Các bạn giải dùm mình 2 bài tập thẩm định dự án với.

  • Bắt đầu Bắt đầu Max_iT
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Max_iT

Thành viên
Mình có 2 bài tập thẩm định dự án đầu tư này, loay hoay mãi mà ko giải ra đc, nhờ các cao thủ UB giúp đỡ dùm với. Help me, plzz \m/
Cám ơn các bạn nhé.
Bài tập đây:

bt


Bài 1: Công ty X đang xem xét một dự án đầu tư vào TSCĐ có chi phí đầu tư ở năm 0 là 60.000$, TSCĐ được khấu hao đều hàng năm, giá trị thanh lý ròng 100$, thu nhập trước khấu hao và thuế dự kiến hàng năm kể từ năm 1 là 16.000$/năm trong 6 năm, tỷ ệ chiết khấu lựa chọn là 10%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%. Hãy tính NPV của dự án.


Bài 2: Ngày cuối năm N, doanh nghiệp A có số vốn góp 900tr, vay ngắn hạn ngân hàng 200tr, vay dài hạn ngân hàng 200tr. Doanh nghiệp đầu tư vào TSCĐ 800tr, dự trữ vật tư hàng hóa 200tr. Ngày 1/1/N+1. Doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh, cho biết các thông tin quý I năm N+1 như sau:
1. Tiền bán hàng theo giá thanh toán mỗi tháng 880tr, trong đó 330tr thuộc diện tính thuế TTĐB. Khách hàng thanh toán ngay 70% còn lại thanh toán vào tháng sau.
2. Tiền mua vật tư theo giá chưa có thuế mỗi tháng bằng 60% tiền bán hàng theo giá chưa có thuế mỗi tháng. Doanh nghiệp thanh toán ngay 50%, còn lại thanh tóan vào 2 tháng sau.
3. Chi phí trực tiếp (Không kể chi phí vật tư và khấu hao) mỗi tháng 30tr, trả ngay
4. Chi phí gián tiếp (Không kể lãi vay, khấu hao và thuế) mỗi tháng 15tr và được trả ngay. Phân bổ hoàn toàn vào chi phí quản lý.
5. Khấu hao cơ bản mỗi tháng 20tr, được phân bổ 80% vào chi phí trực tiếp, cũn lại vào chi phớ bỏn hàng.
6. Dự trữ vật tư hàng hóa cuối quý 100tr
7. Dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý theo giá thanh toán mỗi tháng 88tr, được trả ngay.
8. Doanh nghiệp tính VAT cho hoạt động bán, mua và dịch vụ mua ngoài theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%. VAT được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu, chi phí, VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng. Thuế TTĐB có thuế suất 50%, được khấu trừ đầu vào mỗi tháng 80tr, được tính và nộp ngay trong tháng phát sinh. Thuế TNDN có thuế suất 25% và được nộp vào quý sau.
9. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng, lãi được trả hàng tháng bắt đầu từ tháng 1, gốc ngắn hạn trả vào ngày cuối quý. Lãi vay dài hạn 15%/năm, được trả làm 3 lần bằng nhau trong năm, lần đầu vào tháng 3.
10. Vào ngày cuối quý, công ty sử dụng vốn gúp mua TSCĐ trị giá 200tr, thanh toán ngay bằng tiền mặt
11. Bỏ qua thuế trong dự trữ
Yêu cầu:
1. Tính tổng số thuế phải nộp Nhà nước và lập BCKQKD quý I
2. Cân đối ngân quỹ hàng thỏng quý I
3. Lập BCĐKT đầu năm, cuối quý I
4. Nhận xét các kết quả tính được
Cảm ơn các bạn nhé.
 
Bài 1:
Lập bảng xác định dòng tiền như sau :
Năm 0 1 2 3 4 5 6
TSCĐ -60000 +100(thanh lý)
DThu +16000 +16000 +16000 +16000 +16000 +16000 +16000
K.hao 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
=>LNTT 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6100
thuế TNDN -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1830
=>
Dòng tiền dự án:
-60000 +14200 +14200 +14200 +14200 +14200 +14270
=>NPV = 1884,2 USD
 
bài 1.
khấu hao hàng năm = (60.000 - 100 )/6= 59.900/6 = 9.983,333 $
tổng thu năm 1 cho tới năm 5 bằng nhau = 16000( 1- 30%) + 9.983,333 = 21.183,333 $
tổng thu năm thứ 6= 21.183,333 + 100 = 21.283,333$ ( do có thêm 100$ thanh lý tài sản)
như vậy NPV của dự án là
NPV = -60.000 + 21.183,333/ (1+10%) + ...+ 21.183,333/(1+10%)^5+ 21.283,333/(1+10%)^6=-60.000+ 92.315,4 = 32.315,4$
 
bài 1.
khấu hao hàng năm = (60.000 - 100 )/6= 59.900/6 = 9.983,333 $
Bạn ơi, đề cho là khấu hao đều trong 6 năm, như vậy 6 năm TSCĐ đã khấu hao hết giá trị, 100$ thanh lý coi như là thu nhập năm thứ 6.

tổng thu năm 1 cho tới năm 5 bằng nhau = 16000( 1- 30%) + 9.983,333 = 21.183,333 $
tổng thu năm thứ 6= 21.183,333 + 100 = 21.283,333$ ( do có thêm 100$ thanh lý tài sản)
Còn nữa, Khấu hao không được tính là dòng tiền vào của DN nên không được tính tổng thu và cho nó vào công thức tính NPV như trên!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài 1: Viết trên diễn đàn không thể kẻ khung được nên mình trình bày cụ thể cho bạn dễ hình dung
- Khấu hao hằng năm: (60.000 - 100)/6 = 9.983,3
- Thời gian hoạt động TSCĐ là 6 năm thì thanh lý sẽ ở năm thứ 7, và giá trị thanh lý phải đóng thuế TNDN. Tức là giá trị thanh lý năm 7: 100-100*30%= 70
Bảng dự toán kết quả hoạt động kinh doanh
Năm 1 2 3 4 5 6
EBITDA 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Khấu hao 9983 9983 9983 9983 9983 9983
EBIT 6017 6017 6017 6017 6017 6017
Thuế 1805 1805 1805 1805 1805 1805
Thu nhập sau thuế 4212 4212 4212 4212 4212 4212

Bảng dự toán dòng tiền
Năm 1 2 3 4 5 6 7
Dòng tiền hoat động: 14195 14195 14195 14195 14195 14195 (dòng tiền hoạt động bằng thu nhập sau thuế + khấu hao bạn nhé)
Dòng tiền đầu tư: -60000 - - - - - - 70 ( -60000 là số tiền đầu tư vào năm 0, còn 70 là số tiền thu được từ thanh lý TSCD và năm 7 đã tính ở trên)
Dòng tiền ròng: -60000 14195 14195 14195 14195 14195 14195 70

Bấm máy tính hay dùng Excel thì NPV = 1859 bạn nhé => dự án khả thi về phương diện tài chính
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
bài 1
mức KH = 60.000 /6= 10.000
thanh lý TSCĐ được tính vào cuối năm 6 là 100* 70% =70
ta có bảng sau :
năm : 0 1 2 3 4 5 6
đầu tư TSCĐ: 60.000_ _ _ _ _ _
lợi nhuận hàng năm: _ 16000 16000 16000 16000 16000 16000
KH _ 10000 10000 10000 10000 10000 10000
EBT _ 6000 6000 6000 6000 6000 6000
thuế TNDN _ 1800 1800 1800 1800 1800 1800
NI _ 4200 4200 4200 4200 4200 4200
thu thanh lý _ _ _ _ _ _ 70
dòng tiền ròng -60.000 14200 14200 14200 14200 14200 14270

từ đây tính đc NPV = 1884
đây là bài làm của mình.
(lý do kh vẫn là 10.000 là đây là dự án đầu tư NH thẩm định, do vậy NH fai nắm đằng chuôi và hiện tại ko thể dự đoán đc giá trị thanh lý khi dự án kết thúc do đó mà vẫn lấy nguyên gt tscđ để tính khấu hao )
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thanh lý TSCĐ thực tế phải được thực hiện vào năm thứ 7 chứ ạ, cuối năm 6 vẫn còn đang khấu hao thì sao mà thanh lý được.
 
Thanh lý TSCĐ thực tế phải được thực hiện vào năm thứ 7 chứ ạ, cuối năm 6 vẫn còn đang khấu hao thì sao mà thanh lý được.
Đúng vậy, giá trị thanh lý thu hồi ở năm thứ 7, do đó phải chiết khấu 70 $ về hiện tại từ thu nhập năm thứ 7( 70/(1.1^7)
Khấu hao mỗi năm vẫn là 10000$ chứ không ai lấy giá trị hiện tại trừ cho giá trị thanh lý (hình thành tại 2 thời điểmm khác nhau) để tính khấu hao cả mà người ta đưa giá trị thanh lý vào thu nhập. Bởi vì giá đầu tư ban đàu được xác định là nguyên giá của TS, nó sẽ quyết định đinh giá trị còn lại của tài sản khi thanh lý mà tính đến thu nhập thanh lý có tính thuế hay không, do bài này khấu hao hết nên ta không xét đến, nhưng nếu thanh lý ở năm thứ 5 với giá 100$ thì ta sẽ so sánh giữa giá trị cnf lại và giá trị thị trường của tài sản để đóng thuế( đóng trên giá trị gia tăng giữa giá thị trường và giá trị còn lại, nếu giá thị trường nhỏ hơn thì không phải đóng thuế)
Do đó, với bài này thì thu nhập từ năm 1 đến 6 là 14200, năm 7 là 70 .
NPV=1880,6
 
Thanh lý TSCĐ thực tế phải được thực hiện vào năm thứ 7 chứ ạ, cuối năm 6 vẫn còn đang khấu hao thì sao mà thanh lý được.

t không đồng ý, người ta cho đời dự án là 6 năm, như vậy đến hết năm thứ 6 thì tất cả những thứ liên quan đến dự án (TSCĐ) đều cần hạch toán hết (khấu hao+thanh lý), không có chuyện tính dính dáng đến năm thứ 7(cái này t nhớ cô dạy NHPT nói rất kỹ)
Như vậy giái trị KH hàng năm phải là 100$ và 100USD thanh lý được coi như là Lợi nhuận của năm thứ 6.
P/s: cũng muốn làm bài 2 lắm nhưng ngại đọc lại TCDN nên thôi:D
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,165
Thành viên mới nhất
Nguyễn bông
Back
Bên trên