P
Featured content
0
Reaction score
10

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Chả là trước em toàn làm Hso bsung vốn KD vay món và hạn mức như nhau, nhưng thay vì cấp hạn mức em cấp món. Nhưng giờ bên em có sếp mới, sếp yêu cầu phân tích vay món theo công thức: Nhu cầu vốn = chi phí cần - thuế - lợi nhuận. bỏ qua yếu tố vòng quay vốn. Nhưng em lại thấy cách thức sử dụng vốn của KH vay món và vay hạn mức lại giống nhau. Vậy giờ e nên phân tích như thế nào ?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top