[help] Đề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng BIDV chi nhánh

  • Bắt đầu Bắt đầu tephanno
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

tephanno

Thành viên
Hãy nêu các chỉ tiêu và ý nghĩa của nhóm chỉ tiêu hoạt động khi phân tích?
mình không thực sựu hiểu đề lắm. mong cả nhà giải đáp
 
Mình nghĩ là nhóm chỉ tiêu hoạt động của tài sản như vòng quay HTK, vòng quay các KPT, hệ số sd tổng tài sản, hệ số sử dụng TSCD...
 
Mình xin phép được type trong Gíao trình Tín dụng ngân hàng ra nhé.
Nhóm chỉ tiêu hoạt động cho thấy mức sử dụng các loại tài sản khác nhau để đạt được một mức doanh thu nhất đinh. Các chỉ tiêu này cho thấy tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đối với từng loại tài sản.
1. Vòng quay hàng tồn kho: Inventory turnover ration = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân
Chỉ tiêu này cho thấy doanh nghiệp có quản lý hàng tồn kho hiệu quả không. Nó đo lường số lần vốn đầu tư vào hàng tồn kho quay vòng trong năm.
2. Chỉ tiêu kỳ thu tiền bình quân: Average collection period = Các khoản phải thu/Doanh thu mỗi ngày
Chỉ tiêu này cho thấy thời hạn tín dụng thương mại bình quân mà doanh nghiệp áp dụng cho khách hàng. Ngoài ra nó còn phản ánh hiệu quả việc kiểm soát các khoản phải thu của doanh nghiệp và qui mô các khoản phải thu.
3. Chỉ tiêu vòng quay tài sản cố định: Fixed assets turnover ratio = Doanh thu thuần/ Tài sản cố định ròng bình quân
Chỉ tiêu này nếu quá thấp cho thấy năng lực sản xuất của doanh nghiệp bị hạn chế còn nếu quá cao cho thấy doanh nghiệp đầu tư quá ít cho tài sản cố định.
4. Chỉ tiêu chu kì ngân quỹ: Cash-to-cash cycle = Số dư tiền bình quân/Doanh thu thuần mỗi ngày + Kỳ thu tiền bình quân + Hàng tồn kho bình quân/Giá vốn hàng bán mỗi ngày
Chỉ tiêu này đo lwongf vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên