C
Featured content
0
Reaction score
5

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Chán nản vì môi trường làm việc, vì không ưa nổi cách làm việc với Sếp, có nên xin out không khi hợp đồng còn 6,7 tháng mới hết hạn? Trong khi công việc này mình khá thích, nhưng môi trường ở đây thật là không có chút động lực nào để làm cả.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top