Review Từ vựng tiếng anh về ngành công an, cảnh sát

More threads by th0nggaday

th0nggaday

Thành viên
#1
Từ vựng tiếng anh về ngành công an, cảnh sát
Từ vựng tiếng anh chuyên ngành công an, cảnh sát
– detective /dɪˈtek.tɪv/ – thám tử
– jail /dʒeɪl/ phòng giam
– suspect /səˈspekt/ – nghi phạm
– badge /bædʒ/ – phù hiệu, quân hàm
– handcuffs /ˈhænd.kʌfs/ – còng tay
– police officer – /pəˈliːs ˈɒf.ɪ.səʳ/ – cảnh sát
– holster /ˈhəʊl.stəʳ/ – bao súng ngắn
– gun /gʌn/ – khẩu súng
– nightstick /ˈnaɪt.stɪk/ – gậy tuần đêm
– robes /rəʊbs/ – áo choàng (của luật sư)
– judge /dʒʌdʒ/ – thẩm phán
– gavel /ˈgæv.əl/ – cái búa
– court reporter /kɔːt rɪpɔrtər / – thư kí tòa án
– witness /ˈwɪt.nəs/ – người làm chứng
– transcript /ˈtræn.skrɪpt/ – bản ghi lại
– prosecuting attorney /ˈprɒs.ɪ.kjuːtɪŋ əˈtɜː.ni/ – ủy viên công tố
– bench /bentʃ/ – ghế quan tòa
– witness stand /ˈwɪt.nəs stænd/ – bục nhân chứng
– jury box /ˈdʒʊə.ri bɒks/ – chỗ ngồi của ban bồi thẩm
– court officer /kɔːt ˈɒf.ɪ.səʳ/ – nhân viên tòa án
– jury /ˈdʒʊə.ri/ – ban bồi thẩm
– defendant /dɪˈfen.dənt/ – bị cáo
– fingerprint /ˈfɪŋ.gə.prɪnts/ – dấu vân tay
– defense attorney /dɪˈfents əˈtɜː.ni/ – luật sư bào chữa
Từ vựng tiếng anh về các loại tội phạm
Từ vựng tiếng anh về các loại tội phạm
– Arson – arsonist – set fire to: đốt cháy nhà ai đó
– Abduction – abductor – to abduct – kidnapping: bắt cóc ý
– Assault – assailant – assult – to attack someone: tấn công ai đó
– Bank robbery – bank robber – to rob a bank: cướp nhà băng
– Assisting sucide – accomplice to suicide – to assist suicide – help someone kill themselves: giúp ai đó tự tử
– Blackmail – blackmailer – to blackmail – threatening to do something unless a condition is met: đe dọa để lấy tiền
– Burglary – burglar – burgle: ăn trộm đồ trong nhà
– Bribery – someone who brite – bribe – give someone money to do something for you: cho ai đó tiền để ng` đó làm việc cho mình
– Drug dealing – drug dealer – to deal drug: buôn ma túy
– extortion- extortioner- extort(from somebody): tống tiền
– Drunk driving – drunk driver – to drink and drive: uống rượu khi lái xe
– Fraud – fraudster – to defraud/ commit fraud – lying people to get money: lừa ai để lấy tiền
– housebreaking – housebreaker – housebreak: ăn trộm ban ngày
– Hijacking – hijacker – to hijack – taking a vehicle by force: chặn xe cộ đê cướp
– Manslaughter – killer- to kill – kill a person without planning it: giết ai đó mà ko có kế hoạch, cái này có thể là do bất chợt đang cãi nhau chyện gì đó mà ko kìm chế nổi thế là giết nhau
– Murder – murderer – to murder – giết người: cái này là có kế hoạch à nha
– Mugging – mugger – to mug: trấn lột
– Rape – rapist – to rape: cưỡng hiếp
– Smuggling – smuggler – to smuggle: buôn lậu
– Shoplifting – shoplifter – to shoplift: chôm chỉa đồ ở cửa hàng
– Speeding – speeder – to speed: phóng nhanh wa’ tốc độ
– Treason – traitor – to commit treason: phản bội
– Stalking – stalker – to stalk: đi lén theo ai đó để theo dõi
– vandalism – vandal – vandalise: phá hoại tài sản công cộng
Xem thêm: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành khách sạn
 

Top