Có thể chiết khấu loại L/C nào

Xét theo phương thức trả tiền của L/C (availability of L/C), có 4 loại L/C khác nhau như sau: (i) L/C chiết khấu (Negotiation L/C – L/C available by negotiation), (ii) L/C trả ngay (Sight Payment L/C – L/C available by sight payment), (iii) L/C chấp nhận (Acceptance L/C – L/C available by acceptance) và (iv) L/C trả chậm (Deferred Payment L/C – L/C available by acceptance).

Theo định nghĩa “negotiation” tại Điều 2 UCP 600, Ngân hàng được chỉ định có thể chiết khấu hối phiếu và/hoặc chứng từ xuất trình theo L/C, bao gồm: L/C chiết khấu, L/C chấp nhận và L/C trả chậm.

1./ Chiết khấu hối phiếu/hoặc chứng từ xuất trình theo L/C chiết khấu (Negotiation of drafts and/or documents under a negotiation L/C)
L/C chiết khấu có thể quy định việc trả tiền được thực hiện tại Ngân hàng được chỉ định bằng cách chiết khấu hối phiếu trả ngay. Ngân hàng được chỉ định có thể là một Ngân hàng bất kỳ (any bank) hoặc là một Ngân hàng được chỉ định đích danh (a named nominated bank) hoặc là một Ngân hàng xác nhận L/C (confirming bank). Phương thức trả tiền của loại L/C này thường được thể hiện tại trường 41D (Available with) và 42C (Drafts at) của L/C với nội dung như sau:

FIELD 41D: AVAILABLE WITH ANY BANK/XYZ BANK/CONFIRMING BANK BY NEGOTIATION
FIELD 42 C: DRAFTS AT SIGHT

L/C quy định chiết khấu tại một Ngân hàng bất kỳ được gọi là L/C chiết khấu tự do hoặc chiết khấu không hạn chế (a freely negotiable L/C or unrestricted L/C), theo đó người hưởng lợi có thể tự do xuất trình hối phiếu và chứng từ tại bất kỳ Ngân hàng nào để chiết khấu. L/C quy định việc chiết khấu được thực hiện tại một Ngân hàng được chỉ định đích danh (ví dụ tại XYZ Bank) hoặc tại Ngân hàng xác nhận được gọi là L/C chiết khấu hạn chế (restricted L/C), theo đó thông thường người hưởng lợi sẽ phải xuất trình tại Ngân hàng được chỉ định đích danh hoặc tại Ngân hàng xác nhận để chiết khấu.

Sau khi chiết khấu (trả tiền cho người hưởng lợi), Ngân hàng được chỉ định gửi hối phiếu và chứng từ đến Ngân hàng phát hành hoặc đến Ngân hàng xác nhận (tuỳ theo quy định của L/C) để được Ngân hàng phát hành hoặc Ngân hàng xác nhận hoàn trả tiền.
Khái niệm chiết khấu hối phiếu và/hoặc chứng từ xuất trình theo L/C chiết khấu trong UCP 600 không có gì mới so với UCP 500.

2./ Chiết khấu hối phiếu trả chậm đã được chấp nhận (Discounting an accepted Bill of Exchange)
L/C đã được chấp nhận quy định việc trả tiền được thực hiện tại Ngân hàng phát hành hoặc tại một Ngân hàng được chỉ định (có thể một Ngân hàng được chỉ định đích danh hoặc là Ngân hàng xác nhận), bằng cách chấp nhận hối phiếu trả chậm 30, 60 hoặc 90… ngày kể từ ngày nhìn thấy hối phiếu hoặc kể từ ngày ghi trên vận đơn. Hình thức trả tiền của loại L/C này thường được thể hiện bằng tiếng Anh tại trường 41D (Available with) và 42C (Drafts at) của L/C với nội dung như sau:

FIELD 41D: AVAILABLE WITH ISSUING BANK/XYZ BANK/CONFIRMING BANK BY ACCEPTANCE.
FIELD 42 C: DRAFTS AT 30/60/90… DAYS SIGHT/FROM B/L DATE.

Sau khi thực hiện giao hàng, người hưởng lợi xuất trình hối phiếu trả chậm cùng với chứng từ cho Ngân hàng phát hành hoặc Ngân hàng được chỉ định để đổi lấy chấp nhận. Ngân hàng phát hành/Ngân hàng được chỉ định nhận được chứng từ phù hợp với điều kiện L/C sẽ chấp nhận hối phiếu trả chậm và thông báo bằng điện cho người hưởng lợi về việc hối phiếu đã được chấp nhận hoặc gửi trả lại cho người hưởng lợi hối phiếu đã được chấp nhận. Ngân hàng phát hành/Ngân hàng được chỉ định thực hiện nghĩa vụ trả tiền khi hối phiếu đáo hạn.

Về lý thuyết, một khi hối phiếu đã được chấp nhận nó đã trở thành một công cụ tài chính độc lập với L/C và có thể được Tôi mua bán, chuyển nhượng tại bất cứ Ngân hàng nào hoặc bán cho công ty forfaiting. Như vậy, người hưởng lợi L/C đã được chấp nhận có thể nhận được tiền hàng trước ngày đáo hạn bằng cách chiết khấu hối phiếu trả chậm đã được chấp nhận.

Điểm mới đáng lưu ý của UCP 600 là Ngân hàng được chỉ định có thể chiết khấu hối phiếu đã được chấp nhận bởi Ngân hàng được chỉ định đó. Điều này được quy định tại Điều 12 (b) UCP 600 như sau: “Sự chỉ định bởi Ngân hàng phát hành cho Ngân hàng được chỉ định chấp nhận hối phiếu hoặc cam kết trả chậm bao gồm cả sự uỷ quyền cho Ngân hàng được chỉ định được thực hiện trả trước hoặc mua lại hối phiếu đã được chấp nhận hoặc cam kết trả chậm của Ngân hàng được chỉ định.”

3./ Chiết khấu L/C trả chậm (Discounting a deferred payment undertaking)
Khác với L/C chấp nhận, L/C trả chậm không yêu cầu người hưởng lợi phải xuất trình hối phiếu trả chậm kèm theo chứng từ. L/C trả chậm quy định việc trả tiền được thực hiện tại Ngân hàng phát hành hoặc tại một Ngân hàng được chỉ định (có thể là một Ngân hàng được chỉ định đích danh hoặc là Ngân hàng xác nhận), bằng cách cam kết trả chậm 30, 60 hoặc 90… ngày kể từ ngày nhìn thấy chứng từ hoặc kể từ ngày ghi trên vận đơn. Phương thức trả tiền của loại L/C này thường được thể hiện bằng tiếng Anh tại trường 41D (Available with) của L/C với nội dung như sau:

FIELD 41D: AVAILABLE WITH ISUING BANK/XYZ BANK/CONFIRMING BANK BY DEFERRED PAYMENT AT 30/60/90… DAYS SIGHT/FROM B/L DATE.

Sau khi thực hiện giao hàng, người hưởng lợi xuất trình chứng từ cho Ngân hàng phát hành hoặc Ngân hàng được chỉ định để đổi lấy cam kết trả chậm. Ngân hàng phát hành/Ngân hàng được chỉ định nhận được chứng từ phù hợp với điều kiện L/C sẽ gửi thông báo bằng điện cho người hưởng lợi cam kết trả tiền bộ chứng từ khi đáo hạn. Ngân hàng phát hành/Ngân hàng được chỉ định thực hiện trả tiền khi cam kết trả chậm đáo hạn.

UCP 500 không quy định rõ về việc Ngân hàng được chỉ định có thể chiết khấu cam kết trả chậm, đặc biệt là cam kết trả chậm của chính mình hay không, do vậy, trước đây đã xảy ra nhiều cuộc tranh chấp liên quan đến vấn đề này, điển hình là vụ tranh chấp giữa Banco Santander và Banque Parisbas.

Vụ tranh chấp nói trên đã dẫn đến sự thay đổi của UCP, theo đó UCP 600 cho phép Ngân hàng được chỉ định có thể chiết khấu (trả trước) cam kết trả chậm của chính mình và Ngân hàng phát hành có nghĩa vụ phải hoàn trả tiền cho Ngân hàng được chỉ định khi cam kết trả chậm đáo hạn. Điều 7 (a) (vi) UCP 600 quy định “Việc hoàn trả số tiền trên chứng từ được xuất trình theo L/C chấp nhận hoặc L/C trả chậm sẽ được thực hiện khi đáo hạn, cho dù Ngân hàng được chỉ định đã trả trước hoặc mua lại trước khi đáo hạn hay không. Cam kết của Ngân hàng phát hành về việc hoàn trả cho Ngân hàng được chỉ định độc lập với cam kết của Ngân hàng phát hành đối với người thụ hưởng”.

Quy định tại Điều 7 và Điều 12 UCP 600 đã xác lập rõ những quyền độc lập của các Ngân hàng được chỉ định; sự chỉ định của Ngân hàng phát hành về việc chấp nhận hối phiếu hoặc cam kết trả chậm sẽ bao gồm cả sự uỷ quyền cho Ngân hàng được chỉ định được thực hiện trả trước hoặc mua lại những nghĩa vụ trả tiền của chính họ; và quyền được nhận tiền hoàn trả của họ không bị ảnh hưởng bởi những hành động trả trước hay mua lại hối phiếu đã được chấp nhận hoặc cam kết trả tiền của chính họ.

4./ Chiết khấu chứng từ xuất trình theo L/C trả ngay
L/C trả ngay (Sight Payment L/C) và L/C chiết khấu (Negotiation L/C) đều là L/C trả ngay. Tuy nhiên, L/C trả ngay có một số đặc điểm khác với L/C chiết khấu như sau: (i) L/C trả ngay không yêu cầu người hưởng lợi xuất trình hối phiếu trả ngay kèm theo chứng từ khi thanh toán; (ii) L/C trả ngay quy định việc trả tiền được thực hiện tại quầy của Ngân hàng phát hành hoặc tại một Ngân hàng được chỉ định bằng cách trả ngay (available with Issuing Bank/XYZ Bank/Confirming Bank by sight payment); và (iii) Ngân hàng phát hành L/C trả ngay không uỷ quyền về việc chiết khấu.

Như vậy, về lý thuyết, với L/C trả ngay, người hưởng lợi không có cơ hội nhận được tiền trước bằng cách chiết khấu chứng từ L/C tại Ngân hàng của mình như L/C chiết khấu mà thông thường phải đợi cho đến khi Ngân hàng phát hành hoặc Ngân hàng được chỉ định nhận được chứng từ phù hợp và trả tiền.

Thực tế cho thấy nhiều Ngân hàng, mặc dù không được uỷ quyền, vẫn sẵn sàng chiết khấu chứng từ phù hợp xuất trình theo L/C trả ngay, đặc biệt đối với những L/C được phát hành bởi những Ngân hàng có uy tín trong thanh toán.
Xét về tính pháp lý, Ngân hàng thực hiện chiết khấu L/C trả ngay có thể gặp rủi ro, đó là không thể nhân danh chính mình để khởi kiện Ngân hàng phát hành trong trường hợp không nhận được tiền hoàn trả từ Ngân hàng phát hành/Ngân hàng được chỉ định khi chứng từ xuất trình phù hợp với điều kiện L/C.

5./ Ngân hàng được chỉ định có nghĩa vụ phải chiết khấu?
Điều 12 (a) UCP 600 quy định rằng trừ phi Ngân hàng được chỉ định là Ngân hàng xác nhận, uỷ quyền thực hiện chiết khấu không ràng buộc Ngân hàng được chỉ định phải có nghĩa vụ chiết khấu trừ khi Ngân hàng được chỉ định đồng ý và thông báo điều đó cho người hưởng lợi.
Như vậy, mặc dù được uỷ quyền bởi Ngân hàng phát hành nhưng Ngân hàng được chỉ định có quyền từ chối chiết khấu hối phiếu và/hoặc chứng từ xuất trình theo L/C.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
U&Bank cung cấp góc nhìn thực tiễn, giúp thành viên có sự lựa chọn các vị trí công việc phù hợp nhất với năng lực bản thân!

HIỂU BIẾT CƠ BẢN NHẤT VỀ CÁC VỊ TRÍ PHỔ THÔNG TRONG NGÂN HÀNG

- Quan hệ Khách hàng:
https://ub.edu.vn/quan-khach-hang-la-gi-nghe-quan-khach-hang-co-hoi-thach-thuc.html
- Giao dịch viên: https://ub.edu.vn/giao-dich-vien-la-gi-co-hoi-thang-tien-cua-nghe-giao-dich-vien-ngan-hang.html
- Hỗ trợ Tín dụng: https://ub.edu.vn/ho-tro-tin-dung-la-gi-nghe-ho-tro-tin-dung-co-su-phu-hop-voi-ban.html
- Thanh toán Quốc tế/Tài trợ Thương mại: https://ub.edu.vn/thanh-toan-quoc-te-la-gi-nhung-dieu-can-biet.html
- Thẩm định Tín dụng: https://ub.edu.vn/tham-dinh-tin-dung-nhung-dieu-can-biet.html
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,575
Số bình luận
528,081
Tổng số thành viên
351,420
Thành viên mới nhất
ujajaujaja9
Back
Bên trên