Chương trình phân công và theo dõi thẩm định giá tài sản

Khoanp

Verified Banker
12/11/11
32
32
15
40
crelink.info
Các bạn giải nén thư mục và copy về C:/0.SEval
chạy file : App_SEval.accde trong thư mục App
yêu cầu máy tính cài acess 2007 trở lên.