Recent content by thinhngo1993

  1. Agribank [Very HOT] Agribank thông báo tuyển dụng 823 nhân sự ở nhiều vị trí (Tín dụng, Kế toán, GDV, TTQT..)

    Tôi thấy nên cộng 10/100 thôi, còn việc cộng điểm sẽ có cộng nhưng chờ kết quả thi rồi Agribank quyết định sau.