[HOT] 60 tài liệu tham khảo dành cho GDV ngân hàng [Free]

rocky_karate

Chuyên Gia Ngân Hàng
[h=5]http://www.mediafire.com/?fi2p92qci8cpbj8

1. Bank Customer Service Tips - Những lời khuyên về Phục vụ khách hàng tại ngân hàng

http://www.ehow.com/list_6615029_bank-customer-service-tips.html#ixzz2DVglHpkY

2.Bank Teller Definition - Định nghĩa Giao dịch viên ngân hàng

http://www.ehow.com/about_6549204_bank-teller-definition.html#ixzz2DW4cpgd1

3.Bank Teller Tips - Những lời khuyên dành cho Giao dịch viên ngân hàng

http://www.ehow.com/list_6564355_bank-teller-tips.html#ixzz1mFfbHyHq

4.Banking Customer Service Training - Đào tạo phục vụ khách hàng trong hoạt động ngân hàng

http://www.ehow.com/about_6637403_banking-customer-service-training.html#ixzz2DVfq1A4C

5.Banking Interview Tips - Các lời khuyên phỏng vấn tuyển dụng vào ngân hàng

http://www.ehow.com/how_5047931_banking-interview-tips.html#ixzz2DVlB55N6

6. Các tố chất giúp bạn thành công trong nghề Ngân hàng

http://www.vatgia.com/hoidap/4441/6...-vien-ngan-hang-can-nhung-nguyen-tac-nao.html

7.Communication and Transaction Skills in Customer Service Representatives - Các kỹ năng giao tiếp và giao dịch của nhân viên quan hệ khách hàng

eHow.com http://www.ehow.com/info_7962309_communication-skills-customer-service-representatives.html#ixzz2DW5tfgy7

8. COMMUNICATION SKILLS - Kỹ năng giao tiếp

http://www.slideshare.net/prakasraja/communication-skills-ppt

9.Cross Selling Tips for Bank Tellers - Các lời khuyên về bán chéo sản phẩm dành cho giao dịch viên ngân hàng

http://www.ehow.com/info_8222503_cross-selling-tips-bank-tellers.html#ixzz1mFdp2SYY

CUSTOMER SERVICE IN BANKING - REFERENCE DOCUMENTS - TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ CHĂM SÓC & PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

11. What Is Customer Service in Banking? - Phục vụ / chăm sóc khách hàng trong hoạt động ngân hàng là gì ?

What Is Customer Service in Banking?. Customer service in banking is one of the most important ways to keep customers coming back. It includes responding to ...

http://www.ehow.com/about_6718861_customer-service-banking_.html

12. How to Improve Customer Service in Banks - Làm thế nào để cải tiến công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng.

How to Improve Customer Service in Banks. Bank customer service is normally very efficient, however when you notice that your bank has become the butt of ...

http://www.ehow.com/how_6209266_improve-customer-service-banks.html

13. How to Become a Bank Customer Service Rep - Làm thế nào để trở thành một nhân viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng.

How to Become a Bank Customer Service Rep. A bank customer service rep is truly a jack of all trades. She may work at a local bank branch as a teller, or she ...

http://www.ehow.com/how_2069042_become-bank-customer-service-rep.html

14. The Importance of Customer Service in Banking - tầm quan trọn gcu3a hoạt động chăm so1cc khách hàng tại ngân hàng.

The Importance of Customer Service in Banking. Excellent customer service can improve the bank's ability to lure affluent prospects, elevate the bank's ...

http://www.ehow.com/about_6924486_importance-customer-service-banking.html

15. Banking Customer Service Training - Huấn luyện chăm sóc khách hàng trong hoạt động ngân hàng.

Banking Customer Service Training. A 2003 study by the McKinsey Quarterly illustrates just how important customer service is to the banking industry.

http://www.ehow.com/about_6637403_banking-customer-service-training.html

16. Customer Service Skills for Bank Employees - Kỹ năng chăm sóc khách hàng dành cho nhân viên ngân hàng.

Customer Service Skills for Bank Employees. A customer's typical trip to the bank may entail making a deposit or withdrawal, opening or closing an account or ...

http://www.ehow.com/way_5766818_customer-service-skills-bank-employees.html

17. Customer Service Tips for Banking - Các lời khuyên về chăm sóc khách hàng trong hoạt động ngân hàng .

Customer Service Tips for Banking. Banking institutions serve a vast array of needs for customers, including monetary deposits and withdrawals, investments, ...

http://www.ehow.com/info_8143087_customer-service-tips-banking.html

18. Bank Customer Service Tips - Các lời khuyên về chăm sóc khách hàng trong hoạt động ngân hàng .

Bank Customer Service Tips. When assisting customers at a bank, it's important to listen carefully to what their requests are because one mistake could cause ...

http://www.ehow.com/list_6615029_bank-customer-service-tips.html

19. Job Description for a Bank Customer Service Representative - Mô tả công việc của nhân viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng.

Since bank customer service representatives are often the first people that customers interact with, they're considered the "face" of the bank. For people who are ...

http://www.ehow.com/about_6099884_job-bank-customer-service-representative.html

20. Bank Customer Service Job Description - Mô tả hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng .

Bank Customer Service Job Description. Bank customer service jobs involve assisting banking and financial services customers with account management and ...

http://www.ehow.com/facts_5709647_bank-customer-service-job-description.html

21• Interview Tips for a Bank Customer Service Representative - Các lời khuyên trong việc phỏng vấn tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng .

Banks are financial service institutions that hire employees who work directly with customers. In a job interview for a bank customer service representative, you ...

http://www.ehow.com/way_5347765_interview-bank-customer-service-representative.html

22• Definition of International Banking Services for Customers - Định nghĩa dịch vụ cung ứng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế cho khách hàng.

International travelers, investors, importers and exporters, workers, students and retirees living in foreign countries all use "international banking services.

http://www.ehow.com/about_6497048_definition-international-banking-services-customers.html

23• Job Description of a Customer Service Supervisor in a Bank - Mô tả công việc Tổ trưởng Quan hệ khách hàng tại ngân hàng.

In banks, customer service representatives open new accounts and perform maintenance on existing accounts, take loan applications and handle the necessary ...

http://www.ehow.com/facts_5809964_job-customer-service-supervisor-bank.html

24• Customer Service Bank Manager Job Description - Mô tả công việc Tổ trưởng Quan hệ khách hàng tại ngân hàng.

Customer Service Bank Manager Job Description. Customer service is an important task in banking, so the position of customer service bank manager is one ...

http://www.ehow.com/facts_6370951_customer-bank-manager-job-description.html

25• Ideas to Increase Banking Customers - Một số ý kiến đề xuất để tăng số lượng khách hàng tại ngân hàng.

As you consider ways to increase your bank's customer base, consider how you can work with their needs and preferences to offer a convenient, safe service.

http://www.ehow.com/info_7748304_ideas-increase-banking-customers.html

26• How to Build Customer Relations in the Banking Industry - Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ của khách hàng trong ngành ngân hàng.

Customers drive growth for banks, and it's vital that banks build strong relationships ... Employ customer service representatives in the phone center to answer ...

http://www.ehow.com/how_6522556_build-customer-relations-banking-industry.html

27• Ways for Tellers to Provide Excellent Customer Service - Các phương cách để giao dịch viên ngân hàng chăm sóc khách hàng một cách xuất sắc.

Ways for Tellers to Provide Excellent Customer Service. As the first face a customer sees when they enter a bank, tellers are the representation of their financial ...

http://www.ehow.com/info_8167299_ways-provide-excellent-customer-service.html

28• How to Measure Customer Service Standards - làm thế nào để đánh giá /đo lường các chuẩn mực của chăm sóc khách hàng.

How to Measure Customer Service Standards. Whether you manage a bank, retail store or maintenance company, customer service standards are an invaluable ...

http://www.ehow.com/how_6850434_measure-customer-service-standards.html

29• How to Expand Bank Customer Relationships - làm thế nào để phát triển mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng.

According to a 2011 report by consultancy Ernst & Young, some 48 percent of customers were planning to change banks because of poor levels of service.

http://www.ehow.com/how_12029556_expand-bank-customer-relationships.html

30• How to Run a Successful Bank Branch - Làm thế nào để điều hành thành công một chi nhánh ngân hàng .

Demonstrate to all bank employees an example of good customer service. Show employees how to greet customers with a smile. Express the importance of ...

http://www.ehow.com/how_6499741_run-successful-bank-branch.html

31• How to Get Customers to Your Bank - Làm thế nào để thu hút khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng .

One of the most difficult things for a bank to communicate to potential customers is the quality of customer service offered. Use testimonial-based advertisements ...

http://www.ehow.com/how_5804174_customers-bank.html

32.Customer service - Chăm sóc / Phục vụ khách hàng

From Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_service"

33. How to Prepare for a Bank Interview - Làm thế nào để chuẩn bị cho việc phỏng vấn tuyển dụng vào ngân hàng.

• The most common positions available at most banks are teller or customer service associate positions. These people assist bank customers with general ...

http://www.ehow.com/how_6681758_prepare-bank-interview.html

34. How Do I Become a Bank Teller? làm thế nào để trở thành một giao dịch viên tại ngân hàng.

http://www.ehow.com/how_5402479_do-become-bank-teller.html

35. How to Promote Professionalism in Banking - Làm thế nào d8e63 tăng cướng tính chuyên nghiệp trong hoạt động ngân hàng.

Provide training and coaching in customer service. Bankers must deal with difficult customer situations on a daily basis, and customers may become angry ...

http://www.ehow.com/how_5794473_promote-professionalism-banking.html

36.How to Answer Interview Questions for Customer Service Jobs - Làm thế nào để trả lời các câu hỏi phỏng vấn cho công việc nhân viên quan hệ khách hàng.

http://www.ehow.com/how_5004539_answer-questions-customer-service-jobs.html#ixzz2DVii35Nh

37.How to Be a Successful Bank Teller - Làm thế nào để trở thành một giao dịch viên ngân hàng thành công .

http://www.ehow.com/how_5134485_successful-bank-teller.html#ixzz2DVj6LNql

38.How to Be the Most Efficient Bank Teller- Làm thế nào để trở thành một giao dịch viên ngân hàng làm công việc hiệu quả nhất.
.
http://www.ehow.com/how_7499644_efficient-bank-teller.html#ixzz2DVWRdmYw

39.How to Become a Bank Customer Service Representative - Làm thế nào để trở thành một nhân viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng.

http://www.ehow.com/how_2069042_become-bank-customer-service-rep.html#ixzz2DVf97S6R

40.How to Become a Successful Banker- Làm thế nào để trở thành một nhà ngân hàng thành công.

http://www.ehow.co.uk/how_6705912_become-successful-banker.html#ixzz19dxdNKkK

41.How to Describe Yourself in a Job Interview - Làm thế nào để tự giới thiệu trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng.

http://www.ehow.com/how_5663380_describe-yourself-job-interview.html#ixzz2DVksllhl

42.How to Improve Effective Business Communication Skills - Làm thế nào để nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh .

http://www.ehow.com/print/how_6452631_improve-effective-business-communication-skills.html

43.How to Improve Your Everyday Communication Skills - Làm thế nào để nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hàng ngày.
.
http://www.ehow.com/how_2312814_improve-everyday-communication-skills.html#ixzz1mQLvSHKK

44.Important Things to Do at an Interview for a Bank Teller - các điều quan trọng cần làm trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng.

http://www.ehow.com/info_8632775_important-do-interview-bank-teller.html#ixzz2DVi3dBRM

45.Interview Tips for a Bank Customer Service Representative _ Các lời khuyên trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng .

http://www.ehow.com/way_5347765_interview-bank-customer-service-representative.html#ixzz2DVlwjREC

46.Interview Tips for a Bank Teller Job - Các lời khuyên trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng giao dịch viên tại ngân hàng .

http://www.ehow.com/way_5318456_interview-tips-teller-job.html#ixzz2DVhoc0E8

47.Interview Tips for Bank Jobs - Các lời khuyên trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng các chức danh công việc tại ngân hàng .

http://www.ehow.com/way_5275758_interview-tips-bank-jobs.html#ixzz2DVkdUIli

48.Làm thế nào để trở thành một chuyên gia trong nhận thức của khách hàng?

Nguồn : bwportal

49.Như thế nào được gọi là “Làm việc chuyên nghiệp”?

http://www.tamnhin.net/nhanluc/5106/Ky-1-Nhu-the-nao-duoc-goi-la-Lam-viec-chuyen-nghiep.html

50.Qualifications for Bank Tellers - Các phẩm chất cần có của giao dịch viên ngân hàng.

http://www.ehow.com/facts_5192052_qualifications-bank-tellers.html#ixzz2DW3aaAaD

51.Questions & Answers in a Customer Service Job Interview - Các câu hỏi & câu trả lời trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng.

http://www.ehow.com/info_7900635_questions-customer-service-job-interview.html#ixzz2DVmBbAoB

52.Sáu kỹ năng để trở thành chuyên nghiệp trong công việc

http://www.tamnhin.net/nhanluc/5543/Sau--ki-nang--de-tro-thanh-chuyen-nghiep--trong-cong-viec.html

53.Ten Essential Skills for a Bank Manager - Mười kỹ năng cần thiết của Giám đốc chi nhánh ngân hàng.

http://www.paidemployment.com/Articles/Ten_Essential_Skills_for_a_Bank_Manager;132.aspx

54.Thế nào là một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp?

http://tamnhin.net/nhanluc/5929/The-nao-la-mot-nhan-vien-le-tan-chuyen-nghiep.html

55.What Are the Duties of Bank Tellers? Mô tả các công việc của giao dịch viên ngân hàng.

http://www.ehow.com/list_6694608_duties-bank-tellers_.html#ixzz2DVXWowDp

56.What Are the Skills & Duties of a Bank Teller? Mô tả các công việc & kỹ năng của giao dịch viên ngân hàng.

http://www.ehow.com/list_6825722_skills-duties-bank-teller_.html#ixzz2DVWmVphI

57.What is A Professional ? Thế nào là một người làm việc chuyên nghiệp?

http://en.wikipedia.org/wiki/Professional

58.What Is the Responsibility of a Bank Teller? Mô tả các trách nhiệm của giao dịch viên ngân hàng.

http://www.ehow.com/facts_5016319_responsibility-bank-teller.html#ixzz2DVXG2c3f

59.What Qualifications Do You Need to Work in a Bank? Các phẩm chất bạn cần có khi làm việc tại ngân hàng

http://www.ehow.com/list_6394468_qualifications-do-need-work-bank_.html#ixzz2DW5Pr1Im

60.What Skills Do You Gain From Working As a Bank Teller? Các kỹ năng bạn sẽ có được khi làm giao dịch viên tại ngân hàng .

http://www.ehow.com/list_6526734_skills-gain-working-bank-teller_.html#ixzz2DW4EFJqb
[/h]
Sưu tầm
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,083
Tổng số thành viên
351,436
Thành viên mới nhất
ta88apptop
Back
Bên trên