Đề thi trắc nghiệm tin học Agribank ( có đáp án)

tuanctbg

Thành viên tích cực
Đề số 1

Câu 1: Anh (chị) hiểu Virus tin học là gì ?
A. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra
B. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học
C. Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan
D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó ?
A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE
B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents
C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL )
D. Cả 3 câu đều sai
Câu 3: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là :
A. Lưu tệp văn bản vào đĩa B. Tạo tệp văn bản mới
C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo D. Định dạng trang
Câu 4: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ l iệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
A. 1Angiang2 B. 5Angiang6 C. 5Angiang2 D. 1Angiang6
Câu 5: Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?
A. Ctrl+Del B. Cả 3 câu đều sai C. Alt+Del D. Shift+Del
Câu 6: Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào?
A. Ctrl+C B. Ctrl+Ins C. Print Screen D. ESC
Câu 7: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới :
A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter B. Bấm phím Enter
C. Bấm tổ hợp phím Shift - Enter D. Word tự động, không cần bấm phím
Câu 8: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
A. Dấu chấm hỏi (?) B. Dấu đô la ($)
C. Dấu hai chấm :) ) D. Dấu bằng (= )
Câu 9: Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?
A. WinWord B. Notepad C. Calculator D. Excel
Câu 10: Anh (chị) sử dụng chương trình nào của Windows để quản lý các tệp và thư mục?
A. Microsoft Office B. Accessories
C. Control Panel D. Windows Explorer
Câu 11: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy ký tự “TINHOC” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
A. Tinhoc B. #VALUE! C. TINHOC D. 6
Câu 12: Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ :
A. Microsoft Equation B. Ogranization Art
C. Ogranization Chart D. Word Art
Câu 13: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
A. Control Windows B. Control Panel
C. Control System D. Control Desktop
Câu 14: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
A. Start - Search B. Tools - Search
C. File - Search D. Windows - Search
Câu 15: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là dãy ký tự “TINHOC”. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2;3) thì nhận được kết quả ?
A. 3 B. HOC C. Tinhoc D. TIN
Câu 16: Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?
A. Webcam B. USB C. Hub D. UPS
Câu 17: Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
A. Insert - Symbol B. Format - Symbol
C. Tools - Symbol D. View - Symbol
Câu 18: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
A. Table - Merge Cells B. Table - Split Cells
C. Tools - Split Cells D. Table - Cells
Câu 19: Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
A. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền
B. Tạo đường tắt để truy cập nhanh
C. Đóng các cửa sổ đang mở
D. Tất cả đều sai
Câu 20: Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn; sau đó :
A. Chọn menu lệnh Edit - Copy B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - C
C. Cả 2 câu a và b đều đúng D. Cả 2 câu a và b đều sai
Câu 21: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :
A. Trong CPU B. Trong RAM
C. Trên bộ nhớ ngoài D. Trong ROM
Câu 22: Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
A. >< B. & C. # D. <>
Câu 23: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để :
A. Cắt một đoạn văn bản B. Cắt và sao chép một đoạn văn bản
C. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard D. Sao chép một đoạn văn bản
Câu 24: Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
A. Bộ nhớ ngoài
B. Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương tr?nh ứng dụng
C. Ram
D. Tất cả đều sai
Câu 25: Anh (chị) hiểu B-Virus là gì ?
A. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )
B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:
C. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel
D. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
Câu 26: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
A. 5 B. #VALUE! C. 0 D. #NAME!
Câu 27: Người và máy tính giao tiếp thông qua :
A. RAM . B. Bàn phím và màn hình .
C. Hệ điều hành . D. Tất cả đều đúng .
Câu 28: Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
A. Alt + F B. Alt + A C. Ctrl + F D. Ctrl + A
Câu 29: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :
A. Landscape B. Right C. Left D. Portrait
Câu 30: Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?
A. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không
B. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang
C. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang
D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải
Câu 31: Dưới góc độ địa lý, mạng máy tính được phân biệt thành:
A. Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu
B. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu
C. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục
D. Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục
Câu 32: Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:
A. 0 B. #VALUE! C. #NAME! D. 8/17/2008
Câu 33: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
A. Format - Bullets and Numbering B. Tools - Bullets and Numbering
C. Edit - Bullets and Numbering D. File - Bullets and Numbering
Câu 34: Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện :
A. File - Close B. File - Exit C. File - New D. File - Save
Câu 35: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
A. 5 B. 0 C. #DIV/0! D. #VALUE!
Câu 36: Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?
A. Alt+Home B. Ctrl+Home
C. Shift+Home D. Shift+Ctrl+Home
Câu 37: Trong Windows, phím tắt nào giúp anh (chị) truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy ?
A. Alt+Esc
B. Ctrl+Esc
C. Ctrl+Alt+Esc
D. Không có cách nào khác, đành phải nhấn nút Power Off
Câu 38: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
B. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
C. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
D. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
Câu 39: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :
A. My Computer hoăc My Network Places
B. Windows Explorer hoặc Recycle Bin
C. My Computer hoặc Recycle Bin
D. My Computer hoặc Windows Explorer
Câu 40: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:
A. Thanh công cụ định dạng B. Thanh công cụ chuẩn
C. Thanh công cụ vẽ D. Thanh công cụ bảng và đường viền

p/s: Mình xin của một bạn trong UB và tự làm, nếu sai chỗ nào mn cho ý kiến nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
sao câu 21 và 24 lại mâu thuẫn với nhau vậy ạ?

Có gì mâu thuẫn đâu bạn ^^!
HDH được lưu bên ổ đĩa ngoài (thường là ổ cứng của bạn đó). Và máy m uốn khởi động thì phải nạp từ ổ đĩa ngoài vào trong Ram để chạy mà ^^!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,922
Thành viên mới nhất
koktyk994
Back
Bên trên