Review Đề thi Giao dịch viên ngân hàng Liên Việt ngày 25/6/2012

  • Bắt đầu Bắt đầu hoangly16
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hoangly16

Thành viên
Mình vừa thi vào vị trí GDV ở huế, xin chia sẻ với các bạn bộ đề hôm mình thi. vì là do mình nhớ nên không đầy đủ được:D. CHúc các bạn thi đợt sau thi tốt nhé:D
Phần I: IQ + Tin học: 45p
IQ và tin học thì tương tự như file Adobe các bạn down được trên mạng (De-thi-IQ-Tinhoc-LVB.pdf)
, riêng phần tin học thì giống hết;).

Phần II: Nghiệp vụ: 60p
Gồm có 19 câu:
- 10 câu đầu: mỗi câu 3 điểm: trắc nghiệm a, b, c
1. tiền gửi ký quỹ là:
A. nguồn vốn
b. tài sản
c. cả a và b
2. Sec du lịch:
a. là sec đích danh
b. sec vô danh (đại loại thế)
c. cả a và b
3. giấy tờ có giá của ngân hàng bao gồm:
a. tiền gửi tiết kiệm
b. chứng chỉ tiền gửi
c. cả a và b
4. đâu là hình thức thanh toán k dùng tiền mặt
a. sec chuyển tiền
b. sec tiền mặt
c. ....
5. tài sản đảm bảo của ngân hàng hạch toán vào
a. ts ngoại bảng
b. tk nội bảng
c. a và b
6-10 ( mình k nhớ rõ lắm, chủ yếu là những kiến thức cơ bản)
- Câu 11: nêu ra ít nhất 5 hình thức thanh toán không dùng tiền mặt? (10đ)
- Câu 12 - 19: định khoản kế toán
12. (6đ) liên quan đến định khoản sec bảo chi, ct A mang sec bảo chi đến ngân hàng....: 500 tr
13. (6đ) ngân hàng giải ngân tiền vay cho khách hàng 500 tr
14. (6đ) khách hàng đến rút tiền gửi tk là 250 tr, ngân hàng đã hạch toán dự chi tiền lãi là 21 tr, tiền lãi thực tế phải trả là 20 tr
15. (6đ) khách hàng yêu cầu rút TGTT để trả tiền vay ngắn hạn 250 tr, lãi phải thu là 30 tr, ngân hàng đã hạch toán dự thu 28 tr
16. (6đ) NH gửi tiền vào tài khoản của mình tại ngân hàng khác (mình k nhớ rõ câu này lắm)
17. (10đ) kh đến rút TGTK bằng ngoại tệ 1000 usd, nh đã hạch toán dự chi 48 USD, lãi thực tế phải trả là 50$, khách hàng y/c nhận lãi bằng VND, tỷ giá 20000
18. (10đ) kh vãng lai đến bán 1000 USd để đổi tiền việt, tỷ giá 19000
19. (10đ) ngân hàng nhận được 4 liên ủy nhiệm thu, yêu cầu thu tiền tư ngân hàng ngoại thương trên cùng địa bàn, số tiền 300 tr, biết ngân hàng có tài khoản tiền gửi tại NH Ngoại thương, phí chuyển tiền đ/v ngân hàng trên cùng địa bàn là 1 món: 5000đ
 
Định giá máy, thiết bị

1. M¸y ñi CATERPILLA D5B
- M¸y ñi ®• qua sö dông
 Lo¹i m¸y : M¸y ñi b¸nh xÝch
 N­íc s¶n xuÊt : Mü
 H•ng s¶n xuÊt : CATERPILLA
 N¨m s¶n xuÊt : 1994
 N¨m nhËp khÈu : Ch­a x¸c ®Þnh ®­îc
 Mµu s¬n : Vµng
 Sè khung : 49X1298
 Sè m¸y : Kh«ng quan s¸t ®­îc
- C¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu:
 Model : D5B
 ChiÒu réng l­ìi ñi : 3,66 m3
 §éng c¬ : Diesel
 C«ng suÊt ®éng c¬ : 2000W
- Trang thiÕt bÞ xe :
 Tay l¸i c¬ khÝ cã trî lùc.
 Bé ®iÒu khiÓn, tay cÇm v« l¨ng bäc da.
 G­¬ng chiÕu cã tÇm nh×n réng.
 GhÕ ngåi cã ®Öm.
 Buång l¸i ®Çy ®ñ tiÖn nghi.
- HiÖn tr¹ng xe:
 Th©n vá s¬n mµu vµng ®• bong trãc nhiÒu, ®• bÞ hoen rØ nhiÒu.
 L­ìi ñi ®• cò, bÞ hoen rØ nhiÒu vµ bong trãc mét sè chç.
 GÇm xe s¬n mµu ®en ®• cò.
 HÖ thèng guèc xÝch ®• mßn, ®ang ho¹t ®éng b×nh th­êng.
 HÖ thèng thñy lùc ®ang ho¹t ®éng tèt, ch­a cã hiÖn t­îng rØ dÇu.
 B¬m thñy lùc ch­a cã hiÖn t­îng r¬ r•o, kh«ng cã tiÕng kªu.
 Ca bin ®• cò, mét sè bé phËn han rØ, kÝnh bÞ r¹n, mê.
 Néi thÊt buång ®iÒu khiÓn ®• cò, r¸ch mét sè chç.
 HÖ thèng ®iÖn ch­a bÞ h­ háng nhiÒu.
 §éng c¬ m¸y ®ang vËn hµnh b×nh th­êng, tuy nhiªn ®• yÕu. Vßng tua ch¹y ®Òu, ªm, ch­a cã tiÕng va ®Ëp.
 M¸y ®• ®­îc söa ch÷a nhá vµ b¶o d­ìng nhiÒu lÇn.
 T¹i thêi ®iÓm kiÓm kª, m¸y ®ang ho¹t ®éng vµ ®­îc sö dông b×nh th­êng.
- HiÖn tr¹ng ph¸p lý cña tµi s¶n:
 QuyÒn së h÷u cña chiÕc m¸y ñi CATERPILLA D5B kh«ng thuéc XÝ nghiÖp X©y dùng c«ng tr×nh 325.
 QuyÒn së h÷u cña chiÕc m¸y ñi CATERPILLA D5B ch­a thuéc Bµ Hoµng ThÞ LiÔu (do ch­a cã ho¸ ®¬n b¸n hµng).
2. M¸y san g¹t MITSUBISHI MG3:
- M¸y san g¹t ®• qua sö dông
 Lo¹i m¸y : M¸y san g¹t b¸nh lèp
 N­íc s¶n xuÊt : NhËt
 H•ng s¶n xuÊt : MITSUBISHI
 N¨m s¶n xuÊt : 1994
 N¨m nhËp khÈu : 2003
 Mµu s¬n : Vµng
 Sè khung : 7091
 Sè m¸y : 164963
- C¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu:
 Model : MG3
 ChiÒu réng l­ìi : 3,100 m3
 §éng c¬ : Diesel
 C«ng suÊt ®éng c¬ : 2000W
- Trang thiÕt bÞ xe :
 Tay l¸i c¬ khÝ cã trî lùc.
 Bé ®iÒu khiÓn, tay cÇm v« l¨ng bäc da.
 G­¬ng chiÕu cã tÇm nh×n réng.
 GhÕ ngåi cã ®Öm.
 Buång l¸i ®Çy ®ñ tiÖn nghi.
- HiÖn tr¹ng xe:
 Th©n vá s¬n mµu vµng ®• cò, bÞ bong trãc, han rØ.
 CÇn san g¹t s¬n mµu vµng rØ sÐt mét sè chç.
 HÖ thèng lèp ®• mßn.
 HÖ thèng thñy lùc ®ang ho¹t ®éng tèt, ch­a cã hiÖn t­îng rØ dÇu.
 B¬m thñy lùc ch­a cã hiÖn t­îng r¬ r•o, kh«ng cã tiÕng kªu.
 Ca bin ®• cò, mét sè bé phËn han rØ, kÝnh bÞ trÇy x­íc, mê.
 Néi thÊt buång ®iÒu khiÓn ®• cò, cã dÊu hiÖu h­ háng.
 HÖ thèng ®iÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng nh­ng ®• xuèng cÊp.
 §éng c¬ m¸y ®ang vËn hµnh b×nh th­êng, tuy nhiªn ®• yÕu. Vßng tua ch¹y ®Òu, ªm, ch­a cã tiÕng va ®Ëp.
 M¸y ®• ®­îc söa ch÷a nhá vµ b¶o d­ìng nhiÒu lÇn.
 T¹i thêi ®iÓm kiÓm kª, m¸y ®ang ho¹t ®éng vµ ®­îc sö dông b×nh th­êng.
- HiÖn tr¹ng ph¸p lý cña tµi s¶n:
 QuyÒn së h÷u cña chiÕc m¸y san g¹t MITSUBISHI MG3 kh«ng thuéc XÝ nghiÖp X©y dùng c«ng tr×nh 325.
 QuyÒn së h÷u cña chiÕc m¸y san g¹t MITSUBISHI MG3 thuéc Bµ Hoµng ThÞ LiÔu.
3. M¸y lu tÜnh 3 b¸nh s¾t hiÖu SAKAI D120:
- M¸y lu tÜnh 3 b¸nh s¾t: ®• qua sö dông
 Lo¹i m¸y : M¸y lu tÜnh 3 b¸nh s¾t
 N­íc s¶n xuÊt : NhËt
 H•ng s¶n xuÊt : SAKAI
 N¨m s¶n xuÊt : 1994
 N¨m nhËp khÈu : 2003
 Mµu s¬n : Xanh l¸
 Sè khung : 31021
 Sè m¸y : Kh«ng quan s¸t ®­îc
-C¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu:
 Model : KD120 ISZ-6BD1
 T¶i träng lu : 10.000-12.000 kg
 §éng c¬ : Diesel
 C«ng suÊt ®éng c¬ : 2000W
-Trang thiÕt bÞ xe :
 Tay l¸i c¬ khÝ cã trî lùc.
 Bé ®iÒu khiÓn, tay cÇm v« l¨ng bäc da.
 G­¬ng chiÕu cã tÇm nh×n réng.
 GhÕ ngåi cã ®Öm.
 Buång l¸i ®Çy ®ñ tiÖn nghi.
- HiÖn tr¹ng xe:
 Th©n vá s¬n mµu xanh l¸ ®• cò, bÞ bong trãc, han rØ.
 HÖ thèng b¸nh thÐp ®• mßn.
 HÖ thèng thñy lùc ®ang ho¹t ®éng tèt, ch­a cã hiÖn t­îng rØ dÇu.
 B¬m thñy lùc ch­a cã hiÖn t­îng r¬ r•o, kh«ng cã tiÕng kªu.
 Ca bin ®• cò, mét sè bé phËn han rØ, kÝnh bÞ trÇy x­íc, mê.
 Néi thÊt buång ®iÒu khiÓn ®• cò, cã dÊu hiÖu h­ háng.
 HÖ thèng ®iÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng nh­ng ®• xuèng cÊp.
 §éng c¬ m¸y ®ang vËn hµnh b×nh th­êng, tuy nhiªn ®• yÕu. Vßng tua ch¹y ®Òu, ªm, ch­a cã tiÕng va ®Ëp.
 M¸y ®• ®­îc söa ch÷a nhá vµ b¶o d­ìng nhiÒu lÇn.
 T¹i thêi ®iÓm kiÓm kª, m¸y ®ang ho¹t ®éng vµ ®­îc sö dông b×nh th­êng.
- HiÖn tr¹ng ph¸p lý cña tµi s¶n:
 QuyÒn së h÷u cña chiÕc xe lu SAKAI KD120 ISZ-6BD1 kh«ng thuéc XÝ nghiÖp X©y dùng c«ng tr×nh 325.
 QuyÒn së h÷u cña chiÕc xe lu SAKAI KD120 ISZ-6BD1 thuéc Bµ Hoµng ThÞ LiÔu.
* Thu thËp th«ng tin vÒ m¸y, thiÕt bÞ cïng lo¹i, cïng c«ng suÊt hoÆc tÝnh n¨ng t­¬ng ®­¬ng trªn thÞ tr­êng tõ ®ã ph©n tÝch tÊt c¶ c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ thÝch hîp ®Ó ®­a ra møc gi¸ ­íc tÝnh cho m¸y, thiÕt bÞ cÇn ®Þnh gi¸. Cô thÓ nh­ sau:
ThÈm ®Þnh viªn cïng c¸c trî lý cña m×nh tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin trªn thÞ tr­êng th«ng qua b¶ng th«ng b¸o gi¸ cña tµi s¶n cïng lo¹i, cã c«ng suÊt vµ chÊt l­îng gÇn t­¬ng ®­¬ng cña c¸c cöa hµng cã b¸n m¸y ñi nh•n hiÖu CATERPILLA, m¸y san g¹t nh•n hiÖu MITSUBISHI, m¸y lu nh•n hiÖu SANKAI trªn ®Þa bµn §µ N½ng. KÕt hîp víi viÖc tham kh¶o nhu cÇu, thÞ hiÕu sö dông, gi¸ c¶ tµi s¶n cã thÓ b¸n ®­îc trªn thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm ®¸nh gi¸.
 
Khi đi làm vị trí quan hệ khách hàng thì bạn cần các kỹ năng sau:
Kỹ năng giao tiếp:
Kỹ năng giao tiếp là nhân tố quan trọng, cần thiết cho nghề này vì giao tiếp tốt sẽ tạo cho bạn có mối quan hệ tốt với khách hàng. Phát triển và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng sẽ giúp bạn có niềm tin nơi khách hàng và việc bán hàng sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Trong ngân hàng, rất cần tiếng Anh, tuy nhiên nếu bạn làm Chuyên viên quan hệ khách hàng thì chỉ cần đến Anh Văn giao tiếp C là đủ - Hãy cố gắng để nói được những câu đơn giản. May i help you ? Excume Sir ! May i introduce about our products and services. It just a second :)
Kỹ năng lắng nghe:
Kỹ năng này nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thành phần quan trọng tạo nên quan hệ tốt đẹp giữa người bán hàng và khách hàng. Bởi vì để biết được mong muốn của khách hàng để chỉ tập trung vào những nhu cầu đó thì bạn phải là người “lắng nghe” giỏi và nhận biết nhanh. Từ đó bạn mới có thể nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng.
Đoán biết được nhu cầu của khách hàng:
Nếu bạn biết được tâm lý và nhu cầu của khách hàng thì bạn sẽ có thể giới thiệu ra những sản phẩm làm vừa lòng họ. Ngược lại, công việc của bạn sẽ không đạt kết quả gì nếu bạn không “đánh trúng” vào tâm lý của khách hàng. Ngoài khả năng nghe những yêu cầu của khách bạn cần phân tích những thông tin của khách hàng và phán đoán theo nhiều chiều hướng để hiểu được tâm lý của họ. Có triển vọng trong nghề này hay không phụ thuộc rất nhiều vào óc phán đoán của bạn.
Xoay chuyển tình thế:
Tuy nhiên, nếu bạn đã đưa ra đề nghị không hợp với ý khách hàng thì bạn không nên dừng lại, tiếp tục nói về sản phẩm đã đưa ra là lựa chọn của một nhân viên giỏi. Hãy giới thiệu những tính năng và thông tin cơ bản về sản phẩm cho khách hàng nhưng không đề cập đến việc mời họ ký hợp đồng mua bán. Khi bạn hoàn thành xong phần trình bày hãy đợi ý kiến từ phía khách hàng là cách tốt nhất.
Giới thiệu sản phẩm với phong cách tự tin:
Một phong cách tự tin trong giao tiếp sẽ quyết định bạn thành công hay không. Ví dụ, nếu khách hàng có những câu hỏi như “Sản phẩm hãng bạn đang bán có gì vượt trội hơn so với sản phẩm của các hãng khác?”. Một câu trả lời hoàn hảo là cách nói tự tin và rõ ràng, sau đó đưa ra những tính năng của sản phẩm hướng vào nhu cầu của khách khi mua loại sản phẩm đó.
Sản phẩm của ngân hàng là các dịch vụ cho vay: cho vay tiêu dùng, cho vay mua xe, sản phẩm thẻ ..v..v... Trước tiên hay biết thật tường tận về các sản phẩm, dịch vụ của NH bạn; sau đó tập nói trước gương, trước bạn bè để có thể nói lưu loát khi người phỏng vấn thử thách bạn theo 1 tình huống
 
1. Để trở thành một chuyên viên QHKH giỏi thì ngoài chuyên môn bạn cần phải có kỹ năng và năng lực gì khác?
2. Khi giao cho bạn phát triển nhóm khách hàng ngành xây dựng, bạn lấy cơ sở dữ liệu ở đâu? Cho ví dụ.
3. Khi bạn là CV QHKH của NH An Bình? Bạn sẽ tận dụng các lợi thế của ngân hàng hay thế mạnh nào của bản thân bạn để bán hàng?
4. Hãy lập 1 kế hoạch bán hàng cho 1 tháng của bạn để trình cấp quả lý phê duyệt và kế hoạch thực hiện

Phần 2: Nghiệp vụ chuyên môn.

5. Khi thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp, bạn quan tâm đến các rủi ro nào? tại sao?
6. Bạn cho ví dụ về cấu trúc một sản phẩm mở L/C nhập khẩu và cho vay tín dụng đôi với L/C này? Với các điều kiện cụ thể.
7. Khi cho vay trung hạn doanh nghiệp, nguồn trả nợ là từ nguồn nào?
8. Nếu dựa vào BCTC tại thời điểm xem xét cho vay dự án thì vốn tự có của khách hàng được tính như thế nào?

9. Bài tập:

15/7/2010, Doanh nghiệp A ký được một hợp đồng thi công xây lắp trị giá 10 tỷ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 15/7/2010 - 15/12/2010.
- Điều khoản thanh toán của hợp đồng là được chủ đầu tư thanh toán 30% ngay khi ký hợp đồng có bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng.
- Đến ngày 15/10/2010 DNA thực hiện được khối lượng 3 tỷ đồng.
Với phương án này, theo bạn bạn cho doanh nghiệp vay số tiền và thời hạn cho vay tối đa bao nhiêu.

10. Lập bàng cân đối kế toán kế hoạch của doanh nghiệp với các thông tin sau:
Tỷ lệ nợ: 50%
Tỷ số thanh toán hiện hành: 1.5.
Vòng quay tổng tài sản: 1.5
 
thanks bạn Hoangly nhé, mình cũng nộp vị trí GDV của Lienviet, cũng đang tìm xem dạng đề thi bên Ngân hàng như thế nào:D
 
cả nhà ơi cho mình hỏi mình nộp hồ sơ vào nhân viên kê toán nội bộ ở pgd trung yên(hạn nộp hs là 30/6)thì hôm mùng 3/7 mình được gọi đi phỏng vấn, mihf ko hiểu sao lại gọi đi phỏng vấn mà ko phải là đi thi, có bạn nòa cũng dc gọi đi phỏng vấn ko, lên tiếng nào, họ hẹn lúc 3.30h
 
cả nhà ơi cho mình hỏi mình nộp hồ sơ vào nhân viên kê toán nội bộ ở pgd trung yên(hạn nộp hs là 30/6)thì hôm mùng 3/7 mình được gọi đi phỏng vấn, mihf ko hiểu sao lại gọi đi phỏng vấn mà ko phải là đi thi, có bạn nòa cũng dc gọi đi phỏng vấn ko, lên tiếng nào, họ hẹn lúc 3.30h

ủa? bạn được gọi đi phỏng vấn rùi ak? tớ nộp vị trí GDV mà chưa thấy gì cả? Bạn đi phòng vấn, có kinh nghiệm gì share cho bọn tớ với nhé.
 
Bên Liên Việt vị trí giao dịch viên thường có vòng sơ tuyển trước khi thi test bạn ạ.
Sau khi test xong mới phỏng vấn thêm lần nữa.
Qua được vòng cuỗi này thì ok!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên