bộ ngoại giao tuyển dụng

  1. cocghe266

    CQNN Bộ Ngoại giao tuyển dụng 50 công chức và viên chức năm 2014 [16.12-17.12.2014]

    Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 với các thông tin cụ thể như sau: A. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 50 công chức và viên chức các chuyên ngành sau: B. Điều kiện đăng ký dự tuyển: I. Các điều kiện chung: 1. Người có đủ các điều kiện sau đây...
Back
Bên trên