Anh chị giúp em giải bài này với ạ

More threads by Viethungnb1

Viethungnb1

Thành viên mới
#1
Tổng TS 20.000 trong đó ts không tạo ra thu nhập là 4000, tài sản đầu tư sinh lời (ngoài cho vay) là 3000 với tỷ suất sinh lời 8%
Chi phí quản lý: 60
Chi phí dự phòng tổn thất rủi ro chiếm 0,2% dư nợ cho vay
Thu nhập khác ngoài cho vay và đầu tư: 50
Lãi suất huy động vốn bình quân : 7%
Vốn CSH: 1600
Thuế suất thu nhập: 25%
Tỷ suất sinh lời trên VCSH: 15%

Tính:
a. Lãi suất cho vay bình quân?
b. Chênh lệch lãi suất đầu ra bình quân và lãi suất đầu vào bình quân (tính trên tài sản sinh lời)?
 

Top