S
Reaction score
3

Profile posts Latest activity Postings About

  • Alo bạn ơi, không biết bạn đag làm CV thẩm định giá ở Liên Việt hay Exim vậy, mình đang có ý định vào 2 ngan hang này nhưng chưa biết tình hình thế nào. Chế độ lương thưởng, đi tỉnh nhiều không bạn?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top