bai tap tai chinh doanh nghiep

phugia92

Thành viên
BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài 1
Doanh nghiệp B có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đơn vị: triệu đồng)
Vốn góp: 50.000
Vay ngắn hạn: 18.000
Phải trả: 26.000
Phải thu: 32.500
TSCĐ (giá trị còn lại): 25.000
Tiền: 9.500
Dự trữ hàng hóa: 27.000


Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong qu‎ý 1/N như sau:
1. Tiền bán hàng chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 90.000, khách hàng trả ngay 70% tiền hàng, còn lại trả vào tháng sau.
2. khấu hao TSCĐ 2.000/tháng.
3. Tiền mua hàng hóa từ thị trường trong nước theo giá thanh toán bằng 60% của tiền bán hàng theo giá thanh toán. DN được phép nợ 50% tiền mua hàng sang tháng sau.
4. Lương CBCNV 10.000/tháng, trả theo từng tháng.
5. Tiền thuê văn phòng cộng cả VAT bằng 5.500/tháng, trả chậm 1 tháng.
6. Dự trữ hàng hóa cuối quý 29.000.
7. Lãi suất vay ngắn hạn 1,5%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả vào ngày 31/3/N.
8. Doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp dụng cho sản phẩm bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ thuê văn phòng. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu, chi phí, VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng.
9. Thuế suất thuế TNDN bằng 25%, thuế này được nộp vào qu‎ý sau.
10. Tháng 1/N, khách hàng A thanh toán khoản nợ 15.000 từ việc mua hàng tháng 12/N-1. Tháng 2/N, doanh nghiệp phải trả nợ cho nhà cung cấp B 20.000 do mua vật tư trong tháng 11/N-1.
Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N.
Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N.

Bài 2
Ngày 1/1/N, doanh nghiệp An An có số vốn góp 500 triệu, vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu, vay dài hạn ngân hàng 200 triệu. Doanh nghiệp đầu tư TSCĐ 600 triệu, dự trữ vật tư hàng hóa 200 triệu. Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N như sau:
1. Tiền bán hàng theo giá có VAT mỗi tháng 770 triệu, khách hàng thanh toán ngay 80%, còn lại trả vào tháng sau.
2. Tiền mua vật tư hàng hóa theo giá chưa có VAT mỗi tháng 400 triệu. Doanh nghiệp phải trả ngay 50% tiền mua hàng, còn lại trả vào tháng sau.
3. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư, khấu hao) mỗi tháng 10 triệu, trả ngay.
4. Chi phí gián tiếp (chưa kể khấu hao, lãi vay, mua ngoài và thuế khác) mỗi tháng 5 triệu, thanh toán ngay.
5. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 20 triệu, phân bổ 70% vào chi phí trực tiếp, còn lại vào chi phí gián tiếp.
6. Dự trữ hàng hóa cuối quý 180 triệu.
7. Tiền dịch vụ mua ngoài (chưa có VAT) bằng 25 triệu/tháng, trả chậm một tháng.
8. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng, lãi trả hàng tháng. Lãi vay dài hạn 15%/năm, trả thành 4 lần bằng nhau trong năm, lần đầu vào tháng 3. Gốc trả vào cuối năm.
9. Thu nhập trước thuế từ hoạt động khác trong quý bằng 20 triệu, thu vào tháng 2.
10. Doanh nghiệp phải tính và nộp các loại thuế:
- VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% cho cả hàng hóa bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài. VAT đầu ra và VAT đầu vào được tính ngay khi phát sinh doanh thu, chi phí. VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng.
- Thuế khác (được tính vào chi phí) cả quý 5 triệu, nộp trong tháng 2.
- Thuế TNDN 25%, nộp vào quý sau.
Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán đầu và cuối quý 1/N của doanh nghiệp AN AN
Lập Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ quý 1/N của DN AN AN

Bài 3
Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT, có tình hình tài chính qu‎ý 4/N như sau: (số liệu theo qu‎ý)
1. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 1.100 triệu, trong đó, 40% được thanh toán ngay, còn lại trả vào quý sau.
2. Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT bằng 60% so với doanh thu bán hàng. Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 50% tiền mua vật tư, còn lại trả vào quý sau.
3. Chi phí trực tiếp (không kể vật tư, khấu hao) bằng 20 triệu, trả ngay.
4. Chi phí gián tiếp (không kể khấu hao, thuế khác) là 15 triệu, trả ngay.
5. Khấu hao TSCĐ trong quý bằng 10 triệu, phân bổ 30% vào chi phí trực tiếp, còn lại vào chi phí gián tiếp.
6. Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 40 triệu, thanh toán ngay.
7. Bỏ qua thay đổi hàng tồn kho.
8. doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau:
- VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra, vật tư mua vào và chi phí khác. VAT được tính và nộp ngay trong quý.
- Thuế khác (thuế môn bài, thuế khai thác tài nguyên – thuộc chi phí) cả quý bằng 5 triệu, nộp ngay trong quý.
- Thuế TNDN có thuế suất 25%, tạm nộp trong quý 10 triệu, quyết toán vào quý sau.
Yêu cầu:
- Tính tổng số thuế phát sinh, phải nộp NS NN quý 4/N.
- Xác định chênh lệch thu, chi trong quý 4/N.
- Xác định sự chênh lệch về tài sản và nguồn vốn ngày 31/12/N so với ngày 1/10/N.
- Nếu tất cả tiền bán hàng và tiền mua vật tư được thanh toán ngay trong quý thì chênh lệch thu, chi trong quý bằng bao nhiêu.

Bài 4
Công ty Bình Điền có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng)
Vốn góp: 68.000
Vay ngắn hạn: 20.000
Phải trả: 12.000
Đầu tư tài chính (cổ phiếu A): 12.000
TSCĐ (giá trị còn lại): 55.000
Dự trữ hàng hóa: 28.000

Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong qu‎ý 1/N:
1. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 9.900/tháng, trong đó, 80% được thanh toán ngay, còn lại trả vào tháng sau.
2. Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT mỗi tháng bằng 50% so với doanh thu bán hàng. Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 30% tiền mua vật tư, còn lại trả vào tháng sau.
3. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác theo chế độ bằng 1.200/tháng, trả ngay.
4. Tiền dịch vụ mua ngoài theo giá chưa có VAT là 1.000/tháng, trả ngay.
5. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng bằng 400.
6. Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 600/tháng, thanh toán ngay.
7. Lãi suất vay ngắn hạn bằng 1,2%/tháng, lãi trả hàng tháng.
8. Dự trữ hàng hóa cuối quý bằng 29.000.
9. Ngày 1/2/N, công ty mua mới 1 dây chuyền với nguyên giá 15.000 (tài sản này không chịu VAT), thanh toán trước 50%, phần còn lại trả vào tháng 4. Công ty thực hiện trích khấu hao ngay khi giao nhận tài sản, với mức trích lập là 100/tháng.
10. Ngày 1/3/N, công ty bán toàn bộ số cổ phiếu A với giá 15.000, chi phí giao dịch là 0,1% (so với tổng giá trị giao dịch), được thanh toán ngay.
11. Công ty phải tính và nộp các khoản thuế sau:
- VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra, vật tư mua vào, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu, chi phí, VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng.
- Thuế TNDN có thuế suất 25%, thuế này nộp vào cuối năm.
Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N.
Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N.

Bài 5
Vào ngày cuối năm N-1, công ty Nonan có vốn góp 800 triệu, vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu, vay dài hạn 200 triệu. Công ty đầu tư vào TSCĐ 800 triệu và dự trữ hàng hóa 200 triệu. Cho biết các thông tin hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 1/N như sau:
1. Tiền bán hàng theo giá thanh toán mỗi tháng bằng 935 triệu, trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB, còn lại là của mặt hàng chịu VAT. Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng, phần còn lại trả sau 1 tháng.
2. Chi mua vật tư theo giá chưa có thuế bằng 560 triệu. Doanh nghiệp thanh toán ngay 60% tiền mua hàng, còn lại trả vào tháng sau.
3. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư và KH TSCĐ) mỗi tháng 20 triệu, thanh toán ngay.
4. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH TSCĐ và lãi vay) là 30 triệu/tháng, thanh toán ngay.
5. KH TSCĐ 10 triệu/tháng, phân bổ vào chi phí trực tiếp và gián tiếp theo tỷ lệ 7:3.
6. Dự trữ vật tư, hàng hóa cuối quý bằng 100 triệu.
7. Lãi vay dài hạn 18%/năm, trả thành 2 lần bằng nhau trong năm, lần đầu vào tháng 5.
8. Lãi vay ngắn hạn 1,2% mỗi tháng, trả hàng tháng. Vốn vay ngắn hạn trả vào ngày cuối cùng của quý 1/N.
9. Ngày 1/2/N, công ty phát hành thêm 20.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá bán 15.000/cổ phiếu, tất cả được thanh toán ngay bằng chuyển khoản.
10. Ngày 31/3/N, công ty thanh lý TSCĐ có giá trị còn lại là 50 triệu với giá bán 70 triệu, chi phí vận chuyển, bốc xếp bằng 5 triệu. Tất cả được thanh toán ngay.
11. Công ty phải tính và nộp các loại thuế:
- Thuế TTĐB có thuế suất tính cho sản phẩm bán ra bằng 75%, thuế TTĐB đầu vào trên hóa đơn được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu.
- VAT tính theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp dụng chung cho sản phẩm bán ra, vật tư mua vào. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng được nộp chậm 1 tháng.
- Thuế TNDN có thuế suất 25%, nộp vào cuối năm.
Yêu cầu:
- Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N
- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1,2,3/N.


Bài 6
Doanh nghiệp A có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng)
TSCĐ: 70.000
Vốn góp: 120.000
Dự trữ: 32.000
Phải trả: 12.000
Vay ngắn hạn: 20.000
Phải thu: 30.000
Cho biết thông tin trong 3 tháng đầu năm như sau (đơn vị: triệu đồng)
1. Tiền bán hàng theo giá chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 50.000, trong đó 20.000 là tiền bán rượu (chịu thuế TTĐB 45% và VAT 10%), còn lại là tiền bán nông sản (chịu VAT 5%). Các khách hàng đều thanh toán ngay 60% tiền hàng, còn lại trả tháng sau.
2. Tiền mua nguyên liệu vật liệu theo giá thanh toán mỗi tháng 27.500, trong đó thuế TTĐB là 5.000, tất cả nguyên vật liệu này đều chịu VAT 10%. Doanh nghiệp được phép thanh toán toàn bộ tiền hàng chậm 1 tháng kể từ ngày mua.
3. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 5.000.
4. Tiền lương cho công nhân và cán bộ mỗi tháng 10.000, thanh toán theo từng tháng.
5. Tiền điện, nước, điện thoại là 5.500/tháng (đã bao gồm VAT, thuế suất 10%), nhà cung cấp yêu cầu thanh toán chậm 1 tháng.
6. Tiền chi cho một số dịch vụ khác (không chịu VAT) là 1.200/tháng, thanh toán ngay.
7. Lãi suất vay ngắn hạn 1,2%/tháng, thanh toán lãi vay theo tháng.
8. Doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN (thuế suất 25%) 1.000/tháng, quyết toán vào cuối năm. Thuế TTĐB và VAT tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng nộp chậm 1 tháng.
9. Bỏ qua thay đổi dự trữ.
10. Ngày 31/3/N, theo quyết định của đại hội cổ đông, doanh nghiệp chia cổ tức 8.000 cho các cổ đông ưu đãi, phần còn lại bổ sung vào vốn góp của doanh nghiệp.
Yêu cầu:
- Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N
- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1,2,3/N.
- Nếu ngày 31/3/N, doanh nghiệp được khách hàng thanh toán nợ từ năm trước 15.000, đồng thời phải trả nợ nhà cung cấp 10.000 thì các kết quả trên thay đổi như thế nào?

Bài 7
Vào ngày cuối năm N-1, doanh nghiệp A có số vốn góp 800 triệu, vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu, vay dài hạn 200 triệu. Doanh nghiệp đầu tư vào TSCĐ 800 triệu, dự trữ vật tư hàng hoá 200 triệu. Ngày 1/1/N, doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh. Cho biết các thông tin trong quý 1 năm N như sau:
1. Tiền bán hàng có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 1155 triệu, trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng, phần còn lại trả vào tháng sau.
2. Mua vật tư có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 726 triệu. Doanh nghiệp thanh toán ngay 50% tiền mua hàng cho nhà cung cấp, phần còn lại thanh toán vào tháng sau.
3. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư, khấu hao TSCĐ) mỗi tháng 40 triệu, thanh toán ngay.
4. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH, lãi vay và dịch vụ mua ngoài) mỗi tháng 20 triệu, thanh toán ngay.
5. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 15 triệu được phân bổ toàn bộ vào chi phí gián tiếp.
6. Dự trữ vật tư hàng hoá cuối quý 100 triệu.
7. Lãi vay dài hạn 15%/năm được trả 2 lần bằng nhau trong năm. Lần đầu vào tháng 3.
8. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng được trả hàng tháng bắt đầu từ tháng 1. Vốn vay ngắn hạn trả vào quý 2.
9. Dịch vụ mua ngoài có VAT 55 triệu/tháng, trả ngay hàng tháng.
10. Doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau:
+ Thuế TTĐB có thuế suất 75%, thuế TTĐB đầu vào trên hoá đơn mua hàng hoá được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu.
+ VAT tính theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% tính chung cho các hàng hóa bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh hoạt động mua và bán nhưng được nộp chậm 1 tháng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất 28%, nộp vào quý sau.
11. Bỏ qua chênh lệch sản phẩm dở dang, thuế trong hàng tồn kho.
Yêu cầu:
- Tính tổng số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước quý 1/N.
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm N.
- Lập bảng ngân quỹ các tháng quý 1 năm N.
- Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N.

Bài 8
Tìm các thông tin còn thiếu của công ty Đại Thành, biết số liệu cuối năm N như sau:
Tỷ số Nợ/tổng tài sản = 40%
Hệ số thanh toán nhanh = 0,8
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = 1,5
Vòng quay hàng tồn kho = 6
Kỳ thu tiền bình quân = 18 ngày
Lợi nhuận gộp = 20% doanh thu thuần
Giả định:

1năm có 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu bình quân năm N

Bảng cân đối kế toán 31/12/N
Tài sản
Nợ và Vốn chủ sở hữu
Tiền mặt = ???
Phải trả = 25.000
Phải thu = ???
Vay ngắn hạn = ???
Hàng tồn kho = ???
Vay dài hạn = 60.000
TSCĐ = ???
Vốn góp ban đầu = ???

LN chưa phân phối = 95.000
Tổng Tài sản =???
Tổng Nợ và Vốn chủ sở hữu = 370.000


Doanh thu thuần = ???
Giá vốn hàng bán = ???

Bài 9
Dưới đây là Báo cáo tài chính tóm tắt của công ty CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND).
Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010

Báo cáo KQKD năm 2010
Tài sản
Nguồn vốn

Doanh thu thuần về bán hàng
???
Tiền
50
Phải trả NCC
120

Giá vốn hàng bán
1750
Phải thu
50
Vay ngắn hạn
260

Lợi nhuận gộp về bán hàng
230
Hàng tồn kho
350
Vay dài hạn
120

Doanh thu hoạt động tài chính
123
Tài sản dài hạn
???
Vốn chủ sở hữu
???

Chi phí tài chính (lãi vay)
100
Tổng tài sản
???
Tổng nguồn vốn
1050

Chi phí bán hàng
???
Yêu cầu:
- Điền các thông tin còn thiếu trên 2 báo cáo.
- Tính các tỷ số tài chính cơ bản năm 2010 của công ty CP Orion? Giả định 1 năm có 360 ngày, số liệu trên bảng CĐKT ngày 31/12/2010 bằng số liệu bình quân trong năm 2010.

Chi phí quản lý doanh nghiệp
32

Lợi nhuận thuần từ KD
144

Lợi nhuận khác
-55

Tổng LN kế toán trước thuế
???

Thuế TNDN
???

Lợi nhuận sau thuế TNDN
66,75

Bài 10
a. Tính VCSH của DN có Hệ số Nợ/tổng TS là 30% và Tổng NV bằng 100 tỷ VND
b. Một doanh nghiệp có Hiệu suất sử dụng tổng tài sản bằng 1,2 lần và ROA bằng 40% thì Hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu thụ sản phẩm) bằng bao nhiêu?
c. Áp dụng mô hình DUPONT để tính ROE của DN A biết hệ số doanh lợi doanh thu bằng 30%, hiệu suất sử dụng tổng TS là 1,4 lần và tỷ trọng VCSH trong tổng vốn 70%.


Bài 11
Cổ phiếu của công ty Parr Paper có hệ số beta bằng 1.40 và tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng bằng 13.00%. Trong khi đó, cổ phiếu của công ty Clover Dairy có hệ số beta bằng 0.80. Nếu tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro bằng 4.00%, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu công ty Clover bằng bao nhiêu?

Bài 12
Hệ số beta của Kamath bằng 1.45, trong khi đó hệ số beta của Gehr là 0.85. Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên thị trường chứng khoán bằng 12.00% và tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro là 5.00%. Hãy tính chênh lệch về lợi nhuận kỳ vọng của Kamath và Gehr?

Bài 13
Đầu năm 2009, để thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh, công ty Vibas dự định huy động vốn bằng cách vay dài hạn ngân hàng, giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiếu mới. Lãi suất cho vay trung, dài hạn của ngân hàng là 10%/năm. Mức phần thưởng rủi ro cho các cổ đông khi đồng ý để lại lợi nhuận ước tính bằng 4%. Nếu phát hành cổ phiếu thường thì giá bán dự kiến là 15000 VND/cổ phiếu. Cổ tức dự kiến sẽ chia cuối năm 2009 là 1500 VND/cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm bằng 3%. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu thường bằng 500 VND. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%.
a. Hãy tính chi phí vốn năm 2009 của công ty Vibas?
b. Để đạt mức chi phí vốn bình quân bằng 10.37%, công ty Vibas cần lựa chọn cơ cấu vay ngân hàng, lợi nhuận giữ lại và cổ phiếu thường trong tổng vốn như thế nào? Biết số vốn chủ sở hữu dự kiến bằng 50% tổng vốn huy động.

Bài 14
Năm 2010, công ty may TT xác định điều kiện huy động vốn trên thị trường như sau:
- Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND. Trên 1 tỷ VND, lãi suất tăng thêm 2%/năm.
- Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25.000 VND/cổ phiếu. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1.000 VND/cổ phiếu. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND. Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm. Biết thuế suất thuế TNDN bằng 25%. Hãy xác định chi phí vốn năm 2010 của công ty may TT?

Bài 15
Năm 2010, công ty may Việt Thắng xác định cơ cấu vốn tối ưu có tỷ lệ Nợ/tổng vốn bằng 25%. Điều kiện huy động vốn trên thị trường hiện tại như sau:
- Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND. Trên 1 tỷ VND, lãi suất tăng thêm 2%/năm.
- Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25.000 VND/cổ phiếu. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1.000 VND/cổ phiếu. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND. Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm.
Biết thuế suất thuế TNDN hiện tại bằng 25%. Năm 2009, công ty có 7,5 tỷ VND lợi nhuận sau thuế, đã chia cổ tức 50%.
a. Chi phí nợ sau thuế, lợi nhuận không chia và cổ phiếu thường năm 2010 của công ty may Việt Thắng lần lượt bằng bao nhiêu?
b. Xác định các điểm gãy (BP) trên đồ thị Chi phí vốn cận biên (MCC)?
c. Xác định các giá trị WACC mà Việt Thắng phải chịu khi huy động thêm vốn?
d. Công ty nên chọn phương án đầu tư nào sau đây, biết quy mô và tỷ lệ sinh lời của các dự án lần lượt bằng: A (4,5 tỷ VND, 10%), B (1,5 tỷ VND, 8%) và C (2 tỷ VND, 7,5%)

Bài 16
Ban giám đốc công ty CP Việt Thắng đang cân nhắc lựa chọn một dự án có số vốn đầu tư ban đầu là 60 tỷ VND. Trong 3 năm đầu thực hiện dự án, công ty sẽ thu được dòng tiền ròng đều đặn vào cuối mỗi năm bằng 15 tỷ VND. Trong 3 năm tiếp theo, dòng tiền ròng cuối mỗi năm tăng thêm 5% so với năm liền trước đó. Cho biết tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn bằng 10%/năm. Hãy dựa vào chỉ tiêu NPV và IRR để đưa ra lời khuyên thích hợp cho công ty CP Việt Thắng

Bài 17
Năm 2011, công ty Z cần sử dụng 20.000 tấn nguyên liệu, chi phí lưu kho bằng 0,5 triệu VND/tấn và chi phí đặt hàng bằng 10 triệu VND/lần. Hãy sử dụng mô hình EOQ để xác định lượng nguyên liệu tối ưu mỗi lần đặt hàng và điểm đặt hàng mới biết thời gian giao hàng là 5 ngày và số ngày làm việc 1 năm là 240?

Bài 18
Phòng kế hoạch – tài chính của công ty may Việt Thắng sử dụng mô hình của Merton Miller và Daniel Orr để xác định số dư tiền mặt tối thiểu là 20 tỷ đồng và tối đa là 80 tỷ đồng. Hãy xác định số dư tiền mặt tối ưu của Việt Thắng? Khi số dư tiền mặt của công ty Việt Thắng bằng 92 tỷ đồng, công ty nên mua (hay bán) chứng khoán với giá trị bằng bao nhiêu (giả sử công ty có đủ điều kiện thực hiện giao dịch)?

Bài 19
Công ty Bảo Minh dự định lượng tiền mặt tối thiểu là 7.000 dvtt. Phương sai thu chi ngân quỹ hàng ngày là 520.000 dvtt, lãi suất là 0,5%/ngày; chi phí giao dịch cho mỗi lần mua bán chứng khoán là 3 dvtt. Hãy tính lượng tiền mặt tối ưu của công ty Bảo Minh.

Bài 20
Phòng Kinh doanh của công ty cổ phần may mặc Hoa Lư đang cân nhắc việc cho khách hàng mua chịu. Hiện tại, với yêu cầu tất cả khách hàng thanh toán ngay tiền mua hàng, sản lượng tiêu thụ của công ty bình quân 200.000 sản phẩm/tháng, giá bán tương ứng là 150.000 VND/sản phẩm. Nếu chấp nhận cho khách hàng trả chậm 1 tháng thì sản lượng có thể tăng lên thành 350.000 sản phẩm/tháng với giá bán bằng 160.000 VND/sản phẩm. Tuy nhiên, theo ước tính của phòng kinh doanh, khi bán chịu sẽ phát sinh chi phí đòi nợ và tài trợ cho ngân quỹ thiếu hụt bằng 2%/tháng và có khoảng 3% hàng bán chịu không thu được tiền. Biết chi phí biến đổi của 1 sản phẩm bằng 90.000 VND và tỷ lệ sinh lời yêu cầu của công ty Hoa Lư bình quân bằng 20%/tháng. Công ty Hoa Lư có nên thay đổi chính sách thanh toán hiện tại không?
 
Bạn nào có tài liệu bài tập có đáp án cho mình xin với :D
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,713
Thành viên mới nhất
thangvtb
Back
Bên trên