Vốn chủ sở hữu 40.000

Tổng cộng 137.500

Biết rằng:
- Vòng quay hàng tồn kho tối thiểu của cty là 4 vòng: vòng quay các khoản phải thu là 15 vòng.
- doanh thu dự kiến của năm 2008 là 240.000 tr
- GVHB bằng 75% so với doanh thu.
- Quy chế cho vay của NH yêu cầu phải có 10% vốn lưu động của DN tham gia trong TS lưu động.

Yêu cầu:
1. Kiểm tra tính hợp pháp của phương án tài chính mà cty đã gửi NH.
2. Xác định hạn mức tín dụng vốn lưu động cho cty M trên cơ sở phương án tài chính hợp lý.
Em cảm ơn ạ!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,199
Thành viên mới nhất
Danungkethsston
Back
Bên trên