T
Reaction score
3

Profile posts Latest activity Postings About

  • CHUẨN BỊ CHO KỲ TUYỂN DỤNG BIDV SẮP TỚI 2017 Hi mọi người, theo thông tin thì BIDV sắp tuyển rồi, mọi người có tài liệu ôn tập hay kinh nghiệp gì thì chúng mình cùng chia sẻ học hỏi nhau nhé Thanks all
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top