Thành viên tâm huyết, Nam, 27, from Chư Sê - Gia Lai