Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

  • Bắt đầu Bắt đầu Black
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Black

Verified Banker
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng
Nội dung chi tiết:Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, Lô E, Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Tel: 04.22239560; Fax: 04.22239572; Gmail: sonsbv. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã tham gia ý kiến
-------------------
Trích dẫn vài điều cốt lõi

[h=2]Điều 5. Các hình thức sáp nhập tổ chức tín dụng[/h]

1. Ngân hàng, công ty tài chính sáp nhập vào một ngân hàng.
2. Công ty tài chính sáp nhập vào một công ty tài chính.
3. Công ty cho thuê tài chính sáp nhập vào một công ty cho thuê tài chính.
4. Quỹ tín dụng nhân dân sáp nhập vào một quỹ tín dụng nhân dân.
5. Tổ chức tài chính vi mô sáp nhập vào một tổ chức tài chính vi mô.
[h=2]Điều 6. Các hình thức hợp nhất tổ chức tín dụng[/h]

1. Ngân hàng hợp nhất với ngân hàng, công ty tài chính thành một ngân hàng.
2. Các công ty tài chính hợp nhất thành một công ty tài chính.
3. Các công ty cho thuê tài chính hợp nhất thành một công ty cho thuê tài chính.
4. Các quỹ tín dụng nhân dân hợp nhất thành một quỹ tín dụng nhân dân.
5. Các tổ chức tài chính vi mô hợp nhất thành một tổ chức tài chính vi mô.
[h=2]Điều 7. Các hình thức chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng[/h]

1. Ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần.
2. Ngân hàng liên doanh chuyển đổi thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
3. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.
4. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính cổ phần.
5. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.
6. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.
7. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty cổ phần.
8. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước chuyển đổi từ hình thức công ty cổ phần sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
9. Tổ chức tài chính vi mô chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

[h=2]Điều 8. Nguyên tắc tổ chức lại tổ chức tín dụng[/h]

1. Nguyên tắc chung
a. Việc tổ chức lại tổ chức tín dụng được thực hiện dựa trên nguyên tắc tự nguyện đối với các bên có liên quan.
b. Các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các tổ chức, cá nhân có liên quan của các tổ chức tín dụng tham gia tổ chức lại phải có trách nhiệm bảo mật thông tin để các tổ chức tín dụng được hoạt động ổn định trước khi vấn đề tổ chức lại được cơ quan có thẩm quyền quyết định của tổ chức tín dụng thông qua.
c. Việc tổ chức lại tổ chức tín dụng phải đảm bảo không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của khách hàng, đặc biệt quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng tham gia tổ chức lại.
d. Các tổ chức tín dụng không được thực hiện cùng một lúc nhiều hoạt động tổ chức lại.
2. Nguyên tắc đối với việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng
Khi tiến hành sáp nhập, hợp nhất ngoài việc tuân theo các nguyên tắc quy định Khoản 1 Điều này, các tổ chức tín dụng phải tuân theo các nguyên tắc sau:
a. Tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất thỏa thuận giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên có liên quan phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.
b. Trong quá trình tiến hành các thủ tục liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng có liên quan đến hoạt động sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, thống nhất, trung thực, chính xác cho các chủ sở hữu của tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất và các cơ quan có thẩm quyền các thông tin về quá trình sáp nhập, hợp nhất, trong đó có tình hình tài chính, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng.
3. Nguyên tắc đối với việc chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng
Khi tiến hành chuyển đổi hình thức pháp lý ngoài việc tuân theo các nguyên tắc quy định Khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng chỉ được chuyển đổi hình thức pháp lý phù hợp với loại hình tổ chức được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,152
Thành viên mới nhất
kingsofleonmerc
Back
Bên trên