Review Đề thi GDV ngân hàng SHB

  • Bắt đầu Bắt đầu bekientri
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Đây là lần đầu tiên mình thi nè. Mai thi viết mà giờ mình mới hay. Hic. Thi viết chỉ thi trắc nghiệm thôi hay có phần tự luận nũa vậy bạn?
 
Mai mình cũng thi nữa, mà h mới ngồi đọc đọc đọc. hix. Thi j mà mai thi chiều nay có tn mới biết
 
sao minh vào downn về bị lỗi không xem được, 18/05 này minh thi viết mà ko biết láex thi gì, vì mình là dân kế toán ko phải dân ngân hàng.
giúp mình với nhé, cámown mọi người nhìu. ai có gửi vao mail : giùm nha chỉ còn 1 ngày nữa là thi rùi.
cám ơn mội người nhìu lắm
 
1, Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao tối đa bao nhiêu năm.
a. 5 năm b. 10 năm x c. 20 năm d. ko trích khấu hao
2, TSCĐ hữu hình phục vụ cho mục đích kinh doanh có mấy loại?
a. 4 b. 5 c. 6 d.7
3, % BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải đóng góp theo lương là trường hợp nào sau đây?
a. 5%,3%, 1%
b. 6%,1,5% , 1%
c. 3%,1%,1%
d. Ko có Th nào x ( 5%, 1%, 0 ) trong đó 19% tính vào chi phí sxkd, 6% tính vào lương thực tế trả cho người lao động
4, Quyền sử dụng đất vô thời hạn được trích khấu hao bao nhiêu năm
a. 5 năm
b. 10 năm
c. 15 năm
d. Ko trích khấu hao x
5, Thu lãi tín dụng là hoạt động chịu thuế VAT?
a. 5%
b. 10%
c. 0% x
d. 15%
6, Chi phí tiếp thị, quảng cáo, tiếp tân, khánh tiết, chi phí hoa hồng môi giới chi phí hội nghị theo số thực chi nhưng tối đa đc bao nhiêu % trong tổng số chi phí hợp lý, hợp lệ.
a. 5%
b. 7%
c. 10%
d. 15% x ( theo luật thuế TNDN quy định là 15% mới DN hoạt động 3 năm, 10% vs Dn hoạt động lâu năm)
7, Đối tượng của KTNH là:
a. TS nội bảng
b. TS ngoại bảng
c. Thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh
d. TS, NV và sự vận động của chúng x
8, Lãi, lỗ kinh doanh ngoại tệ tính thuế GTGT theo pp nào?
a. Gián tiếp
b. Trực tiếp x
c. Ko phải các đáp án trên
d. Cả a&b đều đúng
9, TSCĐ nào sau đây ko đc phép trích khấu hao
a. Nhà cửa vật kiến trúc
b. Quyền sử dụng đất vô thời hạn x
c. Quyền sử dụng đất có thời hạn
d. Phần mềm máy vi tính
10, Các chứng từ kế toán sau khi sử dụng để ghi sổ kế toán đc lưu trữ bn năm?
a. 1
b. 5
c. 10 x
d. 15
11, Nguyên tắc trích lập các quỹ của NHTM đc trích từ:
a. Lntt của NHTm
b. Lnst của NHTM x
c. Chi phí của NHTM
d. Ko phải các nhóm trên
12, Người lđ phải làm việc vào ngày 1/1 ( Tết dương lịch) đc hưởng bn % lương?
a. 100
b. 200
c. 300 x
d. 500
13, Hóa đơn GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào cho hđkd tại NHTM đc khấu trừ theo cách nào dưới đây?
a. 10%
b. 15%
c. Cả 2 trường hợp trên
d. Ko có TH nào x
14, Lệ phí trc hạn khi đăng ký ô tô mới đc tính vào?
a. Chi phí hoạt động
b. Nguyên giá ô tô x
c. …..
d. Cả a & b
15, Hóa đơn GTGT h2 dịch vụ mua vào có tổng giá trị thanh toán là 25 triệu đc thanh toán trong TH nào dưới đây để đc khấu trừ thuế GTGT
a. Chuyển khoản qua NHx
b. Tiền mặt
c. Cả a & b
d. Séc
16, Ngoại tệ USD dùng để quy đổi báo cáo cuối tháng tại các NHTM đc tính theo giá:
a. Bình quân lien ngân hàng
b. …
c. …
17, Khoản mục nào sau đây thuộc khoản mục TS có trên BCĐKT của NHTM?
a. Tiền mặt, CK đầu tư, TSCĐ x
b. TM, CK đầu tư, cam kết bảo lãnh vay tiền
c. TG của các TCTD khác
d. Phát hành GTCG
18, Quỹ dự phòng rủi ro cụ thể trong hđ TD & quỹ dự phòng tài chính của NHTM đc trích từ:
a. TN của NHTM
b. Chi phí
c. Chi phí & LN x
d. LN
19, Nguyên tắc cơ sở dồn tích NHTM phải thanh toán dự thu tín dụng ( đối với các khoản cho vay lãi trả sau) nhóm nợ sau:
a. Nhóm 1x
b. Nhóm 2 đến 5
c. Nhóm 3 đến 5
d. Nhóm 5
20, TH NHTM phát hành gtcg lãi trả trc số tiền lãi đc hạch toán?:
a. Hạch toán vào chi phí khi phát hành
b. Hạch toán vào thu nhập khi ph
c. Phân bổ dần vào chi phí trong time ph gtcg x
d. …
21, Trong time NHTM phát hành gtcg có phụ trội, giá trị phụ trội đc xử lý:
a. Hạch toán tang thu nhập của NH
b. Hạch toán tang cp của NH
c. Hạch toán giảm cp của Nh x
d. All đều sai
22, Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất của TCTD theo thong tư 13/2010 – TT- NHNN là:
a. 8 % và 10%
b. 9, 9 x
c. 10,8
d. 10.10
23, Hạn cấp TD so với nguồn vốn huy động đối với TCTD là NHTM theo thong tư 13/2010 – TT- NHNN là:
a. 75%
b. 85
c. 80 x
d. 90
24, Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm đc xác định như sau:
a. Giá mua thực tế psinh + các khoản thuế ( ko bg các khoản thuế đc khấu trừ) + cp lien quan trực tiếp để đưa TS vào sử dụng x
b. Giá mua thực tế phải trả + các khoan thuế + các khoản cp lquan trực tiếp tính đến thời điểm đưa TS vào sd
c. Giá mua thực tế phải trả + các cp lquan trực tiếp phải trả để đưa TS vào sử dụng
d. Giá mua thực tế phải trả
25, Hóa đơn đc xuất vào ngày 10/02/2011 thì còn đc hạch toán khấu trừ thuế tối đa đến tháng nào sau đây:
a. T5/2011
b. T6/2011
c. T7/2011 x ( được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 tháng tính từ tháng bắt đầu phát sinh)
d. T8/2011
26, Thuế suất thuế GTGT của hđ kd ngoại tệ
a. 0 x ( theo thông tư 6 về thuế VAT sửa đổi ngày 1/03/2012 thì hđkd ngoại tệ k chịu thuế vat)
b. 10
c. 20
d. Ko có đáp án nào
27, Nhà cửa vật kiến trúc kiên cố có thời gian khấu hao tối đa:
a. 5 năm
b. 10
c. 15
d. 25 x
28, TSCĐ là những ts đảm báo tiêu chuẩn nào?
a. Có giá trị hơn 10 triệu và thời gian sd hơn 1 năm x
b. Có giá trị hơn 5 tr và thời gian sd hơn 1 năm
c. Có giá trị hơn 15 tr và thời gian sd hơn 1 năm
d. Có giá trị hơn 20 tr và time sd hơn 1 năm
29, Các khoản nào dưới đây phải chịu thuế TNCN
a. Các khoản phụ cấp, trợ cấp từ tiền lương, tiền công
b. Thu nhập từ trúng thưởng
c. Tn từ chuyển nhượng ck
d. All các đáp án trên x
30, Hàng hóa dvu có tổng gtri trên bao nhiêu tiền thì ng bán phải viết hóa đơn GTGT
a. 100k x
b. 200k
c. 300k
d. Ko có đáp án nào
31, Trong trường hợp nào khi xuất dung ấn chỉ, vật liệu hạch toán vào tk tạm ứng cho gdv?
a. Xuất séc
b. Xuất sổ tiết kiệm, kỳ phiếu
c. Xuất giấy tờ in thong thường
d. Ko có trường hợp nào
32, Giá trị thuế GTGT ko đc khấu trừ trong kỳ đc xử lý theo phương pháp nào sau đây?
a. Hạch toán giảm thu nhập dịch vụ
b. Hạch toán tang cp thuế gtgt
c. Để kỳ sau khấu trừ tiếp x
d. Ko có trường hợp nào.
 
đáp án được đánh dấu x các bạn nhé. Mình làm vậy cũng không chắc 100%, có gì các bạn bổ sung thêm nhé
1, Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao tối đa bao nhiêu năm.
a. 5 năm b. 10 năm x c. 20 năm d. ko trích khấu hao
2, TSCĐ hữu hình phục vụ cho mục đích kinh doanh có mấy loại?
a. 4 b. 5 c. 6 d.7
3, % BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải đóng góp theo lương là trường hợp nào sau đây?
a. 5%,3%, 1%
b. 6%,1,5% , 1%
c. 3%,1%,1%
d. Ko có Th nào x ( 5%, 1%, 0 ) trong đó 19% tính vào chi phí sxkd, 6% tính vào lương thực tế trả cho người lao động
4, Quyền sử dụng đất vô thời hạn được trích khấu hao bao nhiêu năm
a. 5 năm
b. 10 năm
c. 15 năm
d. Ko trích khấu hao x
5, Thu lãi tín dụng là hoạt động chịu thuế VAT?
a. 5%
b. 10%
c. 0% x
d. 15%
6, Chi phí tiếp thị, quảng cáo, tiếp tân, khánh tiết, chi phí hoa hồng môi giới chi phí hội nghị theo số thực chi nhưng tối đa đc bao nhiêu % trong tổng số chi phí hợp lý, hợp lệ.
a. 5%
b. 7%
c. 10%
d. 15% x ( theo luật thuế TNDN quy định là 15% mới DN hoạt động 3 năm, 10% vs Dn hoạt động lâu năm)
7, Đối tượng của KTNH là:
a. TS nội bảng
b. TS ngoại bảng
c. Thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh
d. TS, NV và sự vận động của chúng x
8, Lãi, lỗ kinh doanh ngoại tệ tính thuế GTGT theo pp nào?
a. Gián tiếp
b. Trực tiếp x
c. Ko phải các đáp án trên
d. Cả a&b đều đúng
9, TSCĐ nào sau đây ko đc phép trích khấu hao
a. Nhà cửa vật kiến trúc
b. Quyền sử dụng đất vô thời hạn x
c. Quyền sử dụng đất có thời hạn
d. Phần mềm máy vi tính
10, Các chứng từ kế toán sau khi sử dụng để ghi sổ kế toán đc lưu trữ bn năm?
a. 1
b. 5
c. 10 x
d. 15
11, Nguyên tắc trích lập các quỹ của NHTM đc trích từ:
a. Lntt của NHTm
b. Lnst của NHTM x
c. Chi phí của NHTM
d. Ko phải các nhóm trên
12, Người lđ phải làm việc vào ngày 1/1 ( Tết dương lịch) đc hưởng bn % lương?
a. 100
b. 200
c. 300 x
d. 500
13, Hóa đơn GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào cho hđkd tại NHTM đc khấu trừ theo cách nào dưới đây?
a. 10%
b. 15%
c. Cả 2 trường hợp trên
d. Ko có TH nào x
14, Lệ phí trc hạn khi đăng ký ô tô mới đc tính vào?
a. Chi phí hoạt động
b. Nguyên giá ô tô x
c. …..
d. Cả a & b
15, Hóa đơn GTGT h2 dịch vụ mua vào có tổng giá trị thanh toán là 25 triệu đc thanh toán trong TH nào dưới đây để đc khấu trừ thuế GTGT
a. Chuyển khoản qua NHx
b. Tiền mặt
c. Cả a & b
d. Séc
16, Ngoại tệ USD dùng để quy đổi báo cáo cuối tháng tại các NHTM đc tính theo giá:
a. Bình quân lien ngân hàng
b. …
c. …
17, Khoản mục nào sau đây thuộc khoản mục TS có trên BCĐKT của NHTM?
a. Tiền mặt, CK đầu tư, TSCĐ x
b. TM, CK đầu tư, cam kết bảo lãnh vay tiền
c. TG của các TCTD khác
d. Phát hành GTCG
18, Quỹ dự phòng rủi ro cụ thể trong hđ TD & quỹ dự phòng tài chính của NHTM đc trích từ:
a. TN của NHTM
b. Chi phí
c. Chi phí & LN x
d. LN
19, Nguyên tắc cơ sở dồn tích NHTM phải thanh toán dự thu tín dụng ( đối với các khoản cho vay lãi trả sau) nhóm nợ sau:
a. Nhóm 1x
b. Nhóm 2 đến 5
c. Nhóm 3 đến 5
d. Nhóm 5
20, TH NHTM phát hành gtcg lãi trả trc số tiền lãi đc hạch toán?:
a. Hạch toán vào chi phí khi phát hành
b. Hạch toán vào thu nhập khi ph
c. Phân bổ dần vào chi phí trong time ph gtcg x
d. …
21, Trong time NHTM phát hành gtcg có phụ trội, giá trị phụ trội đc xử lý:
a. Hạch toán tang thu nhập của NH
b. Hạch toán tang cp của NH
c. Hạch toán giảm cp của Nh x
d. All đều sai
22, Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất của TCTD theo thong tư 13/2010 – TT- NHNN là:
a. 8 % và 10%
b. 9, 9 x
c. 10,8
d. 10.10
23, Hạn cấp TD so với nguồn vốn huy động đối với TCTD là NHTM theo thong tư 13/2010 – TT- NHNN là:
a. 75%
b. 85
c. 80 x
d. 90
24, Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm đc xác định như sau:
a. Giá mua thực tế psinh + các khoản thuế ( ko bg các khoản thuế đc khấu trừ) + cp lien quan trực tiếp để đưa TS vào sử dụng x
b. Giá mua thực tế phải trả + các khoan thuế + các khoản cp lquan trực tiếp tính đến thời điểm đưa TS vào sd
c. Giá mua thực tế phải trả + các cp lquan trực tiếp phải trả để đưa TS vào sử dụng
d. Giá mua thực tế phải trả
25, Hóa đơn đc xuất vào ngày 10/02/2011 thì còn đc hạch toán khấu trừ thuế tối đa đến tháng nào sau đây:
a. T5/2011
b. T6/2011
c. T7/2011 x ( được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 tháng tính từ tháng bắt đầu phát sinh)
d. T8/2011
26, Thuế suất thuế GTGT của hđ kd ngoại tệ
a. 0 x ( theo thông tư 6 về thuế VAT sửa đổi ngày 1/03/2012 thì hđkd ngoại tệ k chịu thuế vat)
b. 10
c. 20
d. Ko có đáp án nào
27, Nhà cửa vật kiến trúc kiên cố có thời gian khấu hao tối đa:
a. 5 năm
b. 10
c. 15
d. 25 x
28, TSCĐ là những ts đảm báo tiêu chuẩn nào?
a. Có giá trị hơn 10 triệu và thời gian sd hơn 1 năm x
b. Có giá trị hơn 5 tr và thời gian sd hơn 1 năm
c. Có giá trị hơn 15 tr và thời gian sd hơn 1 năm
d. Có giá trị hơn 20 tr và time sd hơn 1 năm
29, Các khoản nào dưới đây phải chịu thuế TNCN
a. Các khoản phụ cấp, trợ cấp từ tiền lương, tiền công
b. Thu nhập từ trúng thưởng
c. Tn từ chuyển nhượng ck
d. All các đáp án trên x
30, Hàng hóa dvu có tổng gtri trên bao nhiêu tiền thì ng bán phải viết hóa đơn GTGT
a. 100k x
b. 200k
c. 300k
d. Ko có đáp án nào
31, Trong trường hợp nào khi xuất dung ấn chỉ, vật liệu hạch toán vào tk tạm ứng cho gdv?
a. Xuất séc
b. Xuất sổ tiết kiệm, kỳ phiếu
c. Xuất giấy tờ in thong thường
d. Ko có trường hợp nào
32, Giá trị thuế GTGT ko đc khấu trừ trong kỳ đc xử lý theo phương pháp nào sau đây?
a. Hạch toán giảm thu nhập dịch vụ
b. Hạch toán tang cp thuế gtgt
c. Để kỳ sau khấu trừ tiếp x
d. Ko có trường hợp nào.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,143
Thành viên mới nhất
muabanpallet
Back
Bên trên