BaoVietBank tuyển dụng tại Hà Nội [30/08]

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ngơ Siêu Nhân

Lon ton chạy vặt
I, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KINH DOANH - PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - HỘI SỞ CHÍNH

Mã số 160.1108
Mô tả công việc chính:
- Xây dựng chiên lược, định hưng kinh doanh trong từng thời kỳ c ủa khối NHDN;
- Xây dựng kê hoạch kinh doanh hàng năm cho từng đơn vị kinh doanh (DVKD)
nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của Khối NHDN;
- Giám sát, thúc đẩy việc thực hiện kê hoạch kinh doanh c a các DVKD nhằm đảm bảo hoàn thành kê hoạch kinh doanh c ủa toàn khối NHDN;
- Theo dõi KPIs c ủa cán bộ kinh doanh (RM) c ủa Khôi NHDN;
- Đề xuât các giải pháp triển khai kinh doanh khôi NHDN phù hợp với tình hình thị trường trong từng thời kỳ, từng địa bàn;
- Điều hành chính sách lãi suât, phí ngân hàng kịp thời và đảm bảo cạnh tranh trên thị trường;
- Hướng dẫn và hỗ trợ các DVKD trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh (sản phẩm, call reports, đào tạo …);
- Lập các báo cáo phân tích ngành;
- Khai thác và nâng cao khả năng sinh lời từ các (nhóm) khách hàng lớn;
- Thực hiện một sô loại báo cáo NHNN;

Điều kiện dự tuyển:
- Tôt nghiep đại học loại khá trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngân hàng, tài chính, marketing (ưu tiên có bằng đại học nước ngoài hoặc bằng thạc sỹ các chuyên ngành trên)
- Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm phát triển/ quản lý kinh doanh tại các ngân hàng.
- Ngoại ngữ: Trình độ tiêng anh tôt
- Tin học: Thành thạo phân mêm văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook …)
- Có khả năng lập kê hoạch, quản lý thực hiện kê hoạch phù hợp với các mục tiêu kinh doanh
- Có kỹ năng phân tích các sô liệu và lập báo cáo
- Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm
- Có kỹ năng thuyêt trình


CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN & THỊ TRƯỜNG

Mã số: 163.1108
Mô tả công việc:
- Giám sát tính tuân thủ trong quy trình nghiệp vụ kinh doanh tiên tệ và quản lý vốn;
cảnh báo cáo rủi ro phát sinh liên quan;
- Giám sát các tỉ lệ an toàn vốn và thanh khoản theo quy định của BAOVIET BANK
và NHNN; Theo dõi và phân tích vê tình hình cân đối vôn của Ngân hàng trong từng giai đọa n;
- Giám sát rủi ro thị trường theo loạ i hình rủi ro gôm ngo ại tệ, lãi suât, cổ phiêu, hàng hoá; giám sát các khoản lãi và lỗ hàng ngày để đảm bảo rằng các khả năng rủi ro thị trương và rủi ro thanh khoản vẫn nằm trong hạ n mức cho phép;
- Giám sát viec tuân thủ các h ạn mức giao dịch với các TCTD khác theo quy định của UB ALCO;
- Thông kê, lưu trữ và quản lý các dữ liệu về giá và thông tin giao dịch hàng ngày của Ngân hàng;
- Nghiên cứu, tham gia xây dựng các quy định, chính sách quản lý rủi ro; phát triển các công cụ quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường;
- Xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo quản lý rủi ro và hệ thông báo cáo quản trị; hệ thông báo cáo NHNN liên quan.

Điều kiện dự tuyển:
- Tôt nghiệp Đạ i học loạ i khá giỏi một trong các trường kinh tế. Ưu tiên những người
có trình đọ trên đại học.
- Hiểu biết vê nghiệp vụ quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro thanh khoản và thị trường, kinh doanh tiên tệ.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc t ại vị trí tương tự trong các ngân hàng thương m ại.
- Ưu tiên các ứng viên có trình độ và kỹ năng liên quan đến chuyên ngành thông kê, toán kinh tê.
- Sử dụng thành thạ o tiêng Anh.
• Các lưu ý khác (nêu có)
- Năng lực cần thiêt:
o Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo
o Chủ động và hợp tác trong công việc.
- Phẩm chất cần thiêt:
o Kiên nhẫn, cẩn thận
o Có định hướng làm công tác nghiên cứu, phân tích

III, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP

Mã số: 164.1108
Mô tả công việc:
- Giám sát rủi ro xuât phát từ các quy trình, sản phẩm, từ các yếu tố con người nội bộ của BVB và/hoac hệ thống kém hiệu quả hoặc không phù hợp trong nội bộ hoặc do các yếu tố bên ngoài;
- Giám sát việc thực hiện phòng, chống rửa tiền theo quy định của Ngân hàng;
- Thực hiện các bước kiểm soát cơ bản ngay tại các phòng ban nghiệp vụ nhằm đạt được sự ổn định và chắc chắn đối với tất cả các sản phẩm và dịch vụ/giao dịch trong ngân hàng, Giám sát việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ liên quan để phát hiện các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra;
- Theo dõi các sự cố tác nghiệp; giám sát quá trình khắc phục các sự cố tác nghiệp tại các đơn vị;
- Nghiên cứu, tham gia xây dựng các quy định, chính sách quản lý rủi ro; phát triển các công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp;
- Phân tích, dự báo vê khả năng xảy ra các rủi ro từ các nghiệp vụ liên quan và đề xuất biện pháp phòng ngừa/xử lý (nêu rủi ro đã xảy ra), đưa ra các đề xuât cải tiến chất lượng hệ thống.

• Điều kiện dự tuyển:
- Tôt nghiệp Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tế. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học;
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, kiểm toán ngân hàng; có hiểu biêt về quản trị hệ thông công nghệ thông tin hoặc quản lý chât lượng dịch vụ;
- Sử dụng tiếng Anh tôt.
• Các lưu ý khác (nêu có)
Năng lực cân thiêt:
- Có khả năng phân tích và tong hợp báo cáo
- Có khả năng soạn thảo văn bản.
- Chủ động và hợp tác trong công việc.

IV, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ-CÓ (ALM)
Mã sô: 165.1108
Mô tả công việc:
- Theo dõi, giám sát các biến động hàng ngày của các khoản mục trên Bảng cân đối tài sản;
- Giám sát hiệu quả sử dụng vốn toàn hàng và từng đơn v ị kinh doanh (Margin lãi suât);
- Phôi hợp các kêt quả đo lường vê Rủi ro th trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỉ giá, rủi ro tín dụng để đánh giá vê rủi ro trên toàn bộ danh mục tài sản Nợ, tài sản Có;
- Phân tích tình hình thực trạng và xu hướng của nền kinh tế, tình hình sản xuât kinh doanh của các ngành kinh tế quan trọng, niêm tin của người tiêu dùng, sự thay đổi môi trường kinh doanh, pháp lý và các ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của BAOVIET BANK; Phân tích tình hình lãi suât và tỉ giá trên th trường trong nước và quốc tê, của các đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đánh giá, phân tích vê tình hình, xu hướng diễn biến lãi suât, tỉ giá trong thời gian tới ảnh hưởng dên hoạt đông kinh
doanh của BAOVIET BANK;
- Đề xuât giá mua bán vốn nội bộ (FTP), tham gia quản lý và điều hành cơ chế về điều chuyển vốn;
- Phối hợp với Ban Tài chính – Kê toán trong việc quản lý giá vốn điều chuyển giữa Trung tâm vốn và các đơ n vị kinh doanh nhằm quản lý rủi ro lãi suât, thiêt lập các biên độ lợi nhuận (profit margins) phù hợp với kê hoạch kinh doanh chung của toàn hệ thông;
- Thống kê và lưu trữ dữ liệu; xây dựng các công cụ, hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý tài sản Nợ - Có;
- Thực hiện các báo cáo ALCO và các báo cáo quản trị khác.

• Điều kiện dự tuyển:
- Tôt nghiệp Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tê, tài chính, ngân hàng.
Ưu tiên những người tôt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính, trình độ trên đại học;
- Có hiểu biêt vê quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính;
- Ưu tiên có năm kinh nghiệm làm việc trong linh vực ngân hàng thư ơng mại ở các v ị trí quản lý, qủan trị tài sản Nợ - Có;
- Sử dụng tiêng Anh tôt.
• Các lưu ý khác (nêu có)
- Năng lực cần thiêt:
o Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo
o Nắm bắt tốt và nhạy cảm các thông tin th ị trường.

Hồ sơ ứng viên gồm:
- Đơn dự tuyển theo Mẫu của BAOVIET Bank (Vui lòng click vào dòng chữ mầu xanh để tại Mẫu đơn dự tuyển)
- Ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng (dán trên đơn dự tuyển)
- Lưu ý đối với hồ sơ nộp qua email: Định dạng tên file bản mềm: Mã vị trí + Khu vực+ Họ tên (VD: 58.1103+ Hai Phong+ Nguyen Van A)

Cách thức dự tuyển:
- Ứng viên có thể lựa chọn cách dự tuyển bằng việc gửi Đơn dự tuyển theo các hình thức sau:
- Trực tiếp tại Ngân hàng;
- Qua bưu điện;
- Bằng email - Ghi rõ mã số vị trí, khu vực dự tuyển tại phần tiêu đề (Subject).

Địa chỉ nhận Đơn dự tuyển:

- Ms. Trần Thị Thùy Linh
- Ban nhân sự (P.614), Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ Email: tuyendung@baovietbank.vn


Thời hạn nhận Đơn dự tuyển: 30/08/2011 (Ngân hàng chỉ liên hệ với các ứng viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển dụng)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,218
Thành viên mới nhất
hnquynh
Back
Bên trên