Bài tập Tín dụng NH

  • Bắt đầu Bắt đầu ldkhanh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

ldkhanh

Thành viên
B1: Doanh nghiệp tư nhân A có số liệu KH cho năm 2011 như sau:
+ Giá trị hàng hoá mua vào: 5.000 triệu đồng
+ Giá trị hàng hoá bán ra: 4.500 tỷ đồng
+ Giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ: 300 triệu đồng
+ Doanh thu dự kiến 5.500 triệu đồng
+ Chi phí lưu thông, chi phí dự trữ, chi phí chờ phân bổ...bằng 10% giá trị hàng hoá bán ra. Các khoản phải trả bằng 5% giá trị hàng hoá mua vào. Các khoản phải thu bằng 10% giá trị hàng hoá bán ra
+ Số ngày dự trự trữ bình quân 60 ngày
Bạn hãy tính nhu cầu vốn lưu động năm 2011 cho doanh nghiệp

B2: Một doanh nghiệp có số liệu sau:
+ Số sản phẩm có thể SX ra (công suất tối đa): 400 chiếc
+ Số sản phẩm được sản xuất ra và tiêu thụ hết: 400 chiếc
+ Doanh thu bán hàng (r): 200 triệu đồng => đơn giá (p) = Doanh thu/Số SP được tiêu thụ
+ Tổng chi phí bất biến (f): 40 triệu đồng => cho một SP là 100 ngàn đồng
+ Tổng chi phí khả biến (v): 20 triệu đồng => cho một SP là 50 ngàn đồng
Bạn hãy tính:
+ Số lượng SP yêu cầu phải SX ra để đạt tới điểm hoà vốn
+ Doanh thu bán hàng ở điểm hoà vốn
+ Công suất sử dụng (%) ở điểm hoà vốn

B3:Bạn hãy lập bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp theo một số số liệu như sau:
Đầu kỳ ---- Cuối kỳ Đ/v tính: Triệu VNĐ
Tiền 643.177 ---- 2.164.418
Hàng tồn kho 30.043.052---- 28.158.809
Các khoản phải thu 39.983.571---- 77.954.812
TSCĐ và ĐT dài hạn 621.401 ---- 9.107.734
Nợ vay dài hạn -----9.500.000
Nợ vay ngắn hạn 56.092.335 ------ 85.592.000
Nguôn vốn kinh doanh 17.641.970 ------- 23.232.710
Lãi chưa phân phối 20.168------ 93.076
Chi phí SXKS dở dang 2.517.513 ------1.645.176
Biết rằng: Khấu hao tài sản có số đầu kỳ: 777.044; cuối kỳ: 1.190.776 và chênh lệch tỷ giá có số đầu kỳ: 723.253; cuối kỳ: 577.613 đều là số âm (-)

Mọi người cùng nhau giải để học hỏi nhé! :) hết mình lại up tiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
giải bài 1:
chi phí lưu thông, vận chuyển, đóng gói...v..v = 10%*4 500 = 450 000 triệu
các khoản phải trả = 5%* 5 000 = 250 triệu
các khoản phải thu = 10%*4 500 = 450 000 triệu
giá vốn hàng bán = chi phí lưu thông, vận chuyển, đog gói + giá trị hàng hóa mua vào = 450 000 + 5 000 = 455 000 (triệu)
số ngày các khoản phải trả = 250*365/455 000 = 0,2 ngày
số ngày các khoản phải thu = 450 000*365/5 500 =
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,180
Thành viên mới nhất
maryjbligemerch
Back
Bên trên