Mô tả 1 số vị trí công việc trong ngân hàng

hongthu_success

Thành viên
Chuyên Viên Tín Dụng Doanh Nghiệp

Mô tả Công việc:

-Thực hiện việc quản lý nghiệp vụ tín dụng và bảo lãnh theo đúng các quy chế, quy trình của Ngân hàng và quy định của Pháp luật.

-Phát hiện sớm các rủi ro có khả năng phát sinh, báo cáo với cấp trên và phối hợp với các bộ phận khác để xử lý.

-Tuân thủ đầy đủ các chính sách, quy trình, quy chế của Ngân hàng và Pháp luật để đảm bảo giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.

-Thực hiện các công việc do Trưởng/ Phó Phòng giao phó và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc.

-Phối hợp chặt chẽ với các nhân viên các bộ phận có liên quan để đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao.

-Thực hiện chế độ báo cáo đối với Trưởng/ phó phòng về tình hình khách hàng và tình hình thực hiện các công việc được giao theo định kỳ hàng tháng, quý, hàng năm.


Chuyên Viên Nhân Sự

Mô tả công việc:

- Hỗ trợ Trưởng Phòng trong việc xây dựng định biên nhân sự hàng năm trên toàn hệ thống

- Lập và triển khai kế hoạch đăng quảng cáo tuyển dụng nội bộ và bên ngoài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, website và/hoặc thông qua các trường đào tạo, các tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ tuyển dụng.

- Tìm kiếm, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ ứng viên phục cụ cho nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

- Phối hợp tổ chức các cuộc thi kiểm tra khi có yêu cầu như TOEIC, GMAT, IQ, EQ, chuyên môn…

- Lên kế hoạch phỏng vấn và chuẩn bị các tài liệu liên quan cho Hội đồng phỏng vấn

- Tổng hợp kết quả phỏng vấn, làm biên bản Hội đồng phỏng vấn và lập tờ trình đề xuất tuyển dụng trình Giám đốc nhân sự và Tổng Giám đốc phê duyệt

- Tiến hành các thủ tục có liên quan: soạn thư đề xuất tuyển dụng và/hoặc quyết định tiếp nhận; liên hệ với các ứng viên trúng tuyển và hướng dẫn nhân viên mới hoàn tất mọi thủ tục liên quan; phổ biến nội quy, quy định, chính sách đào tạo …

- Liên hệ với Trung tâm đào tạo để thống nhất lịch đào tạo tập trung cho nhân viên mới

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát việc triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị trên toàn hệ thống theo đúng quy trình tuyển dụng và định biên nhân sự của từng đơn vị đã được Tổng giám đốc phê duyệt trong từng năm.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng, Phó phòng .

Chuyên Viên Đầu Tư

Mô tả Công việc:

-Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô: tài chính, tiền tệ, ngành kinh tế nhằm đánh giá những dự án khả thi để tham gia đầu tư và tránh những rủi ro tiềm tàng phát sinh trong các ngành công nghiệp khác nhau và toàn bộ nền kinh tế.

-Phân tích công ty: Phân tích tài chính, định giá cổ phiếu công ty.

-Phân tích ngành kinh tế: Hiểu biết và nắm bắt tình hình của từng ngành kinh tế từ đó phân tích và đưa ra các dự báo phát triển về ngành kinh tế.

-Nghiên cứu, lập báo cáo khả thi dự án đầu tư.

-Xây dựng, đánh giá kế hoạch kinh doanh: Lập và đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh theo từng danh mục đầu tư.

-Quản lý danh mục đầu tư: Định kỳ đáng giá lại danh mục đầu tư, từ đó đưa ra đề xuất tiếp tục giữ lại hay thoái vốn đầu tư.

-Đảm bảo quá trình cảnh báo sớm và đầy đủ để phát hiện sớm các tín hiệu làm giảm các khoản đầu tư .

-Đảm bảo tuân thủ luật pháp, các quy định, chính sách và quy trình nội bộ.

Chuyên viên Quan hệ khách hàng

Mô tả Công việc:

+ Tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tới khách hàng.

+ Trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ của ngân hàng.

+ Trực tiếp thẩm định và trình phê duyệt các khoản vay, các nghiệp vụ tín dụng khác.

+ Phối hợp với Bộ phận Hỗ trợ Tín dụng thực hiện các nghiệp vụ quản lý sau cho vay đối với khách hàng

+ Tư vấn, đề xuất với trưởng phòng các biện pháp khai thác thị trường.

+ Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao.

Chuyên Viên Tài Trợ Dự Án

Mô tả Công việc:
Tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng.
Kiểm tra hồ sơ pháp lý, báo cáo đầu tư dự án và phương án hoàn trả vốn vay của khách hàng.

Lập báo cáo khách hàng và đề xuất phương án tài trợ cho dự án trình lên Trưởng phòng. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả báo cáo của dự án.
Duy trì, chăm sóc và phát triển khách hàng hiện có thông qua chiến lược bán hàng và hỗ trợ.

Đảm bảo chất lượng các khoản vay tín dụng của khách hàng trong quyền hạn cho phép

Kiểm tra, giám sát khách hàng để phát hiện, cảnh báo sớm và đầy đủ các tín hiệu làm giảm các khoản vay tín dụng

Đảm bảo tuân thủ luật pháp, các quy định, chính sách và quy trình nội bộ.
Xây dựng danh mục tài trợ dự án, hạn mức theo ngành nghề, thời hạn phù hợp với từng thời kỳ, trình lên Trưởng phòng và Giám Đốc Khối.

Giao dịch viên

Mô tả công việc :

-Tiếp đón ,tìm hiểu nhu cầu ,giới thiệu ,tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng .

-Thực hiện các giao dịch với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ như:tiền gửi thanh toán ,thẻ ,sản phẩm tiết kiệm , thanh toán trong nước và nước ngoài …

-Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch tiền mặt(VND, ngoại tệ) với khách hàng.

-Thực hiện công tác hạch toán kế toán đối với các chứng từ liên quan.

-Quản lý ,lưu trữ hồ sơ khách hàng do mình phụ trách theo đúng quy định chung , đảm bảo đầy đủ

-Thực hiện công tác báo cáo

-Tư vấn ,hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng .

-Tư vấn , giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

-Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng, phó phòng .

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ cổ đông

Mô tả Công việc:

- Tìm kiếm, tổng hợp thông tin, thiết lập, duy trì và phát triển các mạng lưới quan hệ với cổ đông, đối tác, khách hàng, doanh nghiệp, định chế tài chính có liên quan đến quan hệ cổ đông

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý quan hệ cổ đông, theo dõi tổng hợp và xác nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định hiện hành và quy trình nội bộ

- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị và triển khai các công việc như phát hành tăng vốn, trả cổ tức, họp đại hội cổ đông, họp HĐQT, tìm kiếm cổ đông chiến lược và các sự kiện quan hệ cổ đông khác

- Thực hiện vai trò trợ lý - thư ký cho Hội Đồng Quản trị theo phân công cụ thể

- Thực hiện các công việc hành chính, tổng hợp khác do Hội Đồng Quản trị yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao.

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ định chế tài chính


Mô tả Công việc:

- Chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát, quản lý các công việc trong mảng quan hệ với các đối tác khách hàng là các định chế tài chính:

- Tìm kiếm, tổng hợp thông tin, thiết lập, duy trì và phát triển các mạng lưới quan hệ với các đối tác, khách hàng là định chế tài chính phục vụ cho các sản phẩm của phòng Đầu tư, Khối nguồn vốn và các phòng ban khác như thanh toán, tài trợ thương mại...

- Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng và cơ hội hợp tác giữa Ngân hàng và các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng,

- Chủ động bán chéo sản phẩm dịch vụ của các phòng ban khác nhau trong ngân hàng

- Xây dựng và nâng cao hình ảnh ngân hàng trong quá trình làm việc với khách hàng

- Chủ động tìm kiếm và phát triển quan hệ tiềm năng phục vụ cho công tác thu thập thông tin kinh tế và tài chính hỗ trợ cho nghiệp vụ đầu tư kinh doanh của Phòng.

- Hỗ trợ và thực hiện các công việc quan hệ, hành chính, tổng hợp do HĐQT yêu cầu.

- Thực hiện vai trò quản lý các mối quan hệ với các định chế tài chính trong các hợp đồng tư vấn, bảo lãnh, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Phòng Đầu tư.

- Tham gia các công việc hành chính tổng hợp.

KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN

-Kiểm soát trước và sau khi hạch toán các chứng từ kế toán: Tiết kiệm, chuyển khoản, thu đổi ngoại tệ, tài khoản (cá nhân, các tổ chức kinh tế)…phát sinh trong ngày

-Kiểm soát các chứng từ trên máy tính (duyệt máy)

-Thực hiện các công việc kế toán cuối ngày, tháng, năm, đối chiếu với sổ sách của bộ phận kho quỹ cân với số tiền mặt tồn kho thực tế để chuẩn bị cho việc khoá sổ sách kế toán

-Giải thích hướng dẫn, thu thập thông tin từ khách hàng để nâng cao chất lượng công tác kế toán nói riêng và công việc của cả phòng nói chung.


KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ

-Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng nhằm phát hiện những thiếu sót, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy chế, quy định của ngân hàng.

-Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục và kiểm tra giám sát việc thực hiện khắc phục của các chi nhánh, trung tâm như trong báo cáo đã nêu ra.

-Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

-Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cũng như lợi ích của Ngân hàng trong giao dịch với các đối tác. Soạn thảo các hợp đồng có liên quan.


CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

-Nghiên cứu và nắm vững cấu trúc hệ thống chính sách, sản phẩm dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp hiện có của Ngân hàng để khai thác tối đa tính năng sẵn có

-Nghiên cứu những chính sách, sản phẩm ngân hàng đang có tại thị trường nước ngoài và của các đối thủ cạnh tranh trong nước để đề xuất phát triển sản phẩm mới có thể áp dụng phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và định hướng chiến lược của Ngân hàng.

-Xây dựng và phát triển các sản phẩm doanh nghiệp mới, sọan thảo các chính sách liên quan đến khách hàng doanh nghiệp dựa trên kết quả khảo sát và nền tảng công nghệ của Ngân hàng

-Đánh giá kết quả thực hiện các sản phẩm đã ban hành để đề xuất, cải tiến
Khảo sát nhu cầu thị trường về dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp từ đó thiết lập các chương trình phát triển sản phẩm doanh nghiệp phù hợp.

-Phối hợp với các đơn vị bán thúc đẩy doanh thu trong các mảng sản phẩm liên quan đến khách hàng doanh nghiệp.

-Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp quy, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng, thương mại, quản lý rủi ro để xây dựng, ban hành và điều chỉnh các văn bản, quy định, hướng dẫn của Ngân hàng phù hợp với pháp luật và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.


CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

-Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các hiệp hội, tổ chức liên quan để mang tới các đầu mối khách hàng doanh nghiệp như hiệp hội ngành, sở kế họach đầu tư, sở thương mại, cơ quan thuế…

-Xây dựng danh mục các ngành nghề mục tiêu và danh sách các khách hàng tiềm năng cho tòan bộ hệ thống khách hàng doanh nghiệp

-Nghiên cứu, cung cấp thông tin về thị trường phục vụ cho việc xây dựng chiến lược và định hướng phát triển khách hàng doanh nghiệp và nhu cầu thẩm định theo yêu cầu của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng

-Sọan thảo các bản tin ngành định kỳ

-Chuẩn bị, tổ chức các chương trình ra mắt sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng phục vụ phát triển sản phẩm theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

-Phân tích, đánh giá hiệu quả họat động bán sản phẩm ngân hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống.

-Khách hàng doanh nghiệp và nhu cầu thẩm định theo yêu cầu của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng

-Sọan thảo các bản tin ngành định kỳ

-Chuẩn bị, tổ chức các chương trình ra mắt sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng phục vụ phát triển sản phẩm theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

-Phân tích, đánh giá hiệu quả họat động bán sản phẩm ngân hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống.

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN

-Xây dựng chiến lược khách hàng doanh nghiệp lớn, cơ cấu, mô hình họat động, chính sách…

-Phối hợp với Phòng quản trị sản phẩm xây dựng các gói sản phẩm phù hợp và các giải pháp cho khách hàng lớn

-Phối hợp với các đơn vị thực hiện bán với khách hàng doanh nghiệp lớn

-Chăm sóc các khách hàng hiện tại và bán chéo các sản phẩm tín dụng và phi tín dụng

-Thực hiện các chương trình nhằm đẩymạnh họat dodọng khách hàng doanh nghiệp lớn

-Tìm kiếm và tiếp cận các dự án trung dài hạn


CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

-Tham gia xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước, các sản phẩm quản lý tiền tệ.

-Triển khai kế hoạch bán hàng các sản phẩm thanh toán quốc tế (LC, nhờ thu, TT), tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước (tài trợ nhà cung cấp, tài trợ nhà phân phối), quản lý tiền tệ …và các sản phẩm khác liên quan
Thực hiện hỗ trợ các chi nhánh triển khai các hoạt động thanh toán toán quốc tế, thanh toán trong nước, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước, các sản phẩm quản lý tiền tệ.

-Quản lý theo danh mục các sản phẩm liên quan.


CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG


-Gặp gỡ khách hàng, nghiên cứu hồ sơ, chất vấn chuyên viên khách hàng, lập báo cáo tái thẩm định, đệ trình lên cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt các khoản vay món thuộc hạn mức tín dụng, các khoản hạn mức tín dụng ngắn hạn.

-Thực hiện tái thẩm định tất cả các khoản cho vay thể nhân theo sản phẩm, các khoản vay ngắn hạn, chiết khấu, mở L/C, bảo lãnh thuộc hạn mức khách hàng đã được cấp có thẩm quyền duyệt hạn mức

-Trực tiếp cùng Chuyên viên Khách hàng tiến hành định giá tài sản thế chấp hoặc tái thẩm định các khoản định giá tài sản thế chấp theo quy định.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với các khoản vay. Kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay, trình cấp có thẩm quyền xử lý.

-Ghi nhớ và thấu hiểu các chính sách tín dụng của Ngân hàng, thực hiện thẩm định tuân thủ các chính sách và có thể diễn giải nội dung áp dụng chính sách tín dụng vào hồ sơ cụ thể.

-Hiểu rõ về các sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và các rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm để đảm bảo nội dung chất lượng của công tác thẩm định


CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

-Trực tiếp phỏng vấn khách hàng để thu thập các thông tin cần thiết.
Căn cứ vào các quy trình nghiệp vụ, quy định, kinh nghiệm tiến hành thẩm định hồ sơ của khách hàng ( xem xét tình trạng tài chính, đánh giá tài sản, các báo cáo tài chính...), phát hiện ra những thiếu sót không phù hợp với yêu cầu, trên cơ sở đó yêu cầu khách hàng bổ sung cho hoàn chỉnh, xác định mức cho vay, mức phí thanh toán, bảo lãnh hợp lý.

-Phối hợp cùng với Chuyên viên Phân tích và Hỗ trợ Kinh doanh định giá tài sản đảm bảo .

( St)

 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên