emcocghe
Reaction score
32

Profile posts Latest activity Postings About

  • Em đang học việc tại Ngân hàng, và thấy mọi thứ khá áp lực, em sợ công việc tín dụng, mà giờ cũng rất mông lung trong định hướng nghề nghiệp. Anh chị nào đã trải qua rồi có thể tư vấn giùm em với ạ. E sinh viên năm cuối học viện Tài chính chuyên ngành Ngân hàng :(
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top