Chế độ, chính sách ưu đãi, phụ cấp thâm niên và trợ cấp đặc thù đối với nhà giáo

ajnojpan

Thành viên
26/7/13
5
0
0
30
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO.
Nhà XB: Lao động Xã hội
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 417
Giá bìa: 335.000 đồng

Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Trong bối cảnh mới của đất nước, lực lượng giáo viên tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ, các nhân tài của đất nước, góp phần quan trọng xây dựng con người Việt Nam năng động, sáng tạo trong thời đại mới.

Nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điều kiện để các nhà giáo yên tâm và dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, thu hút người giỏi vào làm việc trong ngành, đồng thời cũng giữ nhà giáo ở lại trong ngành để phụng sự sự nghiệp trồng người. Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới để thực hiện chủ trương của Đảng xem giáo dục là quốc sách hàng đầu được hiện thực hoá. Cụ thể như sau: Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù. Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên …

Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, Lãnh đạo các trường học và đặc biệt là đội ngũ nhà giáo kịp thời nắm bắt được các chính sách mới nhất của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức; quy chế làm việc và đặc biệt là chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên và các chế độ đặc thù khác. Do đó, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ,
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP ĐẶC THÙ
ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: CƠ SỞ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO.

Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.

Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.

Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG.

Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO.

Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO & QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, ƯU TÚ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 417 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705