Cơ bản về nghiệp vụ tín dụng

 • Bắt đầu Bắt đầu sontt
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

sontt

Thành viên
[h=2]1.1 Khái niệm :[/h]Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.
[h=2]1.2 Phân loại tín dụng :[/h]

 • Tín dụng cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
  • Dựa vào mục đích tín dụng : Cho vay SXKD, cho vay tiêu dùng, cho vay xuất nhập khẩu, cho vay mua bán bất động sản,…
  • Dựa vào thời hạn tín dụng : cho vay ngắn hạn ( <=12 tháng ), cho vay trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng), cho vay dài hạn ( > 60 tháng).
  • Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng : cho vay tín chấp, cho vay có TSĐB.
  • Dựa vào phương thức cho vay :cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi.
  • Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay : cho vay trả một lần, cho vay trả nhiều lần theo kì hạn, cho vay trả nhiều lần không theo kì hạn.
 • Tín dụng chiết khấu : là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.
 • Tín dụng tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán
 • Tín dụng bao thanh toán: Là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 • Tín dụng tài sản (giao dịch cho thuê tài chính) : là hợp đồng thương mại trong đó người sở hữu tài sản đồng ý cho một người nào đó được quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian để đổi lấy một chuỗi thanh toán định kỳ.
 • Cho thuê tài sản gồm thuê hoạt động ( thuê vận hành ) và thuê tài chính.
 • Tín dụng bảo lãnh: Là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã được trả thay .
 • Tài trợ xuất nhập khẩu là hoạt động tài trợ ngoại thương nhằm hỗ trợ về tài chính cùng với thủ tục giấy tờ liên quan để doanh nghiệp nhập/xuất khẩu có thể thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Nghiệp vụ thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
 • Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với quy định tại Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khách hàng vay
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên